‘กฤษดา สมประสงค์’ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมนั่งแท่น ‘ผอ.พอช.’ คนใหม่ รับตำแหน่ง 1 ก.ค.นี้

นายไมตรี อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ พอช. (นั่งที่ 2 จากซ้าย) นายกฤษดา  สมประสงค์ ว่าที่ ผอ.พอช.คนใหม่ (นั่งที่ 3 จากซ้าย) ในพิธีลงนามสัญญาจ้าง

พอช./  วันนี้ (24 มิถุนายน) เวลา 9.00 น.  ที่ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนธรรมศิริธรรม  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ถนนนวมินทร์  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  มีพิธีลงนามสัญญาจ้างผู้อำนวยการสถาบันฯ ระหว่างคณะกรรมการสถาบันฯ กับนายกฤษดา  สมประสงค์  โดยมีนายไมตรี  อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันฯ เป็นผู้แทนสถาบันฯ ในการลงนาม  นายวิชล  มนัสเอื้อศิริ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันฯ  และนายไพโรจน์  สุวรรณหงส์  กรรมการสถาบันฯ  ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม  โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมในพิธีประมาณ 100 คน 

ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่แทนนายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ที่หมดวาระลง  โดยมีการเปิดรับสมัครและแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา  โดยมีขั้นตอนการสรรหาตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543  จนในที่สุดคณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกให้นายกฤษดา  สมประสงค์  เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ คนใหม่  โดยมีการลงนามสัญญาจ้างในวันนี้  ทั้งนี้นายกฤษดาจะเริ่มรับหน้าที่ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2565 นี้  (มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน)

นายไมตรี  อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันฯ

นายไมตรี   อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันฯ กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้อำนวยการ พอช.คนใหม่  และว่า พอช.เป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน  ขบวนองค์กรชุมชน  ภาคประชาสังคม  และภาคีเครือข่าย  มีวิธีการทำงานที่หลากหลาย  ส่วนบทบาทของผู้อำนวยการ พอช. ต้องประสานการทำงานกับหลายฝ่าย  รวมทั้งเป็นข้อต่อระหว่างคณะกรรมการสถาบันฯ กับฝ่ายการเมือง  จึงต้องมีคุณสมบัติต่างๆ  เช่น 

1.มีศักยภาพ  มีความแหลมคม  ปราดเปรื่อง  2.คุณภาพต้องคับแก้ว  ทั้งการบริการ  และการบริหาร 3.มีประสิทธิภาพ  มีทักษณะ  ความชำนาญ 4.มีเอกภาพ  ต้องรวมขบวน  เครือข่ายฯ  ให้มีความสามัคคี  ปรองดอง  5.มีบูรณภาพ  6.มีพลานุภาพ  เพราะต้องทำงานอยู่กับแดดกับดิน  7.มีสัมพันธภาพที่ดี  เพราะต้องทำงานกับผู้คนหลากหลายระดับ  8.มีบุคลิกภาพที่ดี  9.มีภาพลักษณ์ที่ดีว่านี่คือ “ พอช.”

นายกฤษดา  สมประสงค์  ว่าที่ผู้อำนวยการสถาบันฯ

นายกฤษดา  สมประสงค์  ว่าที่ ผู้อำนวยการ พอช.  กล่าวว่า   พอช.เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีศักยภาพมากที่สุดในการส่งเสริมชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง  ซึ่งตนเคยทำงานร่วมกับ พอช.ตั้งแต่สมัยยังเป็น พชม. (สำนักพัฒนาชุมชนเมือง) มีสำนักงานอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน   และเมื่อ พอช.ย้ายมาอยู่ที่นี่ ตนก็ได้มาร่วมงานเปิด พอช.ด้วย  และมีความตั้งใจที่จะมาทำงานเป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ  อย่างไรก็ตาม  เมื่อตนทำงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้สนับสนุนการทำงานของ พอช.และขบวนองค์กรชุมชนมาตลอด

“ผมขอขอบคุณประธานกรรมการสถาบันฯ ที่ให้โอกาสและเสนอแนวทางการทำงานเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย  ซึ่งผมไม่สามารถจะทำงานคนเดียวได้  จะต้องมีเพื่อนๆ  พี่น้อง พอช. มาร่วมกันทำงาน  ให้คำแนะนำ  เพื่อเดินไปด้วยกัน   โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความเข้มแข็งเต็มแผ่นดิน” นายกฤษฎากล่าว

ผู้ร่วมในพิธีลงนามสัญญาจ้างแสดงความยินดีกับว่าที่ ผอ.พอช.คนใหม่

ประวัติว่าที่ ผอ.พอช.คนใหม่

นายกฤษดา  สมประสงค์ ปัจจุบันอายุ 58 ปี  เกิดเมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2507  จบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เมื่อปี 2529 (ปริญญาโท  สาขาพัฒนาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) เริ่มรับราชการตำแหน่งปลัดอำเภอวังสะพุง   จ.เลย  ในปี 2532  จากนั้นย้ายเข้ามารับราชการส่วนกลางที่กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

ปี 2545  เริ่มรับราชการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และเติบโตตามลำดับขั้น   ตำแหน่งสุดท้ายคือ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

นายกฤษดา  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถาบันฯ

ทั้งนี้ในการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  นายกฤษดาได้แสดงวิสัยทัศน์ตอนหนึ่งว่า

“ผมพร้อมบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ด้วยประสบการณ์ 4 ประการ  คือ  1.ทำหน้าที่เป็นกลไกจัดสรรงบประมาณให้กับ อปท. เพื่อพัฒนาพื้นที่ของตนเองประมาณปีละ 1 แสนล้านบาทในฐานะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  2.เป็นผู้มีประสบการณ์บริหารหน่วยงานราชการ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   3.เป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ  เพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะระดับประเทศ  โดยทำหน้าที่อนุกรรมาธิการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  และ 4.ถือว่ารู้จักและเข้าใจสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ พอสมควร  โดยเป็นอนุกรรมการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน  และอนุกรรมการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ”

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ถ่ายภาพร่วมกับนายกฤษดา

‘พอช.’ ยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวม  มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2534  วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ พอช.  คือ  1.สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  การพัฒนาอาชีพ  การเพิ่มรายได้  การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท  โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวม  หรือบูรณาการและหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม

2.สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน  3.สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน   ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  และ 4.ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  เช่น  สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยทั้งในเมืองและชนบท  ตามโครงการ ‘บ้านมั่นคง’  การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว  คลองเปรมประชากร  คนไร้บ้าน  สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านเรือนที่มีฐานะยากจน  โดยยึดหลักให้ชุมชนและผู้ที่มีความเดือดร้อนรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหา  เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัย “แนวใหม่”  โดยให้ชุมชนและผู้เดือดร้อนเป็นแกนหลัก  และมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหา  พอช.และภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พอช.-หน่วยงานภาคีร่วมสนับสนุนป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี สร้างพื้นที่ต้นแบบการจัดการป่า-สร้างรายได้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพชรบุรี / พอช.และหน่วยงานภาคี เช่น ‘วช.-วปอ.-สสส.-กรมป่าไม้ และจ.เพชรบุรี’ ร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชน ‘บ้านถ้ำเสือ’ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

‘วราวุธ’ นำชาว พม. แสดงความจงรักภักดี ถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

กระทรวง พม. / วันนี้ (15 กุมภาพันธ์) เวลา 08.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา

พอช.ชี้แจงข่าว ‘ชาวบ้านบึงกาฬ 109 รายเป็นหนี้ 6 ล้านบาท’

พอช./ ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรณีชาวบ้านตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 109 ราย

คนอุทัยธานีเดินหน้าพัฒนาชุมชนทุกมิติ-ที่อยู่อาศัย-คุณภาพชีวิต ด้าน พอช.หนุนซ่อมบ้าน 24 ตำบล สร้างอาชีพสวัสดิการ

อุทัยธานี / เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุทัยธานีเดินหน้าพัฒนาชุมชนทุกมิติ เช่น ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ คุณภาพชีวิต ฯลฯ โดยในปี 2567

นิด้า-พอช.ภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘การสร้างชุมชนเข้มแข็ง พื้นฐานประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย-การขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการ’

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดงาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘การสร้างชุมชนเข้มแข็ง พื้นฐานของประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทยและการขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการ’

“โพ่โว โพ่บ่อง... ไม่ใช่แค่ดอกไม้สีสวยประดับท้องทุ่ง” แต่คือ ‘หญิงแกร่งแห่งลุ่มน้ำตะเพิน’ กระเหรี่ยงโผล่วผู้ทวงคืนผืนดินและความเป็นธรรม

เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 50 ปีแล้ว...ที่ชาวกะเหรี่ยงโผล่ว 3 หมู่บ้านในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องลำบากยากแค้นเพราะถูกแย่งชิงที่ดินทำกิน