เปิดกลยุทธ์ BDMS ครองอันดับ 1 องค์กรความยั่งยืนในสายสุขภาพ

พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ


นับเป็นความท้าท้ายอย่างมากเมื่อธุรกิจสายสุขภาพหันมาขับเคลื่อนในด้านความยั่งยืน ที่ต้องให้ความสำคัญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นความมุ่งมั่นของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยได้จัดเสวนา กลยุทธ์และเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ในฐานะที่ BDMS ครองอันดับ 1 DJSI World ในกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ปี 2023

พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการ BDMS กล่าวว่า  ในการทำเรื่องความยั่งยืนมองระย 10 ปี ตามหลักการพื้นฐานคือ  Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล)  หรือ ESG โดยทาง BDMS ได้เริ่มจากการทำตามเกณฑ์การเข้าร่วมประเมินความยั่งยืน  Thailand Sustainability Investment (THSI)  ของตลาดหลักทรัพย์ นำไปสู่ความท้าทายในการวัดผล  องค์กรดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจริง และเป็นดัชนีสากลที่ทั่วโลกให้ความสนใจและเชื่อถือ คือ Dow Jones Sustainability Indices(DJSI) ซึ่งในประเทศไทยหรือในแถบเอเชียแปซิฟิกยังไม่มีบริษัทใดเลยที่เป็นต้นแบบของความยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจ Healthcare จึงเป็นความท้าทายอันดับหนึ่งของ BDMS แต่ท้ายที่สุดเมื่อตัดสินใจที่จะทำแล้ว จึงเป็นความท้าทายอย่างมากในการดำเนินงานเพื่อให้ผ่านมาตรฐานนี้ หัวใจสำคัญคือ การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ไม่เพียงแค่ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น

การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

พญ.ปรมาภรณ์ อธิบายแนวทางการดำเนินงานด้าน ESG ว่า  เพื่อให้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ DJSI ทั้ง 3 ด้าน คือ ESG ผ่านการนำองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้าประกอบกับการดำเนินงาน โดยได้เริ่มทำอย่างจริงจังเมื่อ 3 ปีที่แล้ว จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในองค์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลในการควบคุมดูแลกว่า 50 โรงพยาบาล  โรงงานผลิตน้ำเกลือ โรงงานผลิตยา ร้านขายยา ซึ่งแต่ละส่วนงานก็จะมีการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน จึงได้เริ่มทำจากส่วนที่ถนัดมากที่สุด และได้คะแนนอันดับ 1 จากการประเมินของ S&P Global คือ S – สังคม คือ การดูแลสุขภาพของบุคคลในองค์กร ชุมชน รวมไปถึงหน่วยงานที่เข้าไม่ถึงการดูแลสุขภาพ ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลในองค์มีพื้นฐานตรงส่วนนี้ ผ่านโครงการอบรมทักษะการช่วยชีวิต การใช้ Tele mental Health ดูแลสุขภาพใจ โดยเน้นในกลุ่มสถานบันการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งรวมของเหล่าคนรุ่นใหม่ และการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเท่านั้นความก้าวหน้าในการดูแลรักษาทั้งบุคลากรที่เข้ามาทำงานใหม่หรือบุคลากรเดิมที่ทำงานอยู่  เนื่องจากในธุรกิจสุขภาพยังพบปัญหาของการขาดแคลนบุคลากรสายสุขภาพ ทั้งนี้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลในโครงการเวชดุสิต ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาลมากกว่า 70 ทุน 

ส่วน Environmental -สิ่งแวดล้อม เริ่มจากการทำพลังงานสีเขียวด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ปัจจุบันติดตั้งไปแล้วจำนวน 21 โรงพยาบาล ส่วนโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีข้อจำกัดในส่วนของโครงสร้างอาคารและสถานที่ ในปีนี้มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปที่โรงงานน้ำเกลือ ในการทำ Upcycle ถุงน้ำเกลือ เพื่อผลิตเป็นชุด PPE นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาโรงงานยา และน้ำเกลือของธุรกิจในเครือ ซึ่งถือเป็นห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของการบริการการแพทย์ เพื่อพัฒนาเป็นระบบอุตสาหกรรมสีเขียว นอกจากนี้ยังมีการทำโครงการ Green Health Care นำร่องที่ 2 โรงพยาบาลในพื้นที่หัวหิน และเชียงใหม่ เพราะเป็นโรงพยาบาลที่ขนาดเล็ก ที่เน้นความสามารถในการพัฒนาต่อยอดด้านสังแวดล้อม ซึ่งจะมีการต่อยอดเป็นมาตรฐาน Green Health Care ในโรงพยาบาลเครือข่ายของ BDMS ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์นี้ประมาณ 3 ส่วน 4 ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net  Zero ในปี 2050 ผ่านกลไลการกำหนดเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มโรงพยาบาล และหน่วยงานในเครือ BDMS โดยดำเนินการเป็นปีที่ 3 ครอบคลุมมากกว่า ร้อยละ 50 ของกลุ่มธุรกิจ

            “ในธุรกิจสายสุขภาพเมื่อพิจารณากระบวนการทำงานในโรงพยาบาลมีหลายเรื่องที่ต้องมีการศึกษาพัฒนาเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยกตัวอย่าง กระบวนการที่อยู่ในห้องผ่าตัด อาทิ ในการใช้ก๊าซดมยาสลบ หรือกระบวนต่างๆ จึงเป็นเป้าหมายที่อยากจะลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผ่าตัด ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาองค์ความรู้ มาตรฐานต่างๆ ในหลายส่วน ขณะนี้ก็อยู่ในกระบวนของการศึกษาวิจัย อีกส่วนที่ยาก คือ ขยะ หรือของเสียที่ติดเชื้อในโรงพยาบาล เพราะในกระบวนการดำจัดที่ถูกต้องคือ การเผาอย่างเดียว ก็เป็นความท้าทายในการหาแนวทางกำจัดที่ยังคงให้อยู่ในมาตรฐานของการรักษาพยาบาล  ” พญ.ปรมาภรณ์ กล่าว

 และ G-ธรรมาภิบาล ซึ่งในส่วนนี้ได้มีการดำเนินงานการพัฒนา BeDee Telehealth platform เพื่อบริกาการแพทย์และดูแลสุขภาพอย่างทัน่วงที 24 ชั่วโมง 7 วัน โดยผู้เชี่ยวชาญจาก BDMS เสมือนการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล หรือ นวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิคใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ (Direct Anterior Approach Hip Replacement หรือ DAA) ส่งคืนประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวไทย ลดระยะเวลาวันนอนพักรักษาตัว มากกว่า ร้อยละ 50 การฟื้นตัวรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้มีการอบรมความรู้นวัตกรรมการผ่าตัดที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ ทั้งมหาวิทยาลัยในไทย และต่างประเทศ กว่า 20 แห่ง

ความท้าทายในการรักษามาตรฐานความยั่งยืน พญ.ปรมาภรณ์ กล่าวว่า การรักษาสมดุลในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และการรักษามาตรฐานด้านบริการ และความปลอดภัยทางการแพทย์ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้นวัตกรรมสีเขียว เพื่อส่งมอบการบริการการแพทย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการคงค่าใช้จ่าย โดยไม่ผลักภาระสู่ผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถส่งมอบการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณค่าให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของภาครัฐที่มุ่งพัฒนาประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การเป็น Global Medical  Hub และจากกระแสความสนใจด้านสุขภาพในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ถือเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญที่ธุรกิจด้านการแพทย์และบริการสุขภาพจะสามารถพัฒนามาตรฐานการบริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ เพื่อประสบการณ์ที่เป็นเลิศ

บุรณัชย์ ลิมจิตติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ส่วนการตลาดต่างประเทศ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ BDMS กล่าวเสริมว่า นับว่าเป็นอีกการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุดิอาระเบีย หลังจากปิดมากกว่า 32 ปี ในการจัดตั้งบริษัทตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นหน่วยประสานงานระหว่างประเทศ โดยการให้บริการด้านการรักษาจะอยู่ที่ประเทศไทย โดยจะทำหน้าที่ประสานระหว่างผู้ป่วยของรพ.รัฐหรือเอกชนในซาอุฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรคสมอง มะเร็ง หรือโรคที่ทางรพ.ในซาอุฯ ไม่สามารถรักษาได้ หรือการทำกายภาพบำบัด จากนั้นจะส่งข้อมมูลมายังรพ.BDMS สำนักงานใหญ่  ซึ่งเป็นอีกจุดหมายที่กลุ่มผู้ป่วยซาอุฯสามารถเลือกเข้ามารักษาได้  

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'โปรเพชร'แนะเคล็ดลับให้50เยาวชน 'BDMSจูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2023-24'

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ร่วมกับ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ประเดิมต้นปี 2567 จัด “บีดีเอ็มเอส จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2023-2024” ครั้งที่ 3 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟรุ่นเยาว์อายุระหว่าง 6 - 16 ปี ได้เสริมสร้างทักษะการตีกอล์ฟกับโปรผู้ฝึกสอนพิเศษ โดยครั้งนี้ได้ “โปรเพชร” สดมภ์ แก้วกาญจนา แชมป์รายการ ไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 49

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดประชุม BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING

7 พ.ย.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง บีดีเอ็มเอส คอนเนค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)