ตามรอยพระเถราจารย์'พ่อท่านคล้าย'เมืองคอน

ในแต่ละภาคของประเทศไทยมีพระเถระนักพัฒนาที่ชาวบ้านในพื้นที่เลื่อมใสศรัทธาด้วยวัตรปฏิบัติงดงามและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทั้งยังเป็นพระสงฆ์ต้นแบบช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ มีพระเถระดัง คือ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” หรือ พระครูพิศิษฐ์อรรถการ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของคำพูดจนได้ชื่อว่าเป็น “เทวดาแห่งเมืองคอน”  วัดพระธาตุน้อยที่ท่านสร้างเป็นศูนย์รวมจิตใจคนแดนใต้

 เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีศักยภาพพร้อมรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่า กรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ สภาวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เปิดเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา “ตามรอยพระเถราจารย์” ตามสถานที่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพ่อท่านคล้าย พระเถระนักพัฒนาที่ชาวใต้เลื่อมใส พร้อมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุหรือแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพ่อท่านคล้าย

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ศน.เดินหน้านโยบาย “ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา” จัดเส้นทางบุญสู่วัดและศาสนสถาน จาริกแสวงบุญตามรอยเกจิ มุ่งพลิกโฉมให้วัด ศาสนสถาน ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาภายในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างโอกาสและสร้างงานแก่คนในชุมชน เกิดรายได้หมุนเวียนจากการเดินทางของนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ทั้ง ร้านอาหาร โรงแรม พาหนะ สินค้าชุมชน

“ พ่อท่านคล้ายได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูพิศิษฐ์อรรถการ แต่ผู้คนยังเรียกขานว่า “พ่อท่านคล้าย” เรื่อยมา กิตติศัพท์และเกียรติคุณของท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วภาคใต้ ท่านมรณภาพในปี พ.ศ.2513 สิริอายุ 96 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสวนขันนานถึง 65 ปี สรีระของท่านได้รับการบรรจุในโลงแก้ว อยู่ในองค์พระเจดีย์ธาตุน้อย วัดพระธาตุน้อย เป็นวัดที่ท่านสร้างไว้ ท่านเป็นพระนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ บำเพ็ญสาธารณกุศลและสาธารณะประโยชน์มากมาย สร้างเจดีย์ สถูป มณฑป สร้างและบูรณะโบสถ์ สร้างถนนและสร้างสะพาน ตลอดจนสร้างวัดและบูรณะวัดต่างๆ อีกหลายแห่ง ด้วยเมตตาบารมีทำให้ชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงต่างเคารพนับถือศรัทธา และเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาท่านว่า “พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น”  นายชัยพล กล่าว

สำหรับวัดธาตุน้อย วัดสำคัญของเมืองคอน พระธาตุองค์นี้พ่อท่านคล้ายได้จำลองมาจากพระบรมธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุ เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้สักการบูชา นอกจากพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ภายในงานจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น มโนราห์เอกลักษณ์แดนใต้ที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลก  การแสดงเพลงบอกที่หาชมได้ยาก ตลอดจนการบรรเลงดนตรีไทย และการแสดงผลงานของนักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือตามแนวคิด Soft Power ชูเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างการรับรู้และนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเดินทางไปเปิดประสบการณ์ สัมผัสเสน่ห์แห่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น ทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา ในมิติทางศาสนาด้วยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา กราบสักการะ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้เยือนถิ่นกำเนิด ตามรอยพระเถราจารย์ พร้อมรับทราบชีวประวัติและเหตุการณ์สำคัญของท่าน ณ วัดธาตุน้อย วัดสวนขัน วัดจันดี สถานีรถไฟพ่อท่านคล้าย ศาลาพ่อท่านคล้าย มีจุดชมวิวเขาธงงดงาม  นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ คือ พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช

เที่ยววัดทำบุญแล้ว ถ้ามีเวลาชวนไปท่องเที่ยวหมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา เดินทางจากตัวเมืองไม่ถึงชั่วโมง  เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทย  ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการอุดหนุนสินค้าจากกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง หลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้ามัดย้อมและผ้าบาติกออกแบบให้มีสีสันสดใส โดยเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ ทั้งสีสันจากใบคราม ใบหูกวาง ใบมังคุด และฝักสะตอ ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคการย้อมสีผ้าทั้งผืน ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า นำไปสู่การสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน เพิ่มสีสันให้เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมครบทุกรส

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศน.เร่งค้นข้อมูล'ครูบาศรีวิชัย' เสนอบุคคลสำคัญของโลก

7 ก.ย.2566 - นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

ศน.หนุนงบบูรณะ 500 ศาสนสถาน 4 ศาสนา

31 ส.ค.2566 - นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้ศาสนสถานของทุกศาสนาเป็นศูนย์กลางของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนิกชนเข้าไปประกอบศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือ

อธิบดีศน.ยัน'ครูกายแก้ว' ไม่เข้าหลักศาสนา

จากกระแสของครูกายแก้วที่มีผู้นำมาประดิษฐานที่บริเวณลานโรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก รัชดาภิเษก ที่ผ่านมานั้น นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า เสียงวิพากษ์วิจารณ์การนำครูกายแก้วมาประดิษฐานมีทั้งผู้ที่เชื่อและเคารพศรัทธา และผู้ที่ไม่เชื่อและไม่เคารพนับถือ

‘นาค’มุมมองช่างภาพไทย หนุน Soft Power

ในโครงการประกวดภาพถ่าย “เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต” มีช่างภาพกว่า 228 คน สนใจส่งผลงานเข้าประกวด จากภาพที่ส่งประชัน 855 ภาพ คณะกรรมการคัดเหลือ 24 ภาพที่ได้รับรางวัล เวทีนี้จัดโดยกรมการศาสนา (ศน.)  กระทรวงวัฒนธรรม

ศน.รวมพลัง 5 ศาสนา จัดพิธีมหามงคลถวายพระพรในหลวง

21 ก.ค.2566 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566  กรมการศาสนา (ศน.) กำหนดจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาถวายพระพรชัย

วธ.-มธ.จัดทำหนังสือสดุดีพระเกียรติคุณ'สมเด็จพระสังฆราช' ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีมอบหนังสือที่ระลึกสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้