ศน.เร่งค้นข้อมูล'ครูบาศรีวิชัย' เสนอบุคคลสำคัญของโลก

กรมศาสนาตั้งคณะกรรมการเตรียมเสนอครบ 150 ปี ‘ครูบาเจ้าศรีวิชัย’ ให้ยูเนสโกรับรองเป็นบุคคลสำคัญของโลกปี 67 ลุยสืบค้นข้อมูล-ผลงานสร้างวัดทั่วภาคเหนือ

7 ก.ย.2566 – นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล โดยการดำเนินงาน ในระยะแรกกระทรวงวัฒนธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเสนอวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน และพิจารณามอบหมายการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม

อธิบดี ศน. กล่าวว่า เมื่อเร็วนี้ตนและคณะทำงานของกรมการศาสนาได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน เพื่อร่วมหารือกับภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ในประเด็นขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ จากการหารือทุกฝ่ายมีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเสนอรายชื่อและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยให้คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การทำงานในพื้นที่ล้านนา 10 จังหวัดภาคเหนือ ให้มีความสะดวกและคล่องตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อสืบค้น วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญ เนื่องจากผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัยมีประจักษ์พยานมากมาย

” โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านของการบูรณปฏิสังขรณ์วัด ถาวรวัตถุ ซึ่งปรากฏข้อมูลดำเนินการในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหากประสงค์จะเสนอชื่อต่อองค์การยูเนสโกต้องมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในต่างประเทศ รวมถึงต้องพิจารณาความสำคัญที่มีผลต่อนานาชาติด้วย ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นนี้ นอกจากนี้ ข้อมูลต้องมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก รวมทั้งสามารถนำเสนอให้ผู้ที่ไม่มีความรู้หรือไม่มีความสนใจเกิดความรู้ความเข้าใจและรู้สึกเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จะต้องดำเนินการเสนอยูเนสโกในปี 2569 เพื่อเฉลิมฉลองในปี 2571″ นายชัยพล กล่าว

อธิบดี ศน.กล่าวต่อว่า การเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลก เป็นการเชิดชูยกย่องบุคคลสำคัญของประเทศไทย ซึ่งท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย จนได้รับการขนานนามว่า “ตนบุญแห่งล้านนา” คุณงามและความดีของท่านจะสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่พระสงฆ์ และประชาชนทั่วโลกได้ปฏิบัติตาม นับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่จะนำสันติภาพสู่สังคมโลกได้

สำหรับประวัติ ครูบาเจ้าศรีวิชัย ท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2421 ปีขาล เมื่ออายุได้ 18 ปี ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จนกระทั่งอายุ 21 ปี จึงอุปสมบท ณ วัดบ้านโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ท่านมักเจริญภาวนาในป่า ฉันภัตตาหารมื้อเดียว ฉันมังสวิรัติ ไม่ฉันของเสพติด เช่น หมาก พลู บุหรี่ เมี่ยง ทำให้ประชาชนเลื่อมใสท่านมาก

เมื่อท่านทราบว่าที่ใดยังขาดเสนาสนะที่จำเป็นหรือกำลังชำรุด ทรุดโทรม ท่านจะเป็นผู้นำชาวบ้านไปก่อสร้างจนสำเร็จ ผลงานที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดคือการถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ ครูบาเจ้าศรีวิชัยมรณภาพ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2481 ที่วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สิริอายุได้ 60 ปี ตั้งศพไว้ที่วัดบ้านปาง เป็นเวลา 1 ปี จึงได้เคลื่อนศพมาตั้งไว้ ณ วัดจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จนกระทั่งวันที่ 21 มีนาคม 2489 จึงได้รับพระราชทานเพลิงศพ โดยมีประชาชนมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพจำนวนมาก  โดยอัฐิธาตุของท่านที่เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมได้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 7 ส่วน แบ่งไปบรรจุเพื่อให้พุทธศานิกชนได้สักการะบูชา ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วแผ่นดินล้านนา ในภาคเหนือของประเทศ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กังสดาล เสียงในพระราชพิธีจากอดีตถึงปัจจุบัน

เดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นช่วงเวลาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระกฐินหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เอง

ยูเนสโกประกาศ'เชียงราย-สุพรรณฯ' เมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ของโลก

2 พ.ย.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศผลการรับรองเมืองสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 55 เมืองทั่วโลก เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2566

วธ.จัดสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.9 ทั่วไทย

12 ต.ค.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วันที่ 13 ตุลาคม นี้ วธ. โดยกรมการศาสนา จะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ หนุน Learning City

แม้จะจัดเทศกาลครั้งแรกเพื่อเป็นการนำร่องเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่ประสบผลสำเร็จในการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคน สำหรับ “เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ : Learning Fest Bangkok 2023” ระหว่างวันที่ 14-17 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา ณ TK Park จัดโดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) กรุงเทพมหานคร 

'นักประวัติศาสตร์' แจงดราม่า รถไฟฟ้าความเร็วสูงกระทบ 'มรดกโลกอยุธยา'

นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยา โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่อง มรดกโลกอยุธยา 2 : มีเนื้อหาดังนี้