3 ภาคีติดอาวุธใหม่ให้ SME ไทย ก้าวสู่การส่งออกตลาดโลก

สสว. จับมือ EXIM BANK และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย มุ่งผลักดัน SME เข้าสู่ Global Supply Chain จัดกิจกรรม Upskill SME Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SME สู่การส่งออก” ให้ความรู้เชิงลึกกับผู้ประกอบการ SME ไทย 4 ภูมิภาค สร้างความพร้อมและยกระดับให้ผู้ประกอบการสู่สากลอย่างมั่นใจ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมจัดกิจกรรม Upskill SME Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SME สู่การส่งออก” เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้พร้อมฟันฝ่าวิกฤติโควิดสามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ที่สำคัญได้รู้และเข้าใจการค้าระหว่างประเทศ สามารถสร้างและขยายตลาดในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมงาน 

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. มีบทบาทในการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ดำเนินธุรกิจและพร้อมออกสู่สากลได้อย่างมีศักยภาพ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถพัฒนานวัตกรรมให้กับสินค้าและบริการที่หลากหลาย และจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมสู่ยุค Next Normal ดังนั้นการร่วมมือกับ EXIM BANK และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในครั้งนี้ จึงต้องการยกระดับการค้าส่งออกและสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการให้มีความรู้ในตลาดการค้าต่างประเทศ สามารถปรับตัวรับกับการแข่งขันใหม่ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทันต่อสถานการณ์ ให้อยู่รอด อยู่เป็น สามารถประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ และก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ได้ ความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดการบูรณาการในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้สามารถดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและอำนวยความสะดวกให้ได้เข้าถึงบริการทางการเงินและความรู้ด้านการส่งออก อาทิ  การบริการสินเชื่อ การประกันการส่งออก การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ และเกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า จากทิศทางเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัว 3-4% จากการปรับตัวของทุกภาคส่วนในการอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้มากขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ และโอกาสการเติบโตของภาคการส่งออกของไทยที่คาดว่าจะขยายตัวราว 5% ในปี 2565 เพราะแรงหนุนจากเศรษฐกิจโลก จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเร่งปรับตัวทางธุรกิจ พัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์โลกยุค Next Normal โดย EXIM BANK พร้อมจับมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน “ซ่อม” “สร้าง” และ “เสริม” ธุรกิจไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาองค์ความรู้ แพ็กเกจการเงินทั้งสินเชื่อและประกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ และการจัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแล พัฒนา ปรับเปลี่ยนธุรกิจของไทยให้พร้อมรุกตลาดโลก ควบคู่กับการพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ EXIM Thailand Pavilion นำเสนอเรื่องราวสินค้าไทยที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์ให้ขยายตลาดบน E-Commerce อย่าง Alibaba Platform ได้อย่างมั่นคง

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เผยผลสำรวจอุปสรรคของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ คือ ร้อยละ 43.23 เป็นอุปสรรคด้านการตลาด รองลงมา ร้อยละ 27.55 คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และร้อยละ 24.47 คือ การบริหารจัดการ ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจส่งออกอย่างเต็มรูปแบบ ผลักดันเอสเอ็มอี เข้าสู่ Global Supply Chain สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานสินค้า และบริการสู่ระดับสากล รวมทั้งการสร้างและขยายตลาดในต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ โดยวางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการส่งออกของผู้ประกอบการ SME ให้ได้เกิน 50% ของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศ

อนึ่งการจัดกิจกรรม “Upskill SME Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SME ไทยสู่การส่งออก” มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง 4 ภาค ในรูปแบบ Hybrid Seminar โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง อาทิ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมค้าปลีกไทย และอดีตประธานสมาคม  E-Commerce นายยุทธพงศ์ มีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร นายบรรณ ภุชงค์เจริญ CEO บริษัท Level Up Holding และวิทยากรอีกมากมาย มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเสริมทักษะให้แก่ผู้ประกอบการใน 3 ส่วนคือ Soft Skill, Hard Skill, และระบบมาตรฐานสากล (บัญชี ภาษี ขั้นตอนการส่งออก พิกัดศุลกากร การตลาดต่างประเทศ Incoterm2020 International Culture และ Digital Platform)

ซึ่งจะจัดขึ้นในแต่ละภูมิภาค ดังนี้

ภาคกลาง - กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2565 ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์

ภาคเหนือ – เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท

ภาคใต้ - นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล

ภาคตะวันออก - ชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา

ภาคกลาง - อยุธยา ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา “Upskill SME Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SME สู่การส่งออก”

สามารถสอบถามข้อมูลหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ คุณสุนันพร พลายเถื่อน โทรศัพท์ 06-3625-9962 , 09-0236-2915

หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/18YVLAChAWexUagD7

ฟรี! รับจำนวนจำกัด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สสว. เดินหน้าต่อเนื่อง ผนึกหน่วยงานพันธมิตร ผลักดันสิทธิประโยชน์ เสริมแกร่งผู้ประกอบการ

วันนี้ (31 พ.ค. 2566) นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในงานแถลงข่าว “งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ”

‘คลัง’ อัดฉีดสินเชื่ออุ้มยางพาราชี้ ปี 66 ส่งออกโตพุ่งไม่ต่ำ 5%

“คลัง” เข็นอัดฉีดสินเชื่อ 2,000 ล้านบาท อุ้มอุตสาหกรรมยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หวังช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้านเอกชนลุ้นปี 2566 ส่งออกยางพาราโตแจ่ม 5% ชูตลาดตะวันออกกลางมาแรง

ศูนย์วิจัยกสิกร ชี้ส่งออกติดลบงานหินรัฐบาลใหม่ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า  การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกกดดันส่งออกไทยหดตัวมากขึ้นที่ -7.6% (YoY) ในเดือน เม.ย.66 โดยระยะข้างหน้าทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทยจะเป็นอีกโจทย์สำคัญในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ 

แนวทางการพัฒนาด้านเงินสำหรับ SME ในประเทศไทย: การส่งเสริมผู้ประกอบการในชนบทและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจที่สดใสของประเทศไทยเติบโตได้จากพลวัตและความหลากหลายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนวัตกรรม สร้างโอกาสการจ้างงาน และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ส่งออก เม.ย. 66 ลด 7.6% ลบต่อเนื่อง 7 เดือนติดต่อกัน

ส่งออก เม.ย. 66 ลด 7.6% ลบต่อเนื่อง 7 เดือนติดต่อกัน เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เผยสินค้าอุตสาหกรรมลด 11.2% สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่ม 8.2% รวมยอด 4 เดือนลบ 5.2% คาดเดือนต่อไปยังลด เหตุคู่ค้าสต๊อกสูง แต่จะเริ่มดีขึ้นช่วงครึ่งปีหลัง ชี้เศรษฐกิจโลก เงินเฟ้อสูง ปัญหาสถาบันการเงิน ยังเป็นตัวกดดัน เผยตลาดจีน เริ่มดีขึ้น ภัยแล้งหนุนส่งออกสินค้าเกษตร มั่นใจทั้งปีโตได้ 1

ส.อ.ท. เปิด 4 ข้อเรียกร้อง ให้พรรคก้าวไกล ทั้งราคาพลังงาน - แรงงาน - SME

ส.อ.ท. เปิด 4 ข้อเรียกร้อง ให้พรรคก้าวไกล ดันแก้ปัญหาครบทุกมิติ ตั้งแต่ค่าพลังงาน ปัญหาแรงงาน ช่วยเหลือ SME และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน