โปรดเกล้าฯ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2566- 2570

20 มี.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566- 2570)

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีสาระสำคัญตามท้ายประกาศนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570) ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 อ่านรายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2566เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผบ.ทบ. เยือนสหรัฐ สานสัมพันธ์ความมั่นคง

พลตรีหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกเดินหน้านโยบายสานสัมพันธ์กับมิตรประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การฝึกศึกษา การประชุม การต้อนรับและการเดินทางเยือนระหว่าง

ผบ.ทบ. ชี้เลือกตั้งครั้งนี้สำคัญต่อประเทศชาติ ใช้สิทธิให้รอบคอบเกิดประโยชน์ต่อสังคมและความมั่นคง

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก โดยได้กล่าวถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นี้

กลุ่มพลังคนพุทธ จี้ทหารเอาผิดกลุ่มชูธงชาติปฏิวัติมลายูปาตานี หน้ากระทรวงกลาโหม

ที่กระทรวงกลาโหม กลุ่ม”รวมพลังคนไทยพุทธ องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ (อปพส.) นำโดยนาย ประพันธุ์ กิตติฤดีกุล (ผอ.ดี) เดินทางมายื่นหนังสือ ต่อหน่วยงานความมั่นคง

ประกาศแล้ว! ระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566