ปตท.สผ. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ผลงานนวัตกรรมและตราสัญลักษณ์ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 ส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์ทะเลไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล การประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท โดยมีนิสิตและนักศึกษาจาก 70 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด

สำหรับปีนี้เป็นครั้งแรกที่โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้ทำการจัดประกวดผลงานเยาวชนในระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ซี่งเป็นแนวทางของ ปตท.สผ. ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 17 จังหวัดรอบอ่าวไทย โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ PTTEP Teenergy ยังคงมุ่งเน้นให้เยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่การเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ และยังปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลไทยอีกด้วย

การประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล PTTEP Teenergy: Young Ocean for Life Innovation Challenge” ครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงาน จำนวน 70 ทีม จาก 31 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “Ocean for Life Logo Contest” จำนวน 285 ผลงาน จาก 70 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีนางสาวบุษบรรณ จีนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายไพรัตน์ สุทธิพล  ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้เกียรติมาร่วมงานและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน

สำหรับผลตัดสินการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล PTTEP Teenergy: Young Ocean for Life Innovation Challengeรางวัลทุนการศึกษารวม 540,000 บาท มีดังนี้

หัวข้อ PROTECT

 • รางวัลชนะเลิศ: ผลงาน ทุ่นเก็บขยะระดับผิวน้ำและใต้น้ำ

        ทีมเกาะเต่า จาก วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

        ทุนการศึกษา 100,000 บาท และเงินรางวัลต่อยอดผลงาน 30,000 บาท

 • รองชนะเลิศอันดับ 1: ผลงาน วัสดุชีวภาพสำหรับดูดซับคราบน้ำมันในทะเล

         ทีม It’s a cassava ! จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

        ทุนการศึกษา 40,000 บาท

 • รองชนะเลิศอันดับ 2: ผลงาน Oil Stains : Designing oil  separation from the ocean by using a skimmer system and oil

         ทีม Oil Stains จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        ทุนการศึกษา 10,000 บาท

หัวข้อ PRESERVE

 • รางวัลชนะเลิศ: นวัตกรรม Marinaut ยานผิวน้ำไร้คนขับ เตือนภัยรับแพลงก์ตอนบลูม                                           

         ทีมนักเดินเรือ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         ทุนการศึกษา 100,000 บาท และเงินรางวัลต่อยอดผลงาน 30,000 บาท

 • รองชนะเลิศอันดับ 1: ผลงาน IMPOT ชุดปลูกต้นโกงกางอัจฉริยะเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างมีระบบ

          ทีม Green Grove จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         ทุนการศึกษา 40,000 บาท

 • รองชนะเลิศอันดับ 2: ผลงาน ธนาคารสัตว์ทะเลระบบอัตโนมัติ

          ทีมเกาะเสร็จ Oil Stains จาก วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

         ทุนการศึกษา 10,000 บาท

หัวข้อ PROVIDE

 • รางวัลชนะเลิศ: ผลงาน The  automatic  warning of carb molting detection by application

         ทีม Scraber  จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหิดล

        ทุนการศึกษา 100,000 บาท และเงินรางวัลต่อยอดผลงาน 30,000 บาท

 • รองชนะเลิศอันดับ 1: ผลงาน เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้งกึ่งอัตโนมัติ 

         ทีมริมทะเล จาก วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

         ทุนการศึกษา 40,000 บาท

 • รองชนะเลิศอันดับ 2: ผลงาน ULTRA DISINFECTION

         ทีม ULTRA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         ทุนการศึกษา 10,000 บาท

สำหรับผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “Ocean for Life Logo Contest”
รางวัลทุนการศึกษารวม 65,000 บาท ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ: นางสาวนารดา กิตติคุโณกรณ์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         ทุนการศึกษา 50,000 บาท

 • รองชนะเลิศอันดับ 1: นางสาวตาฬฤทัย มีลาภ

          และ รางวัล Popular Vote สาขาการตลาด

         วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

         ทุนการศึกษา 10,000 บาท

 • รองชนะเลิศอันดับ 2: นางสาวกัณติกา วิชญเมธากุล ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         ทุนการศึกษา 5,000 บาท

 นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ ถอดบทเรียนลมหายใจแห่งท้องทะเล Ocean for Life: Breath of the Sea  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.สุชาย วรชนะนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวทางทะเล ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย

 

 

เกี่ยวกับโครงการ PTTEP Teenergy

ปตท.สผ. ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้ได้มีโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการปลุกจิตสำนึกและสร้างนักอนุรักษ์ จึงได้ริเริ่มโครงการ PTTEP Teenergy มาตั้งแต่ปี 2557 และต่อเนื่องมากว่า 6 ปี ได้สร้างเครือข่ายเยาวชน PTTEP Teenergy รวม 6 รุ่น จำนวน 880 คน จากกว่า 350 โรงเรียนทั่วประเทศ และสร้างโครงการต่อยอดในชุมชนกว่า 100 โครงการ และ ในปี 2564 นี้ ได้ต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาเยาวชนให้ได้แสดงความสามารถผ่านโครงการการประกวดฯ ที่ทาง ปตท.สผ. ได้จัดขึ้น                         

ติดตามรายละเอียดได้ที่   Facebook: https://www.facebook.com/pttepteenergycamp

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ปตท.สผ.-กรุงไทย' นำร่องบริหารสภาพคล่องโยกผลตอบแทนบางส่วนซื้อคาร์บอนเครดิต

“ปตท.สผ.” ผนึก “กรุงไทย” นำร่องโครงการลงทุนบริหารสภาพคล่องเชื่อมโยงคาร์บอนเครดิตครั้งแรกในไทย ระยะเวลา 1 ปี พร้อมนำผลตอบแทนบางส่วนซื้อคาร์บอนเครดิตคุณภาพ ตอบโจทย์เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก

วุฒิสภามอบรางวัล หอเกียรติยศ ‘องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า’ 72 องค์กร ด้าน พอช. รับรางวัลองค์กรเกียรติยศ เชิดชูเกียรติองค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

วันนี้ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่อาคารรัฐสภา มีพิธีมอบรางวัล ‘องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า’ โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา

พลังงานปลื้มเปลี่ยนผ่านแหล่งก๊าซบงกชราบรื่น

ชธ.ปลื้ม เปลี่ยนผ่านแหล่งก๊าซบงกชราบรื่น เดินหน้าระบบแบ่งปันผลผลิตเต็มกำลัง ลั่นผลิตก๊าซธรรมชาติเกินเป้า เพื่อรองรับความต้องการใช้ในประเทศ เผยครม.ไฟเขียว 2 ยักษ์ใหญ่คว้าสิทธิประมูลแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย หวังทำเงินจากการลงทุนให้ไทยกว่า 640 ล้านบาท

'3 ทศวรรษ' ส.นักข่าวช่างภาพกีฬาฯ มอบรางวัลยอดนักกีฬาในช่วง 30 ปี

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานใหญ่ “3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝัน พลังแห่งความภาคภูมิใจ” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ครบ 30 ปี (2535-2565) มอบรางวัลเกียรติยศให้กับนักกีฬา 30 รางวัลแยกเป็นทศวรรษละ 10 รางวัล ในพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ ที่โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ช่อง7HD ถ่ายทอดสดวันแห่งความภาคภูมิใจของนักกีฬา พร้อมได้ “ศุภักษร” ผู้กำกับชื่อดังมากำกับเวทีแสงสีเสียงเพื่อความยิ่งใหญ่ของงาน ขณะที่สมาคมฯ การันตีการคัดเลือกสุดยอดนักกีฬาทั้งอาชีพ-สมัครเล่น ในแต่ละทศวรรษนั้น ทั้งคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกกันอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งจริง ๆ