357 ท่านผู้ทรงเกียรติซวยแล้ว! ศรีสุวรรณยื่น ป.ป.ช.ฟันผิดจริยธรรมร้ายแรง

ศรีสุวรรณมาแล้ว ยื่นป.ป.ช. เอาผิดท่านผู้ทรงเกียรติ ส.ส.-ส.ว. 375 รายโดดร่มจนทำให้การประชุมภาล่ม ผิดจริยธรรมร้ายแรง

17 ส.ค.2565 - ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องถึง ป.ป.ช.เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดสมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ส. และ ส.ว. จำนวน 357 คน ที่ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากฎหมาย โดยการไม่เข้าร่วมประชุมรัฐสภา หรือไม่แสดงตนในที่ประชุมเป็นเหตุให้รัฐสภาต้องปิดการประชุมไปเมื่อวันที่ 15 ส.ค.2565 ถือได้ว่าทำงานไม่คุ้มกับภาษีประชาชนที่เสียให้ในแต่ละเดือน

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การประชุมรัฐสภาเมื่อ 15 ส.ค.ต้องล่มไป อันเนื่องมาจากมี ส.ส.เข้าร่วมประชุมไม่ครบในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วใน มาตรา 24/1 ซึ่งที่สุดแล้ว ที่ประชุมรัฐสภาก็ไม่สามารถลงมติในร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.มาตราดังกล่าวได้ เพราะสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม สภาล่มอีกครั้ง ด้วยจำนวน 349 คน จากจำนวนกึ่งหนึ่ง 364 คน จึงทำให้ไม่ครบองค์ประชุม และประธานรัฐสภาจึงได้ปิดประชุมในเวลา 10.29 น.ในที่สุด

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การที่ ส.ส. และ ส.ว.จำนวน 375 คนไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ในการตรากฎหมาย โดยไม่มีเหตุอันควรต้องย่อมถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 และตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 บัญญัติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2561 อย่างร้ายแรง ประกอบข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ 2563 และหรือข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 2563 ตามที่รัฐธรรมนูญ ม.128 และ ม.219 วรรคสอง บัญญัติไว้ด้วย

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ส.ส.และ ส.ว.ยังมีเงินเดือนมากถึง 71,230 บาท และยังมีเงินเพิ่ม 42,330 บาท รวมต่อเดือนถึง 113,560 บาท หรือเฉลี่ยวันละ 3,785 บาทต่อวัน ดังนั้นการที่ ส.ส.และ ส.ว.ไม่ร่วมประชุมสภาหรือกระทำการอย่างใด ๆ เป็นเหตุให้สภาไม่สามารถประชุมต่อไปได้เพียง 1 วัน ทำให้รัฐต้องเสียเงินงบประมาณแผ่นดินที่เป็นเงินภาษีของประชาชนไปเป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งการที่ ส.ส. และ ส.ว.ไม่ปฏิบัติหน้าที่เพียงวันเดียว จึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่หมายถึงการที่ทำให้รัฐเสียหาย อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับจริยธรรมอย่างร้ายแรง สมาคมจึงต้องนำความมาร้องต่อ ป.ป.ช.เพื่อไต่สวนเอาผิด 375 ส.ส.และ ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ ม.235(1)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตื่นๆ 'ธนกร' ปลุกฝ่ายค้านอย่ามัวฝันเรื่องถุงมือยาง 2 พันล้านแบบข้างๆคูๆ

'ธนกร' ไม่ทิ้งลายโฆษกรัฐบาล โดดป้อง 'บิ๊กตู่' บริหารงบประมาณโปร่งใส อัดฝ่ายค้านตอนชี้แจงไม่เคยฟังเรื่องถุงมือยาง