โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 9 นาย

5 เม.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งร าชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๙ นาย ดังนี้

๑. ว่าที่พันตำรวจเอก นุพันธ์ ศรีสุข เป็น พันตำรวจเอก
๒. ว่าที่พันตำรวจเอก จิรวัฒน์ เรืองอุดมทรัพย์ เป็น พันตำรวจเอก
๓. ว่าที่พันตำรวจเอก รัฐกุล ก๋าคำ เป็น พันตำรวจเอก
๔. ว่าที่พันตำรวจเอก พรพิทักษ์ วิลาพันธ์ เป็น พันตำรวจเอก
๕. ว่าที่พันตำรวจเอก ธชาพัฒน์ สุวรรณคชพงศ์ เป็น พันตำรวจเอก
๖. ว่าที่พันตำรวจเอก หาญศักดิ์ ม่านตา เป็น พันตำรวจเอก
๗. ว่าที่พันตำรวจเอก พุทธิพัชร ใจมั่นจิตไชย เป็น พันตำรวจเอก
๘. ว่าที่พันตำรวจเอก ปรเมศร พะละพิลา เป็น พันตำรวจเอก
๙. ว่าที่พันตำรวจเอก รัฐนนท์ สมวงศ์ เป็น พันตำรวจเอก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบันT_0008

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' แต่งตั้ง 4 กก.นโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

บิ๊กตู่ลงนามในประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง 4 คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแล้ว มีอายุ 4 ปีนับแต่นี้