ปลัดอว.ย้ำ 8 มาตรการรับน้อง ประชุมเชียร์ ต้องสร้างสรรค์ ห้ามใช้ความรุนแรง

19 ก.ค. 2566- ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว. ได้แจ้งย้ำไปยังทุกสถาบันอุดมศึกษาในกำกับให้ดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงการเปิดเทอมการศึกษา โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง อว. เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย.2565 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน โดยการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น สร้างความประทับใจให้กับน้องใหม่ เป็นการช่วยเหลือดูแลให้คำแนะนำการใช้ชีวิตที่ดีที่ถูกต้อง ในการใช้ชีวิตและการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา เคารพสิทธิ เสรีภาพ และหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด และต้องไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ และต้องเปิดเผยได้

ปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการต่างๆ ได้แก่ 1.ให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรม โดยกำหนดระยะเวลา รูปแบบการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 2.รุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการคัดเลือก มีการเตรียมความพร้อม และจะต้องเสนอโครงการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดกิจกรรมได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น 3.ให้รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรูปแบบกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจกับนิสิตนักศึกษา 4.ก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้ง รุ่นพี่จะต้องแจ้งลักษณะกิจกรรมให้น้องใหม่ทราบ ซึ่งน้องใหม่สามารถเข้าร่วมหรือไม่ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ก็ได้ 5. ให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง มีเว็บไซต์ หรือ Line Official มีเจ้าหน้าที่ ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลระหว่างนักศึกษา สื่อมวลชน ผู้ปกครอง กับมหาวิทยาลัย 6.ให้มีการประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มีการยกย่องชมเชยนิสิตนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 7. ให้มีบทลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังและเข้มงวดกับนิสิตนักศึกษา และ 8.ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการข้างต้นอย่างเคร่งครัด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวนอากาศสะอาดเคลื่อนที่ นวัตกรรมลดฝุ่นพิษ

ในวันที่ค่าฝุ่น PM2.5 เป็นภัยต่อสุขภาพ ประชาชนจะได้รับคำเตือนให้ลดกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้ม แต่ถ้าขั้นวิกฤตระดับสีแดงให้งดกิจกรรมกลางแจ้ง ไม่สามารถไปพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะที่เป็นพื้นที่จุดเสี่ยง  จากปัญหาฝุ่นพิษจุดประกายให้เกิดโครงการ

อว.หนุนสถาบันการศึกษาชายแดนใต้ นำนวัตกรรมแก้ปัญหาปากท้อง

‘คารม’ เผย รัฐบาล โดย อว. หนุนเสริมภารกิจของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ นำนวัตกรรมแก้ปัญหาปากท้อง พัฒนาคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนสังคมเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อความมั่นคงของชีวิตและเศรษฐกิจ

ดาวเทียมไทย 'THEOS-2' ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ! เริ่มปฏิบัติการสำรวจโลก

ดาวเทียม 'THEOS-2' ของไทย ประสบความสำเร็จขึ้นสู่วงโคจรแล้ว เริ่มปฏิบัติการสำรวจโลก นายกฯ ปลื้มขอบคุณ อว. ขับเคลื่อนวงการอวกาศประเทศก้าวหน้า 'ศุภมาส' ลุยต่อยอดยกระดับด้านต่างๆ