แนวทางการพัฒนาด้านเงินสำหรับ SME ในประเทศไทย: การส่งเสริมผู้ประกอบการในชนบทและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจที่สดใสของประเทศไทยเติบโตได้จากพลวัตและความหลากหลายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนวัตกรรม สร้างโอกาสการจ้างงาน และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แม้ว่า SMEs จะกระจายตัวไปตามภูมิภาคต่างๆ รวมถึงใจกลางเมือง แต่พื้นที่ชนบทก็มีศักยภาพอย่างมากในการส่งเสริมผู้ประกอบการและการพัฒนาที่ยั่งยืน ธุรกิจเอสเอ็มอีในชนบทของไทยเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินที่จำกัด โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ และความโดดเดี่ยวทางภูมิศาสตร์ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจเหล่านี้และศักยภาพของธุรกิจเหล่านี้ในการสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ชนบท จึงมีการเน้นย้ำมากขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเงินสำหรับ SME ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของผู้ประกอบการและองค์กรระดับชุมชนในชนบท

ความสำคัญของการเงิน SME ในชนบทของประเทศไทย:

การเติบโตของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากจนกลายเป็น Growth Engine ที่มีส่วนสำคัญที่สุดที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2565 มูลค่าทางเศรษฐกิจของ SME คิดเป็นร้อยละ 35.0 ต่อมูลค่า GDP ของทั้งประเทศหรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 5.62 ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วนของภาคธุรกิจเป็น ภาคการบริการ ร้อยละ 44.0 ภาคการค้าร้อยละ 31.4 และภาคการผลิตร้อยละ 22.6 ซึ่งปัจจัยที่สนับสนุนให้ SME เติบโตอย่างต่อเนื่องคือการขยายตัวของการบริโภคครัวเรือนและภาคเอกชน   

การเติบโตของ E-commerce การเติบโตของภาคท่องเที่ยว รวมถึงนโยบายและมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ของภาครัฐ นอกจากนั้นในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาพบว่าภาคธุรกิจ SME มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยปี 2565 SME เติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์จากปี 2564 ซึ่งมีการเติบโตที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของภาคเศรษฐกิจโดยรวม นอกจาก SME จะมีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมอย่างสูงแล้วการจ้างงานที่อยู่ในภาคส่วนของ SME ก็มีสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างงานของประเทศ โดยการจ้างงานของธุรกิจ SME มีจำนวนประมาณ 13 ล้านคนซึ่งคิดเป็นสัดส่วน  72% ของการจ้างงานทั้งประเทศนอกจากนั้นในปี 2565 การจ้างงานในภาค SME ยังขยายตัวประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน และหากมองในถึงภาคการส่งออกพบว่ามูลค่าการส่งออกของ SME อยู่ที่ประมาณ 684,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย

จากข้อมูลข้างต้น SME ควรได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆรวมถึงการพัฒนาด้านการเงิน การพัฒนาการให้บริการด้านการเงินสำหรับ SME หรือ SME Finance หมายถึงการให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยทั่วไปแล้ว SMEs มีพนักงานจำนวนจำกัดและสร้างรายได้ไม่มากเมื่อเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่ แต่ SMEs มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยขับเคลื่อนนวัตกรรม สร้างงาน และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก

SME Finance มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ SME ในชนบท ซึ่งภาครัฐต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการพัฒนาการให้บริการด้านเงินสำหรับ SME จะสามารถ

1. แก้ไขปัญหาการกีดกันทางการเงิน: ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ชนบทมักเผชิญกับความท้าทายในการเข้าถึงบริการทางการเงิน เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานที่จำกัด และความหนาแน่นของประชากรที่ต่ำกว่า การเงิน SME มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาการกีดกันทางการเงินโดยการให้บริการทางการเงินที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจในชนบท ช่วยลดช่องว่างระหว่างสถาบันการเงินและเอสเอ็มอีในพื้นที่ห่างไกล ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวียน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ

2. การส่งเสริมผู้ประกอบการในชนบท: SMEs ในชนบทมักได้รับแรงผลักดันจากผู้ประกอบการท้องถิ่นและมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในชนบท ด้วยการจัดหาเงินทุน SME ในพื้นที่ชนบท ผู้ประกอบการที่ต้องการและธุรกิจที่มีอยู่จะสามารถเข้าถึงเงินทุนที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นกิจการใหม่ ขยายการดำเนินงานที่มีอยู่ หรือลงทุนในแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในทางกลับกัน สิ่งนี้ส่งเสริมผู้ประกอบการในชนบทและการสร้างงาน ผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในชุมชนท้องถิ่น

3. การพัฒนาวิสาหกิจการเกษตรและชนบท: SMEs จำนวนมากในพื้นที่ชนบทมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเกษตรหรือวิสาหกิจในชนบท เช่น การทำฟาร์ม ปศุสัตว์ เกษตรแปรรูป หัตถกรรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกระท่อม การเงิน SME ในพื้นที่ชนบทสนับสนุนภาคส่วนเหล่านี้โดยการจัดหาเงินทุนสำหรับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อุปกรณ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดหาเงินทุนในห่วงโซ่มูลค่า และการริเริ่มด้านการตลาด ช่วยเพิ่มผลผลิต ความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนของธุรกิจในชนบท

4. การสร้างรายได้และการบรรเทาความยากจน: SMEs ในชนบทมักเป็นแหล่งรายได้และการดำรงชีวิตที่สำคัญของชุมชนในชนบท การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโต สร้างโอกาสในการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับประชากรในท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมการสร้างรายได้และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบท การเงิน SME ช่วยบรรเทาความยากจนและปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพในชุมชนเหล่านี้

5. การพัฒนาที่ยั่งยืน: การเงิน SME ในพื้นที่ชนบทสามารถสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เช่นกัน สามารถมุ่งสู่ความคิดริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียน การทำเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และกิจการในชนบทที่ยั่งยืนอื่นๆ ด้วยการสนับสนุนความคิดริเริ่มดังกล่าว การเงิน SME ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากร และการรักษาระบบนิเวศในชนบท

6. การพัฒนาภูมิภาคอย่างสมดุล: การส่งเสริมการเงิน SME ในพื้นที่ชนบทมีส่วนช่วยในการพัฒนาภูมิภาคอย่างสมดุล ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในระดับภูมิภาคโดยนำทรัพยากรทางการเงินและโอกาสไปสู่ภูมิภาคชนบทที่ด้อยโอกาส สิ่งนี้นำไปสู่การเติบโตและการพัฒนาที่เท่าเทียมกันมากขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองและชนบท

การเงิน SME มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ SME ในชนบท สามารถช่วยแก้ปัญหาการกีดกันทางการเงิน ส่งเสริมผู้ประกอบการในชนบท สนับสนุนวิสาหกิจการเกษตรและชนบท สร้างรายได้ มีส่วนช่วยบรรเทาความยากจน ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคที่สมดุล ด้วยการให้การเข้าถึงบริการทางการเงิน การเงิน SME มีบทบาทสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพของธุรกิจในชนบทและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในชนบท ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการและความท้าทายทางการเงินที่ไม่เหมือนใครซึ่งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเหล่านี้ต้องเผชิญ โดยครอบคลุมโซลูชันทางการเงินและเครื่องมือต่างๆ ที่ปรับแต่งมาเพื่อสนับสนุน SME ในระยะต่างๆ ของวงจรชีวิต ตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการขยายตัวและอื่นๆ ลักษณะทั่วไปของการให้บริการของ SME Finance ได้แก่:

1. เงินทุนเริ่มต้น: ให้ทางเลือกทางการเงินเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการก่อตั้งธุรกิจ เช่น เงินกู้ เงินให้เปล่า และการลงทุนในตราสารทุน

2. เงินทุนหมุนเวียน: สนับสนุนการดำเนินงานประจำวันและการจัดการกระแสเงินสดผ่านสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน วงเงินสินเชื่อ และการจัดหาเงินทุนตามใบแจ้งหนี้

3. เงินทุนเพื่อการเติบโตและการขยายตัว: การจัดหาเงินทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต การซื้อทรัพย์สิน การเข้าสู่ตลาดใหม่ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

4. การอำนวยความสะดวกการค้าระหว่างประเทศโดยการจัดหาเงินทุนเพื่อการส่งออก สินเชื่อนำเข้า สินเชื่อการค้า และการค้ำประกันเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมข้ามพรมแดน

5. การสนับสนุนด้านการเงินสำหรับ SME ในการปรับใช้และบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ โดยเสนอเงินกู้หรือเช่าทางการเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือการลงทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

6. การจัดการความเสี่ยง: จัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและเครื่องมือลดความเสี่ยงเพื่อปกป้อง SME จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ความเสียหายต่อทรัพย์สิน การเรียกร้องหนี้สิน หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ

7. บริการที่ปรึกษาทางการเงิน: ให้คำแนะนำและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน งบประมาณ การบัญชี และการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ SME สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ตามรูปแบบของ SME Finance มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้ 1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน: SMEs มักประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิม เช่น ธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากมีประวัติที่จำกัด ขาดหลักประกัน หรือรับรู้ความเสี่ยงที่สูงขึ้น การเงิน SME ให้การเข้าถึงเงินทุนที่จำเป็นซึ่งช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเริ่มดำเนินการ รักษากิจกรรมของพวกเขา และลงทุนในโอกาสในการเติบโต

2. การขยายธุรกิจ: SMEs ต้องการทรัพยากรทางการเงินเพื่อขยายการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิต การเข้าสู่ตลาดใหม่ หรือการเพิ่มความหลากหลายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการของตน การเงิน SME ช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายตัวนี้โดยการจัดหาเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายด้านทุน ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน และการลงทุนด้านการตลาด การวิจัยและพัฒนา และการนำเทคโนโลยีมาใช้

3. การสร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ: SMEs มีส่วนสำคัญในการสร้างงานโดยเฉพาะในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ด้วยการให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน ธุรกิจเหล่านี้สามารถจ้างพนักงานเพิ่ม ขยายกำลังคน และลดอัตราการว่างงาน นอกจากนี้ SMEs ยังมีส่วนช่วยในการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมนวัตกรรม การเพิ่มผลผลิต และการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆ

4. นวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน: SMEs มักเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม นำเสนอแนวคิด ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ สู่ตลาด การเข้าถึงแหล่งเงินทุนช่วยให้พวกเขาสามารถลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา ยกระดับเทคโนโลยี และรักษาความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรมทางการเงินและการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน SME ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

5. การเข้าถึงบริการทางการเงิน: การเงิน SME มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยให้การเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นทางการสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่อาจถูกกีดกันจากภาคการธนาคารแบบดั้งเดิม การขยายบริการทางการเงินที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา การเงิน SME ช่วยส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ และการเคลื่อนไหวทางสังคม 6. การพัฒนาภาคส่วนและระดับภูมิภาค: SMEs มักจะดำเนินการในภาคส่วนหรือภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาพื้นที่เหล่านั้น การเงิน SME สามารถกำหนดเป้าหมายไปยังภาคส่วนหรือภูมิภาคเฉพาะได้ ช่วยให้ธุรกิจในพื้นที่เหล่านั้นเติบโต สร้างการจ้างงาน และกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น

โดยรวมแล้ว การพัฒนาด้านการให้บริการด้านการเงินสำหรับ SME หรือ SME Finance มีความสำคัญต่อการสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตของ SME ซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมทางสังคม ด้วยการจัดการกับความต้องการทางการเงินและความท้าทายที่ SME เผชิญอยู่ จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ธุรกิจเหล่านี้ประสบความสำเร็จและมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม

ผศ.ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักวิจัยประจำ “ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สสว. จับมือ ISMED และ มรภ.สวนสุนันทา ปั้น SME เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกว่า 1,600 ราย ดันยอดขายโตกว่า 180 ล้านบาท

สสว. ISMED และ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมแถลงความสำเร็จการดำเนินงานพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

“สสว.” ผนึกกำลัง “โรบินสันไลฟ์สไตล์” จัดเต็มสิทธิประโยชน์ SME เปิดพื้นที่ทดลองขาย/ยกเว้นค่าแรกเข้า พร้อม GP พิเศษ

สสว. และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลงนาม MOU ให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SME ผู้รับบริการภาครัฐ จัดสรรพื้นที่ทดลองจำหน่ายสินค้าในร้าน Thai for Thai Local & Co. ยกเว้นค่าแรกเข้า (Entry Fee) พร้อม GP พิเศษ และการจัดสรรพื้นที่ทดลองจำหน่ายสินค้าสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

'ภูมิธรรม' เสียดาย 'พิธา' ขายฝันนโยบาย SME ลืมอ้างว่าทักษิณทำมานานแล้ว!

สหายอ้วนเก็บทุกเม็ด บอก 'พิธา' โปรยยาหอมเอสเอ็มอีเรื่องเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสเป็นเรื่องดี แต่ควรบอกว่าเป็นนโยบายที่ทำตั้งแต่สมัยทักษิณ!

ส.อ.ท. เปิด 4 ข้อเรียกร้อง ให้พรรคก้าวไกล ทั้งราคาพลังงาน - แรงงาน - SME

ส.อ.ท. เปิด 4 ข้อเรียกร้อง ให้พรรคก้าวไกล ดันแก้ปัญหาครบทุกมิติ ตั้งแต่ค่าพลังงาน ปัญหาแรงงาน ช่วยเหลือ SME และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน