กปน. แจง ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปา และค่าน้ำประปา ผู้ที่มีทะเบียนบ้านถาวร และชั่วคราว อยู่ในอัตราเดียวกัน

10 ม.ค. 2567- การประปานครหลวง (กปน.) ชี้แจงตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ กปน.แก้ไขระเบียบให้ผู้ที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวสามารถขอใช้น้ำประปาในอัตราปกติได้เหมือนทะเบียนบ้านถาวรนั้นกปน. สามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้ทันที โดยไม่ต้องทำการแก้ไขระเบียบหรือคำสั่งเพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวสามารถขอติดตั้งประปาได้เช่นเดียวกับผู้ที่มีทะเบียนบ้านถาวรโดยมีค่าธรรมเนียมในการติดตั้งประปาในอัตราที่เท่ากัน สำหรับอัตราค่าน้ำประปาของผู้ที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวที่ใช้น้ำเพื่อการพักอาศัย กปน. จะคิดค่าน้ำประปา ประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย (R1) ซึ่งเป็นอัตราปกติเช่นเดียวกับผู้ที่มีทะเบียนบ้านถาวรตามระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 51 ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำ และการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2558 ข้อ5.1 ประเภทที่ 1 การใช้ประโยชน์จากสถานที่เพื่อพักอาศัยโดยเฉพาะ

ผู้สนใจรายละเอียดดูเอกสารประกอบได้ที่

  • ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 50 ว่าด้วย การติดตั้งประปา https://shorturl.at/OU127
  • ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 51 ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำ https://shorturl.at/orW05
  • อัตราค่าติดตั้งประปาใหม่ https://shorturl.at/brSX1
  • อัตราค่าน้ำประปา และบริการ https://shorturl.at/fnIP0

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวบ้านโวยอบต. เรียกเก็บค่าน้ำประปาย้อนหลังเกือบ 10 ปี

ชาวบ้านนาแสงสาคร ม.7 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ กว่า 30 ครัวเรือน ถือหนังสือทวงหนี้ค่าน้ำประปา จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เข้ารับฟังการชี้แจงจาก นายนิรันดร์ เนาวนิต นายก.อบต.นาแสง และเจ้าหน้ากองคลัง อบต.นาแสง