‘เอ็ดดี้’ อธิบายชัด ‘นายกฯ 8 ปี’ ด้วยภาษาชาวบ้าน 10 ข้อ

3 ต.ค.2565-นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์ข้อคววามในเฟซบุ๊ก “เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค” หัวข้อ “นายกฯ 8 ปี” ตอนที่ 1 อธิบายเรื่องนายกฯ  8 ปี ด้วยภาษาชาวบ้าน ระบุว่า ขออธิบายเรื่องนายกฯ  8 ปี ด้วยภาษาชาวบ้าน ภายใน 10 ข้อ 1. ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2560 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมติของสภาผู้แทนราษฎร โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 2.ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2560 นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ 3.ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ใช้บังคับ นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ มิได้บัญญัติให้มีผลย้อนหลังได้ ซึ่งหมายความว่า “กฎหมายฉบับดังกล่าว ไม่มีมีผลย้อนหลัง”

4. ดังนั้นก่อนปี 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2557 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ถวายคำแนะนำ 5.จะเห็นได้ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร 6.อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีซึ่งแม้จะเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีโดยรัฐธรรมนูญฉบับอื่นก็ตาม ย่อมเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2560

7. ด้วยเหตุนี้ ต้องนับว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงนายกรัฐมนตรีตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2560 ซึ่งเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 8. เมื่อนับถึงวันที่ 24 ส.ค. 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ยังไม่ครบ 8 ปี 9.การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญ 2560 จะครบกำหนดการในวันที่ 6 เม.ย. 2568

10.สรุปย่อทั้ง 9 ข้อให้สั้นที่สุดได้ว่า (10.1) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เริ่มดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. 2557 โดยได้รับแต่งตั้งจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามคำแนะนำของ คสช.  “อันหมายความว่า คสช.คือผู้ที่เลือกนายกรัฐมนตรี” ถวายให้ในหลวงแต่งตั้ง” (ขอย้ำว่า ในหลวงไม่ได้มีพระราชอำนาจในการที่จะเลือกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาหรือใครเป็นนายกรัฐมนตรี) ซึ่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวของ คสช.นั้น ไม่มีบทบัญญัติ ที่บังคับให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียง 8 ปี

(10.2)  รัฐธรรมนูญปี 2560 บัญญัติว่า นายกรัฐมนตรีมาจากมติของสภาผู้แทนราษฎร โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี “อันหมายความว่า สภาผู้แทนราษฎร คือผู้ที่เลือกนายกรัฐมนตรี ถวายให้ในหลวงแต่งตั้ง”(ขอย้ำว่า ในหลวงไม่ได้มีพระราชอำนาจในการที่จะเลือกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือใครเป็นนายกรัฐมนตรี) (10.3) ทั้งนี้ เมื่อรัฐธรรมนูญปี 2560 ประกาศใช้ ได้บังคับให้คณะรัฐมนตรีของ คสช.ชุดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องถูกบังคับตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งมีบทบัญญัติ ที่บังคับให้นายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งได้เพียง 8 ปี

(10.4) ดังนั้น กติกาว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง 8 ปีนั้น จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญปี 2560 ประกาศใช้ ซึ่งนั้นคือวันที่ 6 เม.ย. 2560 กติกาว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่มีผลย้อนหลัง ให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ประกาศใช้ได้ ซึ่งหมายความว่า การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งแต่ วันที่ 24 ส.ค. 2557 ถึง วันที่ 5 เม.ย. 2560 ไม่ถูกบังคับตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2560 เป็นต้นไป

(10.5) จะเห็นได้ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 2 ช่วง โดยช่วงแรก เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวของ คสช. ตั้งแต่ วันที่ 24 ส.ค. 2557 ที่ไม่มีข้อบังคับเรื่องระยะเวลา 8 ปี และช่วงที่ 2 เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยผ่านมติสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2560 ที่มีข้อบังคับเรื่องระยะเวลา 8 ปี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เดินหน้าผลักดันไทยสู่ฐานการผลิตรถ EV ในภูมิภาค เร่งผนวกเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

นายกฯ เดินหน้าผลักดันไทยสู่ฐานการผลิตรถ EV ในภูมิภาค พร้อมเร่งผนวกเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับทิศทางสู่นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน -พลังงานทดแทน