'คำนูณ' จับตา 10 สิงหา โอกาสสุดท้ายก่อนสูตร 'หาร 100' จะกลับมาตามช่องทางพิเศษ

'สว.คำนูณ'จับตา 10 สิงหา ประชุมร่วมรัฐสภาก่อน15ส.ค.หากร่าพรป.สส.ไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าเห็นชอบร่างหลักที่ผ่านวาระ 2 เผยร่างหลัก4 ฉบับ มีหลักการใกล้เคียงกัน คือใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 100 ปิดประตูสูตรหาร 500

5 ส.ค.2565 - นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า

10 สิงหา-โอกาสสุดท้าย
ก่อนสูตร ‘หาร 100’ จะกลับมาตามช่องทางพิเศษ !
_______
ตารางการนัดประชุมสภาช่วงก่อนหลัง 15 สิงหาคมจะเป็นประมาณนี้
8-9 สิงหาคม - ประชุมวุฒิสภา
10 สิงหาคม - ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
11 สิงหาคม - ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
12-14 สิงหาคม - วันหยุดราชการ
15-16 สิงหาคม - ประชุมวุฒิสภา
17-19 สิงหาคม - ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 วาระ 2-3

10 สิงหาคมจึงจะเป็นวันประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันสุดท้ายก่อน 15 สิงหาคมวันครบกำหนด 180 วันที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แล้วเสร็จ ถ้าไม่เสร็จ จะถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญร่างหลักที่ใช้ในการพิจารณาวาระ 2

ทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132 (1) และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 101
ขอขยายความชัด ๆ อีกครั้งนะครับ
เริ่มที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 132(1)
“ให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน …. ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา 131”

ต่อด้วยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 101
“ในกรณีท่ีรัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประธานรัฐสภาให้บรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง…”

กรณีนี้ต้องพิจารณาประกอบกัน เพราะข้อบังคับการประชุมเป็นกฎหมายลำดับรองที่ออกตามรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกำหนดหลักการ ข้อบังคับการประชุมขยายความในรายละเอียด

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้มีการเสนอเข้ามา 4 ร่าง มีหลักการใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 100
1. ร่างที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ตามข้อเสนอของกกต.
2. ร่างที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทย
3. ร่างที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาล
4. ร่างที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล
ทุกร่างใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 100
รัฐสภามีมติรับหลักการทั้ง 4 ร่าง และได้มีมติให้ใช้ร่างที่ 1 เป็นร่างหลักในการพิจารณาในวาระ 2
ร่าง 1 คือร่างของคณะรัฐมนตรี
เป็นร่างที่เสนอมาเบื้องต้นจากกกต. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับแก้แล้ว
เป็นกรณีที่เข้าเกณฑ์ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 101

นั่นหมายถึงการสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบ ‘หาร 100’ ที่เสนอโดยกกต. จะกลับมาทันทีในกรณีที่รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
ซึ่งเมื่อได้พิจารณาตารางเวลาแล้วแทบไม่มีอุปสรรคขวากหนามอีก
เพราะไม่มีวันเหลือให้นัดประชุมร่วมได้อีกแล้ว
เรียกว่าเป็นการกลับมาตาม ‘ช่องทางพิเศษ’ ก็ว่าได้ !
หากถามว่าเหตุไฉนวุฒิสภาไม่สละวันประชุมในวันอังคารที่ 9 สิงหาคมให้เหมือนเคย จะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีก 1 วันเต็ม ๆ

ตอบว่าเพราะในสัปดาห์หน้าวุฒิสภามีความจำเป็นต้องประชุม 2 วันตามปกติ ทั้งวันจันทร์ที่ 8 และวันอังคารที่ 9 ไม่อาจสละเวลาเปิดทางให้มีการประชุมร่วมฯในวันอังคารที่ 9 ได้ เพราะมีวาระสำคัญที่จำเป็นต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จตามหน้าที่โดยเฉพาะที่มีกรอบระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญบังคับไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้สูญหาย พ.ศ. … ที่มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกัน และจะครบกำหนดกรอบระยะเวลาบังคับให้ต้องพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2565

ถามว่ามีความเป็นไปได้มั้ยที่จะพิจารณาร่างกฎหมายเลือกตั้งแล้วเสร็จในโอกาสสุดท้ายที่เหลืออยู่วันเดียว 10 สิงหาคม
ตอบว่าในทางทฤษฎีแล้วเป็นไปได้
แต่ในทางความเป็นจริงถือว่ายากมากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้

วันนี้ การเมืองไทยในระบบรัฐสภาเดินมาถึงจุดที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงเปิดเผยอย่างมั่นใจว่าการไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมถือเป็นการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนประการหนึ่งในกรณีที่เห็นว่าการประชุมนั้นกำลังทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือออกกฎหมายไม่ถูกต้อง การอยู่ร่วมเป็นองค์ประชุมเพื่อเป็นเสมอเพียงเครื่องมือให้กับการกระทำที่ไม่ถูกต้องนั้นเสียอีกที่ควรถูกตั้งคำถามเช่นกัน

โอกาสครบองค์ประชุมให้ตลอดรอดฝั่งในวันที่ 10 สิงหาคมจึงแทบเป็นไปไม่ได้

ยิ่งมีปัจจัยเสริมที่วันนั้นบังเอิญตรงกับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งมีภารกิจที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าต้องร่วมงานในพื้นที่

จึงแทบ ‘ปิดประตู’ ไปเลยว่าร่างกฎหมายเลือกตั้งสูตรหาร 500 จะพิจารณาแล้วเสร็จจนผ่านวาระ 3
เอาแค่ในวันที่ 10 สิงหาคมสามารถเปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้โดยไม่ล่าช้าเกินไปนัก และสามารถพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. …. ได้จนจบวาระ 2-3 ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

แต่ก็ไม่ถึงกับ ‘ปิดประตูตาย’ เสียทีเดียว

เพราะเส้นทางที่จะกลับมาได้ของสูตรคำนวณ ‘หาร 100’ นั้นยังมีช่องทางปกติอีกถึง 3 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการที่ร่างกฎหมายเลือกตั้งที่กำลังพิจารณาค้างคาอยู่นี้ไม่ผ่านวาระ 3 หรือผ่านวาระ 3 แต่กกต.ให้ความเห็นกลับมาว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติแล้วสมาชิกรัฐสภาลงมติแก้ไขกลับเป็นหาร 100 ตามความเห็นกกต. หรือยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพียงแต่ทั้ง 3 ช่องทางปกตินั้นไม่เร็วและแน่นอนเบ็ดเสร็จเหมือนช่องทางพิเศษ

ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับการชั่งน้ำหนักของสมาชิกรัฐสภาว่าผลของการเลือกช่องทางพิเศษนั้นคุ้มค่าแล้วกับความเสื่อมศรัทธาต่อระบบของพี่น้องประชาชนที่ส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าการเข้าร่วมประชุมเป็นการทำหน้าที่พื้นฐานของสมาชิกรัฐสภาทุกคน

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส.ส.ฝ่ายค้าน อัดร่างพรบ.คุมสื่อ โวยเอาเปรียบให้สื่อเชียร์รัฐบาลอย่างเดียว

ในการประชุมร่วมรัฐสภา นัดพิเศษ ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ...

‘พรรคเล็ก’ ขอสู้ ลุ้นศาลรธน.ตัดสินสูตรหาร 100 พุธนี้

ไม่ว่าสุดท้ายผลคำวินิจฉัยของศาลจะออกมาแบบไหนในวันพุธนี้ เช่นหากสุดท้ายออกมาเป็นว่าให้ใช้กติกาเลือกตั้งแบบหาร 100 พรรคพลังท้องถิ่นไท ยืนยันว่าพร้อมจะเดินหน้าต่อไป

‘หมอระวี’ ฟันเปรี้ยง! หาร100 ‘พท.’ ผงาด ชี้ ‘3ป.’ แตกคอสูญพันธุ์แน่

แกนนำยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ล้มกระดานร่างกม.เลือกตั้งฯ ฟันธงหากใช้หาร 100 เพื่อไทย-ทักษิณ ผงาดชนะเลือกตั้ง ทิ้งห่างพรรคอันดับสองกระจุย เชื่อพรรคบิ๊กป้อมพร้อมเดินเกมสวิงย้ายขั้วไปจับมือพท.ตั้งรัฐบาลร่วมกัน ทิ้งบิ๊กตู่ ให้เป็นฝ่ายค้าน

'ชลน่าน' ฟันธงคำวินิจฉัย 30 พ.ย. ไม่มีกลับไปหาร 500 แน่นอน!

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้อง ของ ส.ส./ส.ว 105 คน ผ่านประธานรัฐสภา ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.(ฉบับที่...) พ.

แบะท่าควบรวมพรรค 'ตระกูลสร้าง'

'ไทยสร้างไทย-สร้างอนาคตไทย' มีแววควบรวมสูง 'ศิธา' รับเป็นได้ เหตุสูตรหาร100 ได้ ส.ส.ยาก ย้ำต้องมีจุดยืนตรงกันไม่เป็นนั่งร้านเผด็จการ

'หมอวรงค์' ย้ำ 'ไทยภักดี' ไม่ยุบ ไม่ย้าย ไม่รวมกับพรรคอื่น ลั่นเชื่อมั่นในอุดมการณ์ นโยบาย

'หมอวรงค์'ย้ำ พรรคไทยภักดี ไม่ยุบ ไม่ย้าย ไม่รวมกับพรรคอื่นแน่นอน ลั่นเชื่อมั่นในจุดยืน อุดมการณ์ นโยบาย การปราบโกง-หญ้าเนเปีบร์ผลิตไฟฟ้าราคาถูก ติดตามงานระดมทุน 23ต.ค.นี้