นิด้าโพล เผยคนกรุง 47.45% พอใจผลงาน 1 ปี ผู้ว่าชัชชาติ

4 มิ.ย. 2566 – สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ ตัวอย่าง ร้อยละ 42.20 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 27.55 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 14.75 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 4.55 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 2. การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย ตัวอย่าง ร้อยละ 44.35 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 23.45 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 12.35 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 1.40 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม. ตัวอย่าง ร้อยละ 43.85 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 22.40 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 15.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 9.70 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 8.65 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 4. การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่าง ร้อยละ 41.85 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 21.00 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 8.95 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 5. การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า ตัวอย่าง ร้อยละ 44.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 20.75 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 14.30 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.50 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 6. การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ตัวอย่าง ร้อยละ 43.10 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 19.95 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 20.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 11.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 5.00 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 7. การสนับสนุนการกีฬา ตัวอย่าง ร้อยละ 42.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 19.85 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 17.35 ระบุว่า ไม่ค่อยดีร้อยละ 12.25 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 8.15 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 8. การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย ตัวอย่าง ร้อยละ 48.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 19.70 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 17.25 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 12.05 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.60 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 9. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตัวอย่าง ร้อยละ 36.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 19.25 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 16.10 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล ร้อยละ 15.70 ระบุว่า ไม่ค่อยดี และร้อยละ 12.80 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 10. การแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน ในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่าง ร้อยละ 29.35 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 21.45 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 18.25 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 17.05 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ13.90 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 11. การจัดระเบียบการชุมนุม ตัวอย่าง ร้อยละ 40.55 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 17.70 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 16.05 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 14.65 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 11.05 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 12. การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ ตัวอย่าง ร้อยละ 37.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 19.95 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 15.90 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 15.80 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 11.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 13. การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ตัวอย่าง ร้อยละ 36.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 20.55 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 16.70 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล ร้อยละ 15.05 ระบุว่า ดีมาก และร้อยละ 10.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย
 14. การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ตัวอย่าง ร้อยละ 45.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 20.05 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 14.45 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 10.60 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 9.85 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 15. การจัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน ตัวอย่าง ร้อยละ 40.30 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 27.10 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 13.85 ระบุว่า ไม่ดีเลย ร้อยละ 10.40 ระบุว่า ดีมาก และร้อยละ 8.35 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 16. การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด ตัวอย่าง ร้อยละ 39.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 26.85 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ไม่ดีเลย ร้อยละ 10.30 ระบุว่า ดีมาก และร้อยละ 4.65 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
 17. การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ตัวอย่าง ร้อยละ 35.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี รองลงมา ร้อยละ 27.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 19.55 ระบุว่า ไม่ดีเลย ร้อยละ 12.85 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล และร้อยละ 5.45 ระบุว่า ดีมาก

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความพึงพอใจของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 47.45 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ เป็นคนขยันตั้งใจทำงาน ปัญหาในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และ กทม. มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ 27.75 ระบุว่า พอใจมาก เพราะ ลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่ร้องเรียนได้รับการแก้ไข ขณะที่บางส่วนระบุว่า ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน ร้อยละ 14.80 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะ ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้น้อย และปัญหาใน กทม. ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น ปัญหาการจราจร และร้อยละ 10.00 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ ผลงานไม่ชัดเจน และยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นิด้าโพล ชี้คนไทยไม่กังวลเด็กเกิดใหม่น้อย จี้รัฐดูแลค่าการศึกษา - เลี้ยงดู

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “มีลูกกันเถอะน่า” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2566

อึ้ง! คนไม่ถึงครึ่งรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยุคนี้

หอมกลิ่นความเจริญ! นิด้าโพลจับมือสำนักงานยุติธรรมเผยผลสำรวจ ประชาชนแค่ 40% รู้สึกปลอดภัย ซ้ำร้าย 41% ยังไม่เชื่อมั่นมาตรการของเจ้าหน้าที่รัฐ เชียร์ผุดแอปเตือน-แจ้ง-แนะนำ

'นิด้าโพล' เผยคนไม่เห็นด้วยจ่ายเงินข้าราชการ 2 รอบ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เงินเดือนข้าราชการ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2566 จากกลุ่มข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุ 18 ปีขึ้นไป

นิด้าโพล ชี้ประชาชน 39% ไม่มั่นใจ ตำรวจให้ความยุติธรรมเมื่อขัดแย้งผู้มีอิทธิพล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ผู้มีอิทธิพล กับเจ้าหน้าที่รัฐ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566

โพลแนะก้าวไกล นั่ง‘ผู้นำฝ่ายค้าน’ มั่นใจจับมือปชป.

นิด้าโพลเผยผลสำรวจทางเลือกพรรคก้าวไกล 56% แนะ “พิธา” รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน ทิ้งเก้าอี้รองประธานสภาฯ ดีกว่า 37% มั่นใจทำงานร่วมกับฝ่ายค้านได้

นิด้าโพลชี้ 'ก้าวไกล' ควรเลือกตำแหน่งอะไร รองประธานสภาฯ หรือ ผู้นำฝ่ายค้าน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “พรรคก้าวไกล ควรเลือกอะไร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2566