บวชสารเณร 270 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

ศน.ร่วมกับวัดในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษา

1 เม.ย.2566 – พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา องค์การศาสนาพุทธ สำนักงานเขตสาทร โรงเรียน หน่วยงานภายในเขตสาทร ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชน มีเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 141 คน เมื่อวานนี้ ที่วัดยานนาวา กรุงเทพฯ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 10,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ด้วยการทำความดีผ่านกิจกรรมการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีและผู้มีอุปการคุณอีกด้วย

ในส่วนกลางร่วมกับวัดยานนาวา จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี จำนวน 141 รูป/คน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ สวนเวฬุวัน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 – 13 เมษายน 2566 จากนั้นวันที่ 14 เมษายน 2566 จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิและสรงน้ำพระภิกษุสามเณร เนื่องในวันสงกรานต์ ณ วัดยานนาวา และวันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 09.09 น. จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรและลาสิกขา ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา รวมระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ 16 วัน ผลที่ได้รับหลังการบวช เด็กและเยาวชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ศึกษาระหว่างบวชไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ช่วยให้เกิดค่านิยมทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความกตัญญู ส่งผลให้มีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบวชร่วมกับวัดทอง เขตบางพลัด วัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ และวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ อีกด้วย

ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับวัด หน่วยงานในพื้นที่ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน สำหรับอีก 72 จังหวัด ร่วมกับ ภาคคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานในจังหวัดจัดกิจกรรมฯ โดยมีเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน และจะได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้จัดทำแบบประเมินก่อน – หลัง การบวช เพื่อประเมินพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการว่ามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า กิจกรรมบรรพชาสามเณรหรือการบวชเณรนั้น กรมการศาสนาได้จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยใช้หลักสูตรพุทธศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น 15 วัน ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 49/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมจากพระธรรมวิทยากร ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาธรรมวินัย พุทธประวัติ เทศนา ศาสนพิธี และภาวนา ซึ่งการบวชถือได้ว่าเป็นการช่วยให้เกิดการสร้างศาสนทายาทในบวรพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูและสืบสานประเพณีการบวชให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อลังการมหกรรมอุปรากรจีน  คณะงิ้วแต้จิ๋วอันดับ 1

พูดถึงความสัมพันธ์ไทยและจีนติดต่อค้าขายระหว่างกันมากว่า 700 ปี มีชาวจีนอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  สิ่งที่มาพร้อมกับชาวจีนอพยพเป็นเรื่องของวิถีแบบจีน ทั้งการดำรงชีวิต อาหารการกิน การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี หนึ่งในนั้น คือ ศิลปะการแสดงอุปรากรจีน หรือเรียกกันว่า ”งิ้ว”

ยกย่อง 7 ศิลปิน’ศิลปาธร’ 2566

ศิลปินรางวัล”ศิลปาธร” นับเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทรงคุณค่า เชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรม ต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ ทุ่มเทเวลา ความคิด ทักษะและประสบการณ์ความรู้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติอย่างเต็ม

ขึ้นทะเบียน 14 มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมชาติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้  1.บ่อเกลือ 2 ตำนานนางผมหอม 3.ตำนานหลวงพ่อพระใส 4.แห่นกบุหรงซีงอ 5.นาเกลือ

ประกาศ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ 'เที่ยวชุมชน ยลวิถี' ปี 66

20 ก.ย.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พสนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เน้นใช้ “พลังบวร” เป็น

วธ.คว้ารางวัล'สำเภา-นาวาทอง'

14 ก.ย.2566 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้ารับมอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ปี 2566 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย

ยลผ้าซิ่นงามที่พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณฝ้ายเงิน

ใครที่เคยขึ้นเหนือไปจังหวัดน่าน น่าจะมีโอกาสได้สัมผัสผ้าซิ่นตีนจกลายน้ำไหล ผ้าทอพื้นเมืองโบราณของชาวน่านที่ยังคงอัตลักษณ์โดดเด่นและมีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้ามาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งมีหลายชุมชนรวมตัวกันตั้งกลุ่มผ้าทอแบบโบราณเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ตลอดจนมีพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมผ้าโบราณ