ไอแอลโอ ประชุมระดมสมอง หาแนวทางแก้ปัญหาการจ้างงานในกลุ่มเยาวชน

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization)หรือ ไอแอลโอจัดงานประชุมเรื่อง  “การจ้างงานเยาวชนในประเทศไทย : แนวโน้มตลาดแรงงาน ผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 นโยบายแรงงาน และการสนับสนุนเยาวชนเพื่อการฟื้นฟูที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางในประเทศไทย” (Youth employment in Thailand: Labour market trends, COVID-19 impact, policy considerations and targeted support towards youth for a human-centred recovery in Thailand) ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โอเทล

โดยงานดังกล่าวเป็นโอกาสสำหรับไอแอลโอในการเปิดตัวรายงานแนวโน้ม ลักษณะ และผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ต่อเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการจ้างงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม (NEET)ในประเทศไทยรวมทั้งเป็นโอกาสที่หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนองค์การนายจ้างและลูกจ้าง และเยาวชนจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ้างงานเยาวชนรวมถึงการพิจารณานโยบาย และโอกาสในการให้การสนับสนุนเยาวชนในการทำงานที่มีคุณค่า

นางสาวจิตติมา ศรีสุขนาม เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโสประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของไอแอลโอ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาเยาวชนว่างงาน เพื่อนำเสนอแนวคิดด้านการส่งเสริมการจ้างงานในเยาวชน โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางวางนโยบายในการส่งเสริมการจ้างงานเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนกลุ่ม NEET ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย ให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

“จากรายงานพบว่าเยาวชนกลุ่ม NEET (อายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี) มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 1.27 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 1.48 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2563 นอกจากนั้นเยาวชนชายมีสัดส่วนของผู้ที่ว่างงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 ในปี พ.ศ. 2561/2562 เป็นร้อยละ 2.6 ในปี พ.ศ. 2563 ส่วนเยาวชนหญิง ในปี พ.ศ. 2561/2562 และในปี พ.ศ. 2563 มีสัดส่วนของผู้ที่ว่างงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.7 เป็นร้อยละ 2.5“

นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวเปิดงานพร้อมพูดถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีต่อแรงงานเยาวชน  โดยได้เน้นย้ำว่าปัญหาการว่างงานของแรงงานเยาวชนเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไข ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานเยาวชน การปรับระบบแนะแนวด้านอาชีพในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะเยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ด้านนายพลากร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ได้กล่าวว่าสถานการณ์โควิด- 19 ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานของเยาวชนมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ โดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนเยาวชน ต้องร่วมกันฟื้นฟูสถานการณ์ เพื่อให้เยาวชนไทยมีโอกาสเติบโตและเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่นคงมากขึ้น นอกจากนั้นทางมูลนิธิสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมีโครงการ Futuremakers by Standard Chartered initiative ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างโอกาสให้เยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่รายได้น้อย ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาโอกาสในการทำงาน และมีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

ซึ่งทางมูลนิธิสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเข้ามาเป็นพันธมิตรกับไอแอลโอผ่านการสนับสนุนโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต-การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Futuremakers by Standard Chartered initiative

การเตรียมความพร้อมให้เยาวชนหญิงและเยาวชนชายมีทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาประเทศและสังคมโดยรวม การประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้แทนไตรภาคีจะได้ร่วมรับฟังผลการศึกษาเรื่องแนวโน้ม ลักษณะ และผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด – 19 ต่อเยาวชนกลุ่ม NEET และร่วมกันหาแนวทาง เพื่อการสนับสนุนและพัฒนาทักษะของเยาวชนกลุ่มนี้ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการกำหนดนโยบายและการกระตุ้นการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่จะสนับสนุนให้เยาวชนกลุ่ม NEET กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยได้รับการจ้างงานที่มีประสิทธิผล และเป็นงานที่มีคุณค่าต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศุภชัย ร่วมเวทีเสวนา คนทำการผลิตที่บ้าน ย้ำ พรรคภูมิใจไทย เสนอ เรื่อง Work From Home ก่อนโควิด

ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ร่วมเวที เสวนา "ผู้หญิงตนทำการผลิตที่บ้าน" โดยมีนางสาวจิตติมา ศรีสุขนาม เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโสประจำประเทศไทย

ก.แรงงาน จับมือ ไอแอลโอ ภาคีเครือข่าย พัฒนาเยาวชนชายแดนใต้

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต ระยะที่ 2 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ร่วมกับ นายแกร์ม บักเลย์

ผอ.ไอแอลโอ ชมรัฐบาลไทย รับมือโควิดได้ดี นำพาแรงงานฟื้นเศรษฐกิจโลก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการหารือกับนายกาย ไรเดอร์ (Mr.Guy Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่ไอแอลโอ ในโอกาสที่ได้เดินทางเยือนนครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference: ILC)