อุทยานวิทย์ ม.มหาสารคาม นำนวัตกรรมช่วยชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดต้นแบบระบบน้ำสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้า

    เมื่อวันที่ 27 พ.ค.รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ในฐานะโฆษก อว. เปิดเผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(กปว.) สำนักงานปลัด อว.ดำเนินโครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศและโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ซึ่งกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ผ่านแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดต้นแบบระบบน้ำสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้าเพื่อตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดย ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์บ้านหนองแปน บ้านหนองแปน ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม  

เลขานุการ รมว.อว.กล่าวว่า อุทยานฯ ได้ทำการลงพื้นที่ สำรวจเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ ด้านปัญหาที่ต้องการปรับปรุงการให้บริการบริหารจัดการภายในฟาร์ม (IoT) การออกแบบระบบการจัดการภายในฟาร์ม เช่น ระบบการให้น้ำ ให้ปุ๋ย แบบฟอร์มบันทึกที่จำเป็นต่อระบบการผลิตผักอินทรีย์ แบบสมาร์ทฟาร์ม ตลอดจนเทคนิคและเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ให้ได้คุณภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดต้นแบบระบบน้ำสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์ผ่าน “ชุดต้นแบบระบบน้ำสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้าเพื่อตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์” โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คน ปรากฎว่า  สามารถลดต้นทุนการผลิตด้านแรงงานและการบริหารจัดการภายในฟาร์ม ได้แก่  การลดการจ้างแรงงานรายวันโดยมีการนำระบบการบริหารจัดการแบบสมาร์ทฟาร์มเข้ามาควบคุมระบบการให้น้ำให้ปุ๋ย ผ่าน application ทางสมาร์ทโฟน ซึ่งทำให้ลดระยะเวลาในการดูแลรักษาตลอดอายุการเก็บเกี่ยวของผลผลิตในแต่ละรอบ

รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวอีกว่า ที่สำคัญ ยังลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เมื่อสามารถลดการใช้สารเคมีและสารกำจัดแมลงศัตรูพืช จึงทำให้ระบบนิเวศน์ไม่เกิดการปนเปื้อนสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำและตกค้างในดิน มีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งทำให้สามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่องและควบคุมคุณภาพผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ

“ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าร่วมโครงการ โดยคิดเป็นร้อยละ 25 จากรายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีรายได้หลักจากการผลิตและจำหน่ายผักสลัดและต้นอ่อนทานตะวันงอกและจากนี้ จะมีการขยายผลในพื้นที่โดยพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตพืชผักตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ขณะที่ ผู้ประกอบการสามารถสร้างเครือข่ายการผลิตในรูปแบบ Contact Farming ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับเกษตรสมาชิกได้โดยมีแผนที่จะพัฒนาเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตพืชอาหารเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อาหาร” รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เทคฟันด์ เผยในรอบ 6 ปี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้กว่า 1,937 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ เทคฟันด์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)

'เจ๊หน่อย' อ้อน ชาวมหาสารคาม เลือกไทยสร้างไทย จะดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่

"สุดารัตน์" อ้อน ชาวมหาสารคาม เลือกไทยสร้างไทย เบอร์ 32 บัตรสีเขียว เอา สุดารัตน์ เข้าไปรับใช้ ลั่นพี่น้องจะได้รับการดูแลอย่างดี ตั้งแต่เกิ

'อนุชา' จับมือ 'กุสุมาลวตี' ลุยมหาสารคาม ส่งตรง 'โคล้านครอบครัว' ถึงประตูบ้าน

“อนุชา” ลุยพร้อม “กุสุมาลวตี” เดินสายหาเสียงโกสุมพิสัย มหาสารคาม  ชูนโยบายโคล้านครอบครัว สร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนร่ำรวย เศรษฐกิจเดินหน้า ยกชัยนาทการันตีทำได้จริง พร้อมเดินหน้าทำต่อ  อ้อนขอคะแนนประชาชนเลือก รทสช. ทั้งคน ทั้งพรรค  

“เอนก” ปลื้มครบรอบ 4 ปี กระทรวง อว. การอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า วันที่ 2 พ.ค.นี้ กระทรวง อว. ตั้งมาครบ 4 ปี

'เศรษฐา' ลั่นพร้อมยกราคาข้าวให้สูงขึ้นเทียบรัฐบาล 'ยิ่งลักษณ์'

ชาวพยัคฆภูมิพิสัย ฝ่าฝนแห่ฟังปราศรัย พท.แน่น “เศรษฐา” ลั่นพร้อมยกราคาข้าวให้สูงขึ้นเทียบ รบ.”ยิ่งลักษณ์” โวสารคามเป็นเมืองหลวงของพรรค ปลุกเลือกยก จว.กัน ภท.เข้ามา

'เศรษฐา' ไม่ห่วงกระแสก้าวไกล ปัดตอบจับมือ 'ภูมิใจไทย' ตั้งรัฐบาล ขอรอตัวเลขหลังเลือกตั้ง

“เศรษฐา” ปัด ปมจับมือ “ภูมิใจไทย” ตั้งรัฐบาล ขอรอตัวเลขหลังเลือกตั้ง ไม่หวั่นโพล “ก้าวไกล” คะแนนนำ เผย แฟนคลับ “เพื่อไทย” อยู่ต่างจังหวัด