กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว ทอดพระเนตรปราสาทสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมเขมร-ศูนย์บริการข้อมูล

15 พ.ค. 2565 – เวลา 09.43  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เฝ้าฯ รับเสด็จ   

โอกาสนี้ ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม และทอดพระเนตรนิทรรศการภายในศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวของปราสาทสด๊กก๊อกธม ความรู้เกี่ยวกับปราสาท สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมเขมร เนื้อหาจารึกสด๊กก๊อกธม รวมถึงการอนุรักษ์และบูรณะปราสาทสด๊กก๊อกธมผ่านนิทรรศการสื่อผสม ทั้งป้ายคำบรรยาย หุ่นจำลองสามมิติ สื่อวีดีทัศน์ และการจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ เสด็จฯ ไปยังบริเวณที่ฉายพระฉายาลักษณ์  ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ คณะกรรมการ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสด็จออกจากศูนย์บริการข้อมูล ทรงปลูกต้นมะขามป้อม ต้นไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว

จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังปราสาทสด๊กก๊อกธม  ทอดพระเนตรปราสาทสด๊กก๊อกธม ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังบาราย ทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่อง สริทภังคันตฏากะ : สหวิทยาการกับปราสาทสด๊กก๊อกธม ทอดพระเนตรบาราย ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง จากนั้นเสด็จฯ กลับไปยังวังสระปทุม 

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูแบบไศวนิกาย ในรูปแบบศิลปะเขมรในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทสด๊กก๊อกธมครั้งแรก เมื่อปี 2478 ต่อมาได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทสด๊กก๊อกธม โดยดำเนินงานทางโบราณคดี และบูรณะปราสาทด้วยวิธีอนัสติโลซิส ซึ่งเป็นวิธีประกอบรูปโบราณสถานขึ้นจากซากปรักหักพังให้กลับมามีสภาพที่รักษาความเป็นของแท้และดั้งเดิมให้ได้มากที่สุด จนกระทั่ง ปี 2562 ได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์


ทั้งนี้ กรมศิลปากรได้มีการจัดสร้างศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จัดแสดงเรื่องราวของปราสาทสด๊กก๊อกธม ความรู้เกี่ยวกับปราสาท สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมเขมร เนื้อหาของจารึกสด๊กก๊อกธม รวมถึงการอนุรักษ์และบูรณะปราสาทสด๊กก๊อกธม ผ่านนิทรรศการสื่อผสม โดยมีป้ายคำบรรยาย หุ่นจำลองสามมิติ สื่อวีดีทัศน์ และการจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ ที่สำคัญ ทั้งชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมเขมร เครื่องประดับสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบต่างๆ อาทิ แท่นหินศิลาฤกษ์  แผ่นทองที่พบจากปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นต้น          

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จากนี้กรมศิลปากรจะเร่งจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ร่วมกับ จ.สระแก้ว เพื่อเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ เข้ามาศึกษาเรียนรู้แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ รวมถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปะเขมรภายในอุทยานประวัติศาสตร์ให้มากขึ้นต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถวายพระราชสมัญญากรมสมเด็จพระเทพฯ 'พระอัครราชูปถัมภิกา การจดหมายเหตุไทย'

21 มิ.ย. 2565 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ครั้งที่ 5/2565 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ถวายพระราชสมัญญา กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงอนุรักษ์ จม.เหตุ

9 มิ.ย.2565 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

7 มิ.ย.2565 -  เวลา 15.17 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้

‘อาโรคยปณิธาน’ โยงประวัติศาสตร์โรคระบาดในไทย

โรคภัยไข้เจ็บไม่ได้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเท่านั้น  แต่ได้ทิ้งร่องรอยให้เราเห็นตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อย่างโรคระบาดก็เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์รวมตัวกันอยู่เป็นสังคมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  มีการตั้งถิ่นฐาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่รางวัลครูใหญ่รร.ตชด.

2 เม.ย.2565 - สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานรางวัล'ศิลปกรรมช้างเผือก'

25 เม.ย.2565 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัลในงาน “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 และ 11” ภายใต้หัวข้อ “ในฝัน” และ “คนไทยให้กันได้” จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ