ในหลวงทรงส่งพระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัยอดีตพระสันติปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 สิ้นพระชนม์

ในหลวงทรงส่งพระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสในการที่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 สิ้นพระชนม์

4 ม.ค.2566 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ในการที่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ความว่า 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส
นครรัฐวาติกัน
ข้าพเจ้าและพระราชินี รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 ผู้ทรงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและทรงได้รับการชื่นชมในทุกแห่งหน ในอดีตที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยและประชาชนชาวไทย มีความมั่นใจตลอดมาว่า พระสันตะปาปากิตติคุณทรงมีเราอยู่ในใจเสมอ ในคำสวดขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่าน

ข้าพเจ้าเองก็รู้สึกปีติยินดีในฐานะผู้แทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของข้าพเจ้า ที่ได้ต้อนรับผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ ในการเชิญคำถวายพระพรและความปรารถนาดีมาถวาย เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549

ความเมตตาอาทรต่อเพื่อนมนุษย์ ความศรัทธา และจิตบรรลุธรรมอันสูงส่งของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ ล้วนเป็นพลังรวมใจ ไม่เพียงต่อคริสตจักรในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคริสตจักรคาทอลิกทั่วโลกอีกด้วย
ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความอาลัยและความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้     

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทุน ม.ท.ศ. พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ชุบชีวิตเยาวชนไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพจึงทรงสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับประชาชนได้เรียนรู้สามารถนํามาใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงสามารถนำความรู้มาพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้

ในหลวงพระราชทานดอกไม้เยี่ยมกำลังพลบาดเจ็บ

28 มี.ค.2566 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ไปมอบแก่ ร้อยโท สิทธิชัย  ทวิธางกูร  

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ 'พระพรหมดิลก'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตกัวเตมาลา เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

15 มี.ค.2566 - เวลา  15.13  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายการ์โลส  อุมเบร์โต ฆิเมเนซ ลิโกนา

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีในโอกาส สี จิ้นผิง ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีนสมัยที่ 3

14 มี.ค.2566 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายสี จิ้นผิง (Mr. Xi Jinping) ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566