รมว.ทส. วราวุธ เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร ปธส.10

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2566) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีปิด การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน รวมถึงมีการนำเสนอสารนิพนธ์ของนักศึกษา ปธส.10 ทั้ง 7 กลุ่ม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาอบรม ทั้ง 70 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และเอกชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง จะเป็นเครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้เป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นต้นแบบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย เชื่อมโยงบริหารจัดการแบบองค์รวม และบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรและขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป เพราะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เราในฐานะเป็นประชากรของโลก ต้องมีความรับผิดชอบในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทำให้รัฐบาลเล็งเห็นว่าควรมีหน่วยงานที่จะรับมือในประเด็นดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โดยจะเป็นกรมที่รับผิดชอบภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยตรง ทั้งการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 โดยผู้สำเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้ จะเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้สำเร็จดังเป้าหมายที่วางไว้ และนำผลแห่งความสำเร็จไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน นายวราวุธ กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 หรือ ปธส.10 ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 21 กรกฎาคม 2566 เพื่อเสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นต้นแบบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วน โดยการศึกษาอบรม แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวดวิชา รวม 182 ชั่วโมง เป็นการศึกษาอบรมแนวบูรณาการ ใช้วิธีการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอภิปราย การเสวนา การระดมความคิดเห็น และการสัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิด “Net Zero Collaboration” นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นแนวทางเพื่อความยั่งยืนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของสารนิพนธ์กลุ่ม จำนวน 7 กลุ่ม ตามที่นักศึกษา ปธส.10 ได้นำเสนอไปในวันนี้ ซึ่งจากการประเมินผลการศึกษาอบรม ปรากฏผลอยู่ในระดับดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความเห็นว่า ได้รับความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น เกิดการรับรู้และความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นหลังจากเข้ารับการศึกษาอบรม ส่งผลให้ทัศนคติและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและสังคมได้ รวมทั้งสามารถสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมได้ในอนาคต นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'วราวุธ' มั่นใจ 'ประภัตร' ไม่ใช่ 'อดีตรมช.ป.ปลา' เอี่ยวกลุ่มทุนขบวนการค้าหมูเถื่อน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงกรณีกระแสข่าว

'วราวุธ' ลั่น ไม่รู้จัก 'เสี่ยแป้ง นาโหนด' หลังมีภาพถ่ายร่วมกัน เผยเป็นภาพเก่าตอนหาเสียงหลายปีแล้ว

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมค

'รมต.ท็อป' คาดขอทานชาวจีนเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ วอนแจ้งสายด่วน 1300

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประ

‘วราวุธ’  สั่ง พม.ประสานตรวจปมขอทานสาวจีน โยงค้ามนุษย์หรือไม่  

กรณีสตรีขอทานชาวต่างชาติ ทาง พม.ประสานงานกับหลายหน่วยงาน เนื่องจากถ้าเป็นคนไทยจะเป็นกรณีหนึ่ง แต่เมื่อเป็นต่างชาติจะมีความละเอียดอ่อนเพิ่มขึ้น

'พัชรวาท' สั่งเร่งควบคุม 'อีกัวน่า' อาละวาดลพบุรี กัดกินพืชผลเสียหาย

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการแก้ปัญหาอีกัวน่าเขียวแพร่พันธ์ุที่จ.ลพบุรี จนทำให้คนในพื้นที่มีความกังวลจะทำลายระบบนิเวศ

'วราวุธ' เปิดสถิติ 5 วันศูนย์ศรส. รับร้องเรียน 2,195 ราย พบกทม.สูงสุด เหตุกระทำความรุนแรงเด็ก-สตรี

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษ