'คำนูณ' จับตา 10 สิงหา โอกาสสุดท้ายก่อนสูตร 'หาร 100' จะกลับมาตามช่องทางพิเศษ

'สว.คำนูณ'จับตา 10 สิงหา ประชุมร่วมรัฐสภาก่อน15ส.ค.หากร่าพรป.สส.ไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าเห็นชอบร่างหลักที่ผ่านวาระ 2 เผยร่างหลัก4 ฉบับ มีหลักการใกล้เคียงกัน คือใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 100 ปิดประตูสูตรหาร 500

5 ส.ค.2565 - นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า

10 สิงหา-โอกาสสุดท้าย
ก่อนสูตร ‘หาร 100’ จะกลับมาตามช่องทางพิเศษ !
_______
ตารางการนัดประชุมสภาช่วงก่อนหลัง 15 สิงหาคมจะเป็นประมาณนี้
8-9 สิงหาคม - ประชุมวุฒิสภา
10 สิงหาคม - ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
11 สิงหาคม - ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
12-14 สิงหาคม - วันหยุดราชการ
15-16 สิงหาคม - ประชุมวุฒิสภา
17-19 สิงหาคม - ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 วาระ 2-3

10 สิงหาคมจึงจะเป็นวันประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันสุดท้ายก่อน 15 สิงหาคมวันครบกำหนด 180 วันที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แล้วเสร็จ ถ้าไม่เสร็จ จะถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญร่างหลักที่ใช้ในการพิจารณาวาระ 2

ทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132 (1) และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 101
ขอขยายความชัด ๆ อีกครั้งนะครับ
เริ่มที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 132(1)
“ให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน …. ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา 131”

ต่อด้วยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 101
“ในกรณีท่ีรัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประธานรัฐสภาให้บรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง…”

กรณีนี้ต้องพิจารณาประกอบกัน เพราะข้อบังคับการประชุมเป็นกฎหมายลำดับรองที่ออกตามรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกำหนดหลักการ ข้อบังคับการประชุมขยายความในรายละเอียด

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้มีการเสนอเข้ามา 4 ร่าง มีหลักการใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 100
1. ร่างที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ตามข้อเสนอของกกต.
2. ร่างที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทย
3. ร่างที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาล
4. ร่างที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล
ทุกร่างใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 100
รัฐสภามีมติรับหลักการทั้ง 4 ร่าง และได้มีมติให้ใช้ร่างที่ 1 เป็นร่างหลักในการพิจารณาในวาระ 2
ร่าง 1 คือร่างของคณะรัฐมนตรี
เป็นร่างที่เสนอมาเบื้องต้นจากกกต. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับแก้แล้ว
เป็นกรณีที่เข้าเกณฑ์ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 101

นั่นหมายถึงการสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบ ‘หาร 100’ ที่เสนอโดยกกต. จะกลับมาทันทีในกรณีที่รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
ซึ่งเมื่อได้พิจารณาตารางเวลาแล้วแทบไม่มีอุปสรรคขวากหนามอีก
เพราะไม่มีวันเหลือให้นัดประชุมร่วมได้อีกแล้ว
เรียกว่าเป็นการกลับมาตาม ‘ช่องทางพิเศษ’ ก็ว่าได้ !
หากถามว่าเหตุไฉนวุฒิสภาไม่สละวันประชุมในวันอังคารที่ 9 สิงหาคมให้เหมือนเคย จะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีก 1 วันเต็ม ๆ

ตอบว่าเพราะในสัปดาห์หน้าวุฒิสภามีความจำเป็นต้องประชุม 2 วันตามปกติ ทั้งวันจันทร์ที่ 8 และวันอังคารที่ 9 ไม่อาจสละเวลาเปิดทางให้มีการประชุมร่วมฯในวันอังคารที่ 9 ได้ เพราะมีวาระสำคัญที่จำเป็นต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จตามหน้าที่โดยเฉพาะที่มีกรอบระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญบังคับไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้สูญหาย พ.ศ. … ที่มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกัน และจะครบกำหนดกรอบระยะเวลาบังคับให้ต้องพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2565

ถามว่ามีความเป็นไปได้มั้ยที่จะพิจารณาร่างกฎหมายเลือกตั้งแล้วเสร็จในโอกาสสุดท้ายที่เหลืออยู่วันเดียว 10 สิงหาคม
ตอบว่าในทางทฤษฎีแล้วเป็นไปได้
แต่ในทางความเป็นจริงถือว่ายากมากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้

วันนี้ การเมืองไทยในระบบรัฐสภาเดินมาถึงจุดที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงเปิดเผยอย่างมั่นใจว่าการไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมถือเป็นการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนประการหนึ่งในกรณีที่เห็นว่าการประชุมนั้นกำลังทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือออกกฎหมายไม่ถูกต้อง การอยู่ร่วมเป็นองค์ประชุมเพื่อเป็นเสมอเพียงเครื่องมือให้กับการกระทำที่ไม่ถูกต้องนั้นเสียอีกที่ควรถูกตั้งคำถามเช่นกัน

โอกาสครบองค์ประชุมให้ตลอดรอดฝั่งในวันที่ 10 สิงหาคมจึงแทบเป็นไปไม่ได้

ยิ่งมีปัจจัยเสริมที่วันนั้นบังเอิญตรงกับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งมีภารกิจที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าต้องร่วมงานในพื้นที่

จึงแทบ ‘ปิดประตู’ ไปเลยว่าร่างกฎหมายเลือกตั้งสูตรหาร 500 จะพิจารณาแล้วเสร็จจนผ่านวาระ 3
เอาแค่ในวันที่ 10 สิงหาคมสามารถเปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้โดยไม่ล่าช้าเกินไปนัก และสามารถพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. …. ได้จนจบวาระ 2-3 ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

แต่ก็ไม่ถึงกับ ‘ปิดประตูตาย’ เสียทีเดียว

เพราะเส้นทางที่จะกลับมาได้ของสูตรคำนวณ ‘หาร 100’ นั้นยังมีช่องทางปกติอีกถึง 3 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการที่ร่างกฎหมายเลือกตั้งที่กำลังพิจารณาค้างคาอยู่นี้ไม่ผ่านวาระ 3 หรือผ่านวาระ 3 แต่กกต.ให้ความเห็นกลับมาว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติแล้วสมาชิกรัฐสภาลงมติแก้ไขกลับเป็นหาร 100 ตามความเห็นกกต. หรือยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพียงแต่ทั้ง 3 ช่องทางปกตินั้นไม่เร็วและแน่นอนเบ็ดเสร็จเหมือนช่องทางพิเศษ

ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับการชั่งน้ำหนักของสมาชิกรัฐสภาว่าผลของการเลือกช่องทางพิเศษนั้นคุ้มค่าแล้วกับความเสื่อมศรัทธาต่อระบบของพี่น้องประชาชนที่ส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าการเข้าร่วมประชุมเป็นการทำหน้าที่พื้นฐานของสมาชิกรัฐสภาทุกคน

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'คำนูณ' เปิดรายชื่อด่านแรก 'คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12'

'คำนูณ' เปิดชื่อคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12 ซึ่งถือเป็นด่านแรกที่จะให้ความเห็นเรื่องกู้มาแจก ผงะ! รายชื่อมีทั้งอดีตบิ๊กการเงินการคลังพรึ่บ

สว.ประเมิน'แจกเงินดิจิทัล-แก้รัฐธรรมนูญ' อภิปรายเข้มแน่!

'สว.'รอวิป 3 ฝ่ายเคาะกรอบเวลาอภิปรายแถลงนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ ด้าน 'คำนูณ' แนะอย่ายืดเยื้อจนตกดึก คาดประเด็นแจกเงินดิจิทัล 1 หมื่น-แก้ รธน.ฉบับใหม่ถกเข้มข้น

'คำนูณ' ชี้ชัดแก้มาตรา 112 กระทบความมั่นคงรัฐ 'ปชป.' พร้อมนำ 25 ส.ส.สู้หากแตะต้อง

'คำนูณ' ย้ำชัดแก้ไขมาตรา 112 กระทบความมั่นคงของรัฐ ชี้เจตนานิรโทษกรรมผู้ต้องหาคดี 'ปชป.' ประกาศพร้อมนำ 25 ส.ส.ต่อสู้แก้ไขมาตรา 112

'พิธา' ได้โม้ก่อนโหวตนายกฯ แน่! สภาสูงบอก กกต.ชงศาลรัฐธรรมนูญเชือดไม่กระทบสิทธิ

'คำนูณ' ยืนยัน 'พิธา' ได้ลงชิงนายกฯ พรุ่งนี้แน่นอน แม้ศาลรับเรื่องจาก กกต. สมาชิกภาพยังเหมือนเดิม ไม่หวั่น ม็อบมาหน้าสภาไม่เป็นเหตุให้สมาชิกลาประชุม ชี้สมาชิกทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

'คำนูณ' เปลือยพรรคก้าวไกลล่อนจ้อนปม 112

ต้องอ่าน! คำนูณกางเนื้อหาแก้ 112 ของพรรคก้าวไกลแบบชัดๆ พร้อมวิเคราะห์ทุกเม็ด ชี้ชัดเหมือนเปิดประตูหลังบ้านเพื่อหวังผลไปเรื่องใหญ่ รับการบังคับใช้มีปัญหาจริงแต่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการอื่น