พส.สะเทือน! 'ปราชญ์ชาวพุทธ' ไล่พระไม่ยอมรับกฎคณะสงฆ์ก็สึกไป ถ้ายังอยู่ พระศาสนาจะวินาศ

"พล.ร.ต.ทองย้อย" ปราชญ์ชาวพุทธ โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง "ท่านชอบใจธรรมะของใคร" วิพากษ์ตรงไปตรงมา หากพระไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ต้องสละสิทธิจากคณะสงฆ์ สังคมเจริญแล้วต้องยอมรับกฎกติกา ถ้าไม่เห็นด้วยแต่ยังอยู่ในสังคมถือว่าไม่ซื่อตรง ใช้อภิสิทธิ์ละเมิดพระธรรมวินัย ถ้าเป็นแบบนี้กันมากๆ สังคมสงฆ์ก็วิปริต พระธรรมวินัยก็วิปลาส และพระศาสนาก็จะวินาศในที่สุด

11 พ.ย.2564 - พลเรือตรีทองย้อย แสงสินชัย ปราชญ์ชาวพุทธ อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ดีกรีเปรียญธรรม 9 ประโยค โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวถึงเรื่อง "ท่านชอบใจธรรมะของใคร" มีเนื้อหาดังนี้ พระพุทธศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันวาน หลักธรรมคำสอนใดๆ ที่เราเห็นอยู่ในพระคัมภีร์วันนี้ เราไม่ใช่คนแรกที่เห็น บูรพาจารย์ท่านเรียนท่านดูท่านรู้ท่านเห็นมาก่อนเรา เพราะฉะนั้น ถ้ายังไม่อิ่มแค่ศึกษาเรียนรู้จากพระคัมภีร์ ก็ตามไปดูมติของท่านบูรพาจารย์

เมื่อศึกษาหมดสิ้นตลอดสายแล้ว ต่อจากนั้นก็ถึงทีของเราที่จะแสดงความเห็น เรามีความเห็นอย่างไรต่อหลักคำสอนนั้นๆ ก็ว่าไปได้เต็มที่ ขอเพียงอย่างเดียว-ขอให้มีความซื่อตรงสุจริต ตามธรรมดา ตลอดสายของพระคัมภีร์จะไม่ขัดแย้งกัน มีแต่จะช่วยเสริมความเข้าใจให้กระจ่างแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้น นี่คือความซื่อตรง

ความเห็นของบูรพาจารย์ก็จะไม่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์ ประเด็นไหนมีข้อเยื้องแย้ง ท่านก็จะทำเพียงแสดงเหตุผลประกอบไว้เพื่อให้ช่วยกันพิจารณา แต่จะไม่หักล้างเพิกถอน นี่ก็คือความซื่อตรง ตามที่ว่ามานี้ อาจเข้าใจไปว่าความซื่อตรงคือต้องเห็นด้วยเท่านั้น ห้ามโต้แย้ง ตรงนี้ต้องขออนุญาตขยายความ

พระธรรมวินัยนั้นเป็นกฎกติกาของสังคมสงฆ์ พระธรรมวินัยว่าไว้อย่างไร ใครเข้าไปอยู่ในสังคมสงฆ์ก็หมายถึงชอบใจในพระธรรมวินัย และพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้น

เมื่อใช้สิทธิ์ในการเข้าไปเป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์ จึงเท่ากับสละสิทธิ์ที่จะเห็นต่างหรือเห็นแย้งกับพระธรรมวินัยไปแล้ว แบบนี้ไม่ใช่เผด็จการหรือปิดกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เรายังสามารถใช้เสรีภาพในความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ตามที่เราปรารถนา แต่ต้องตั้งอยู่บนความซื่อตรง

ถ้าไม่เห็นด้วย ไม่เลื่อมใส ไม่เชื่อถือ ไม่ปรารถนาจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เราก็มีสิทธิ์ที่จะออกไปจากพระธรรมวินัยที่เราไม่เชื่อนั้นได้ทันที

หมายความว่า หลักของผู้ที่เจริญแล้วในโลกนี้มีอยู่ว่า เมื่อใครชอบใจสังคมสมาคมของใคร ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกของสังคมนั้นๆ ก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทของสังคมนั้นๆ

.............................................

กํสิ  ตฺวํ  อาวุโส  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิโต,

ท่านตั้งใจบวชตามใคร

โก  วา  เต   สตฺถา,

ใครเป็นครูของท่าน

กสฺส  วา  ตฺวํ  ธมฺมํ  โรเจสิ.

ท่านชอบใจธรรมะของใคร

คำถามของอุปติสสปริพาชก (พระสารีบุตร) ถามพระอัสสชิเถระ

ที่มา: ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ หน้า ๘๓ (สัญชยวัตถุ)

.............................................

กฎกติกามารยาทของสังคมสงฆ์ก็คือพระธรรมวินัย เมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์ ก็คือสมัครใจพอใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ถ้าไม่ชอบใจ ไม่พอใจ หรือเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้จะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ก็มีความซื่อตรง คือสละสิทธิ์ที่จะเป็นสมาชิกในสังคมสงฆ์ออกไปเสีย

การกล่าวเช่นนี้ไม่ได้แปลว่าเสือกไสไล่ส่ง หากแต่เป็นการแสดงออกถึงความซื่อตรง สังคมที่เจริญแล้วที่ไหนๆ ก็ยอมรับกฎกติกาดังว่านี้กันทั้งนั้น ไม่เชื่อ ไม่เห็นด้วย โต้แย้ง ไม่ปฏิบัติตาม แต่ก็ยังอยู่ในสังคมนั้นด้วย แบบนี้คือไม่มีความซื่อตรงที่มีปัญหาอยู่ในเวลานี้ก็เพราะความไม่ซื่อตรงแบบนี้แหละ คือขอใช้สิทธิ์เป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์ด้วยแล้วก็ใช้อภิสิทธิ์ (ซึ่งตามเป็นจริงแล้วใช้ไม่ได้) ขอไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยด้วย ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันเองอยู่ในตัว

การได้สิทธิ์อยู่ในสังคมสงฆ์ก็เพราะมีสัญญาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมวินัย การไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจึงเท่ากับบอกคืนสิทธิ์ที่จะอยู่ในสังคมสงฆ์นั่นเอง นี่คือความซื่อตรง นี่คือความตรงไปตรงมา ดังนั้น การไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย แต่ยังถือสิทธิ์อยู่ในสังคมสงฆ์จึงเป็นการขัดแย้งกันเองอยู่ในตัว

เวลานี้ความคิดและการกระทำเช่นนี้มีแนวโน้มว่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ คือมีผู้เห็นดีเห็นด้วยกับแนวคิดและการปฏิบัติเช่นนี้กันมากขึ้น อยู่ในสังคมสงฆ์ด้วย ไม่ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยด้วย

ถ้าเป็นแบบนี้กันมากๆ สังคมสงฆ์ก็วิปริต  พระธรรมวินัยก็วิปลาสและพระศาสนาก็จะวินาศในที่สุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' เซ็นยกเลิกคำสั่งตั้ง 'พงศ์พร' เป็นที่ปรึกษาฯ นักวิชาการเผยอักษรย่อ 'ส' มาแทน

ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๓/๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๕/๒๕๖๒ ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการพระพุทธศาสนา ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา นั้น

'อ.ทองย้อย' หวังให้คนรุ่นใหม่ช่วยกันฉลาดเรื่องพระ!

พล.ร.ต.ทองย้อยออกบทความเรื่องช่วยกันฉลาดเรื่องพระ ชี้จะเป็นการช่วยพระรักษาพระธรรมวินัย เพราะทุกวันนี้ทั้งพระและฆราวาสต่างไม่รู้เรื่องที่พระห้ามทำและเรื่องที่ต้องทำ บอกคนรุ่นใหม่ที่ทะนงตัวว่าฉลาดช่วยฉลาดเรื่องพระอีกเรื่อง

'พุทธะอิสระ' ไขข้อข้องใจ 10 จุดมุ่งหมาย 'พระธรรมวินัย'

พุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ไหนๆ ก็ตอบปัญหาอธิบายความเกี่ยวกับวิธีระงับอธิกรณ์ หรือคดีความที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุสงฆ์มาบ้างพอที่จะเข้าใจกันบ้างแล้ว

'หลวงพี่น้ำฝน' ขออนุโมทนาบุญ 'ลุงตู่-อนุชา' แสดงจุดยืนปกป้องพระพุทธศาสนา

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ หลวงพี่น้ำฝน โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก "หลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม" ระบุว่า อาตมาขออนุโมทนาบุญ กับท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

'หลวงพี่น้ำฝน' สะกิด 'หมอปลา' ลองบุกวัดไผ่ล้อม ชี้หลายวัดไม่รู้กฎหมาย ยินดีช่วยเหลือ

เว็บไซต์ thebuddh.com เผยแพร่ข่าวกรณีหมอปลาบุกตรวจสอบวัด ล่าสุด วันนี้พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ “หลวงพี่น้ำฝน” เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ออกมาแสดงความเห็นเรื่องราววงการสงฆ์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา หลัง “หมอปลา” นำทีมงานไลฟ์สดและสื่อหลายแขนง

'ทนายความ' แนะยื่นคำร้องต่อศาลสั่งให้ 'หลวงปู่แสง' เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ข้องใจยังให้พบญาติโยมเพื่ออะไร

'ทนายความ'ชี้เมื่อหมอมีความเห็นว่า 'หลวงปู่แสง' เป็นโรคอัลไซเมอร์ สามารถยื่นคำร้องต่อศาลสั่งให้ท่านเป็นบุคคลไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลได้ ข้องใจขนาดนี้แล้วยังให้รับแขกพบญาติโยม เพื่ออะไร