โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ จำนวน 3 ราย

11 พ.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2564

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2564ให้แก่ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 รวม 3 ราย ดังนี้

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 2 1. นายอิทธิเดช ไทรชมภู ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรี

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 3 2. นายสมชาย ถาวรผล ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนโรงเรียนบ้านสระเกษ จังหวัดเพชรบูรณ์

3. นายภูมินิวัฒน์ ปานอินทร์ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านราหุลจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2565
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ กกต. 'พรรคก้าวใหม่' สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง!

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคก้าวใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง รายละเอียดดังนี้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกฯ ให้กรรมการผู้ช่วยรมต. พ้นจากตำแหน่ง 2 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 77/2565 และคำสั่งที่ 81/2565 เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ กำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนพ.ศ. 2565

'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ สถาปนา 3 รองสมเด็จ ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 35 รูป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศ