"ศักดิ์สยาม"ให้เลขาธิการเวทีการขนส่งระหว่างประเทศ (International Transport Forum: ITF) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้นาย Young Tae Kim เลขาธิการเวทีการขนส่งระหว่างประเทศ (International Transport Forum: ITF) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อนำไปสู่การกำหนดขอบเขตความร่วมมือที่เป็นไปได้ และการขอรับความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนในเอเชีย (Sustainable Infrastructure Programme in Asia: SIPA) ระหว่างกระทรวงคมนาคมและ ITF โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เข้าร่วมหารือ

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า การเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม และ ITF ในวันนี้ เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและนานาชาติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงฯ จึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยในอนาคตให้สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการ และรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ (Transport Efficiency) ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green and Safe Transport) และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusivity) พร้อมเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้ง 4 มิติ (ทางบก ราง น้ำ และอากาศ) รวมถึงการสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกลาง
ในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันหารือในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. กรอบการดำเนินงานของ ITF ซึ่งเป็นเวทีหารือด้านนโยบายการขนส่งเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการขนส่งในการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงการขนส่งอย่างเท่าเทียม

2. โครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของรัฐบาลไทย ได้แก่

1) การจัดทำแผนการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองคู่ขนานไปกับโครงข่ายรถไฟทางคู่ (MR-MAP) ซึ่งเป็นระบบคมนาคมในอนาคตเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น 2) การพัฒนาถนนภายในประเทศที่สำคัญซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเดินทางในอนาคต อาทิ การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) และโครงการทางพิเศษ พระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 3) การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

4) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค 8 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น พิษณุโลก อุดรธานี หาดใหญ่ และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในราคาที่เป็นธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า

5) การพัฒนารถไฟความเร็วสูงระหว่างไทย - สปป.ลาว ในการพัฒนาท่าเรือเพื่อรองรับการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า

6) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร

7) การพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเลในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมอ่าวไทยและอันดามัน ที่จังหวัดชุมพรและระนอง
(Land Bridge) เพื่อเชื่อมโครงข่ายการขนส่งของประเทศและระหว่างประเทศทั้งทางถนน ทางราง และทางน้ำ ซึ่งจะช่วยให้เกิดแนวเส้นทางที่ตรง ลดระยะเวลาการเดินทางและลดต้นทุนค่าขนส่ง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศจากการคมนาคมขนส่ง รวมถึงจะช่วยลดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาด ซึ่งขณะนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้มีนโยบายในการนำรถ เรือ และรถไฟพลังงานไฟฟ้าแทนการใช้พลังงานรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้คุณภาพอากาศในระบบการคมนาคมขนส่งของไทยดีขึ้น และช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วย

3. ขอบเขตความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างกระทรวงคมนาคม และ ITF อาทิ โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนในเอเชีย (Sustainable Infrastructure Programme in Asia: SIPA) การพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิชาการ แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการขนส่งที่ดี รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานโยบายด้านการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ สนข. หารือร่วมกับผู้ประสานงานโครงการ SIPA ในการพิจารณาความพร้อมและความเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ SIPA ต่อไป

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวขอบคุณเลขาธิการ ITF สำหรับคำเชิญให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ITF ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ITF กระทรวงคมนาคมจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีลำดับขั้นตอนในการพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นรวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' นับถอยหลัง! สภาไม่เอารัฐบาลแล้ว

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า การเมืองโหด ทุกสายกดดันให้ยุบสภา ในขณะที่พรรคใหม่ยังไม่พร้อมเลือกตั้ง!!!

"ศักดิ์สยาม"แถลงสรุปสถิติรองรับปริมาณการเดินทางนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศขาเข้าพุ่งสูง 2.3 ล้านคนในเดือนมกราคม 2566 เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 145

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคม ได้แถลงสรุปสถิติรวมปริมาณผู้โดยสาร ในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ประจำปี 2566 เดือนมกราคม 2566 โดยประมวลผลข้อมูลณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์2566 ภาพรวมเดือนมกราคม 2566

"ศักดิ์สยาม" เป็นประธานพิธีเปิดให้บริการเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สาย 38 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสาย 48 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา - ท่าช้าง เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเป็นมิตรสิ่งเเสดงล้อม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดให้บริการ เดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สาย 38 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

'อนุทิน' ไม่ปิดช่องจับขั้วตั้ง รบ. ลั่นหาก ภท. มาอันดับ 1 พร้อมเป็นนายกฯ

‘อนุทิน ‘พร้อมเป็นนายกฯ หากภูมิใจไทยได้ ส.ส.อันดับ 1 ลั่น กลัวประชาชนมากกว่าส.ว. -​ ขอบคุณ ‘วันชัย’จับขั้วให้ แต่อนาคตการเมืองขอเลือกเอง