ศน.หนุนงบบูรณะ 500 ศาสนสถาน 4 ศาสนา

ศน.หนุนงบบูรณะศาสนสถาน 4 ศาสนา ให้มั่นคง-ปลอดภัย เป็นศูนย์กลางประกอบศาสนกิจ

31 ส.ค.2566 – นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้ศาสนสถานของทุกศาสนาเป็นศูนย์กลางของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนิกชนเข้าไปประกอบศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือ ซึ่งศาสนสถานนั้นควรมีสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย สะอาดและสวยงาม เหมาะสม สำหรับการเข้าไปประกอบกิจกรรมทางศาสนา แต่เมื่อมีการใช้ศาสนสถานเป็นเวลานานย่อมเกิดความเสียหาย ทรุดโทรม และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา หรือได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น รวมถึงเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้ศาสนิกชนไม่สามารถใช้ศาสนสถานประกอบศาสนกิจได้ตามปกติ  

อธิบดี ศน. กล่าวว่า กรมการศาสนาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 12,650,000 บาท ในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน เพื่อสมทบในการบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่ทางราชการรับรอง ประกอบด้วย ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ยกเว้นวัดในพระพุทธศาสนาเป็นภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้ศาสนสถานทั้ง 4 ศาสนา สามารถใช้ในการประกอบศาสนกิจได้ตามความเหมาะสม คุ้มค่า โดยไม่จำเป็นต้องสร้างศาสนสถานขึ้นใหม่ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานในส่วนภูมิภาค กรณีประสบภัย ไปแล้ว จำนวน 10 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 27 แห่ง ประกอบด้วย มัสยิด 20 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 7 แห่ง

นายชัยพล กล่าวต่อว่า ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ในเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาแบบคำขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน กรณีประสบภัยและกรณีปกติ จำนวน 60 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 618 แห่ง แบ่งเป็น มัสยิด 501 แห่ง โบสถ์คริสต์ 115 แห่ง เทวสถานพราหมณ์ – ฮินดู 1 แห่ง และคุรุดวาราซิกข์ 1 แห่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ดำเนินการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสนับสนุนศาสนสถานในการบูรณะซ่อมแซม จำนวนกว่า 500 แห่ง เพื่อให้กลับมามีสภาพมั่นคง ปลอดภัย พร้อมสำหรับการส่งเสริมศาสนิกชนเข้าไปประกอบศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือต่อไป โดยศาสนสถานเหล่านี้ ได้ใช้เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกให้สงบร่มเย็น สังคมสงบสุข เป็นการนำมิติทางศาสนามาส่งเสริมให้เกิดความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมได้อย่างมั่นคง 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กังสดาล เสียงในพระราชพิธีจากอดีตถึงปัจจุบัน

เดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นช่วงเวลาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระกฐินหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เอง

วธ.จัดสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.9 ทั่วไทย

12 ต.ค.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วันที่ 13 ตุลาคม นี้ วธ. โดยกรมการศาสนา จะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

เสริมแกร่ง’พระวิทยากร’ เผยแผ่ธรรมะยุคใหม่

พระธรรมวิทยากรมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่พัฒนาจิตใจประชาชนด้วยหลักธรรมคำสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นำสู่ความไม่ประมาทและพบความสุข หากพระธรรมวิทยากรทำหน้าที่มีประสิทธิภาพ จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับพระพุทธศาสนา

ศน.เร่งค้นข้อมูล'ครูบาศรีวิชัย' เสนอบุคคลสำคัญของโลก

7 ก.ย.2566 - นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

อธิบดีศน.ยัน'ครูกายแก้ว' ไม่เข้าหลักศาสนา

จากกระแสของครูกายแก้วที่มีผู้นำมาประดิษฐานที่บริเวณลานโรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก รัชดาภิเษก ที่ผ่านมานั้น นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า เสียงวิพากษ์วิจารณ์การนำครูกายแก้วมาประดิษฐานมีทั้งผู้ที่เชื่อและเคารพศรัทธา และผู้ที่ไม่เชื่อและไม่เคารพนับถือ