วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย อาชีวะสร้างชาติยุค 4.0

เวลาพูดถึง “การศึกษาสร้างชาติ” ผู้คนทั่วๆ ไปก็จะนึกถึงอาชีวศึกษาทุกครั้ง ด้วยเหตุว่าประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีในช่วงเวลาที่ผ่านมา ล้วนพึ่งพาบุคลากรระดับอาชีวะเป็นสำคัญ อาทิ เยอรมนี ออสเตรีย กลุ่มประเทศในยุโรป จนถึงญี่ปุ่น จีน ฯลฯ การอาชีวศึกษาจึงเป็นเสมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติที่มีความหมายยิ่ง!

สำหรับประเทศไทย การอาชีวะยุคใหม่นั้นเป็นการศึกษาที่มุ่งสร้างประเทศชาติบ้านเมืองและเป็นกำลังสำคัญต่อการสร้างความก้าวหน้าในยุค 4.0 จะมีที่พลัดหลงไปไล่ตีกัน-เถื่อนถ่อยบ้าง ก็เป็นเพียงกลุ่มซากแดนที่เดินตามรุ่นพี่ศิษย์เก่าน้ำเน่าไร้อนาคตที่สิ้นคิด-ไร้สมอง สร้างเรื่องจนเป็นข่าวให้หม่นหมองเท่านั้น ซึ่งจริงๆ ไม่น่าจะนับเป็นกลุ่มอาชีวะ เป็นแค่กลุ่มอันธพาลแฝงในคราบนักเรียน ที่อยากดัง-ดิบถ่อยเท่านั้น!

จากอดีตถึงปัจจุบัน การผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษานั้นสำคัญมาก เพราะบุคลากรอาชีวะในกระบวนการสร้างเศรษฐกิจและความก้าวหน้าให้บ้านเมือง เปรียบเสมือนเป็นกล้ามเนื้อ-กระดูกสันหลังของเศรษฐกิจก็ว่าได้ โดยเฉพาะการยกระดับเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเชื่อมโลกให้ไทยแล่นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี การผลิตกำลังคนระดับอาชีวะนั้นสำคัญมาก ความก้าวหน้าใหม่วันนี้-ต้องการบุคลากรอาชีวะในการขับเคลื่อนสร้าง 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย มีสูงถึงร้อยละ 54 ของความต้องการบุคลากรทั้งหมด หรือกว่าสองแสนตำแหน่ง! โดยเฉพาะกลุ่มงานแมคคาทรอนิก ดิจิตอล ออโตเมชั่น หุ่นยนต์ โลจิสติกส์ รวมถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะทั้งหลาย เรียกว่าเป็นกลุ่มสำคัญ-มีความต้องการสูงสุด!

โลกของอาชีวะไทยยุคใหม่นั้น ถ้าย้อนดูพัฒนาการของการอาชีวศึกษาในประเทศไทยจะพบว่า เมื่อครั้งเริ่ม โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ที่นำประเทศสู่อุตสาหกรรมช่วงกลางทศวรรษ พ.ศ.2530 ดร.เสนาะ อูนากูล ได้นำคณะผู้บริหารไทยประสานการศึกษายุโรป-นำการศึกษาอาชีวะแบบยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย มาปรับสร้างกำลังคนอาชีวะใหม่ในแบบทวิภาคี มีการลงนามทำความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับออสเตรีย จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคไทย-ออสเตรีย ขึ้นที่ อ.สัตหีบ ใช้ระบบการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี-ผลิตบุคลากรป้อนการพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ด ช่วงเปลี่ยนประเทศเป็นอุตสาหกรรมในครั้งกระนั้น นี่คือก้าวแรก-ก้าวสำคัญที่ขยับสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับการอาชีวศึกษาไทย!

ต่อมาการอาชีวศึกษาก็ปรับตัว-พัฒนาการหลายมิติ-หลายระบบ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบันการอาชีวะได้ร่วมพัฒนาการศึกษากับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี สร้างการศึกษาตอบโจทย์ความก้าวหน้ายุค 4.0 โดยต่อยอดการจัดการศึกษาแบบสัตหีบโมเดลสู่การศึกษาแบบอีอีซีโมเดล ในแบบโมเดลเอและโมเดลบี 

การศึกษาแบบอีอีซี โมเดลเอ เป็นการจัดการศึกษาที่สร้างบุคลากรอาชีวะสาขาตามต้องการของงานร่วมกับผู้ประกอบการ มีระบบการสร้างบุคลากรให้มีความรู้-ทักษะตรงตามงาน เป็นการศึกษาแบบเรียนฟรี-จบแล้วมีงานทำทันที-รายได้สูง มีการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในหลักสูตรที่มีความรู้-ทักษะตอบโจทย์ความต้องการจริง จัดการเรียน-การสอนทั้งในห้องเรียนและในสถานประกอบการจริง ผลลัพธ์ของผู้สำเร็จการศึกษานี้ เป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุด-ก้าวหน้าที่สุด สามารถหยุดความสูญเปล่าของการศึกษาได้ทั้งหมด! คนจบการศึกษากลุ่มนี้มีงานทำร้อยละร้อย! มีทักษะตรงตามงาน-มีรายได้สูง-มีอนาคตสร้างตัวได้ดี นี่คือทิศทางสำคัญที่เป็นหมุดหมายของอาชีวศึกษายุคใหม่

ส่วนการศึกษาอีอีซี โมเดลบี เป็นการฝึกอบรมระยะสั้น ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้-พัฒนาการให้กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหรือบริษัทต่างๆ รวมทั้งกลุ่มที่กำลังจะเข้าสู่งานใหม่ ให้ปรับตัว-ยกระดับความรู้-ทักษะ-ประสบการณ์ทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความก้าวหน้าใหม่ ซึ่งเป็นอีกแบบแผนหนึ่งในการพัฒนาทักษะยุคใหม่ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่เป็นผลิตผลของการอาชีวะศึกษาไทย

การอาชีวะไทยวันนี้มีความเคลื่อนไหว-ปรับตัวมาก มีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการหลากหลายสาขาทั้งในและต่างประเทศ มีการสำรวจปรับปรุงและยกระดับวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นศูนย์เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ตามแนวนโยบายการพัฒนาการอาชีวะยุคใหม่ ที่เร่งปรับตัวให้เท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยียุค 4.0 และมีการจัดปรับการบริหารจัดการการศึกษาในแบบเครือข่ายที่ช่วยกันพัฒนายกระดับคุณภาพกำลังคนของการอาชีวศึกษาในทุกมิติทุกสาขา นี่คือการอาชีวศึกษายุคใหม่ที่เริ่มขยับขับเคลื่อนจากการทำงานในเขตพื้นที่อีอีซี!

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เป็นต้นแบบความก้าวหน้าของการอาชีวศึกษายุค 4.0 ที่มีการจัดการศึกษาแบบอีอีซี โมเดลเอ ทั้งหมดวิทยาลัย! เด็กอาชีวะที่นี่มีราว 3,000 คน/ปี อนาคตสดใสทุกคน วิทยาลัยมีความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกว่า 300 บริษัท จาก 8 ประเทศชั้นนำระดับสูง ทั้งจากอเมริกา เยอรมนี สวิส ออสเตรเลีย เดนมาร์ก ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ เข้าร่วมมือผลิตบุคลากรสร้างทักษะตอบโจทย์ตามความต้องการของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม นักเรียนอาชีวะทุกคนจบการศึกษามีงานทำทันที-มีรายได้สูง-มีเงินเดือนแรกเข้าไม่ต่ำกว่า 2-3 หมื่นบาททุกคน 100% นี่คือตัวแบบสำคัญของอาชีวะสร้างชาติ สร้างอนาคตแบบถ้วนทั่วทุกตัวคนของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“การเตรียมแผนเผชิญพิบัติภัยธรรมชาติ .. บนเกาะภูเก็ต”!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. สภาพอากาศกำลังเคลื่อนไหวส่งต่อไปตามฤดูกาลที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป ภายใต้อิทธิพลการเคลื่อนไหวของโลก ที่แสดงความเป็นจริงเชิงประจักษ์ว่า... โลกนี้ไม่นิ่ง.. มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปมา ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า กฎของธรรม.. หรือ ธรรมนิยาม

การบำเพ็ญกุศลสรีรศพ หลวงพ่ออิ่ม.. หลวงพ่อบุญกู้.. หลวงพ่อสังข์.. หลวงพ่อผาสุข (สิริอายุรวม ๓๖๗ ปี)

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ตั้งแต่กลับมาจากจำพรรษาที่นครตักศิลา ปากีสถาน เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

30 พ.ย. ศาลรธน. วินิจฉัย ร่างพรบ.การเลือกตั้งส.ส.ฯ หาร 100 ปาร์ตี้ลิสต์ ฉลุย-สะดุด?

เรื่องนี้อาจออกได้หลายหน้า ต้องรอฟังผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ...หากใช้ระบบหาร 100 ประเมินว่า เพื่อไทยจะมีทั้ง ส.ส.เขตและปาร์ตี้ลิสต์โดยคะแนนเสียงมาอันดับหนึ่ง โดยจำนวน ส.ส.จะทิ้งพรรคการเมืองที่ได้เสียงอันดับสองแบบขาดลอย และทำให้ที่บางฝ่ายไปมองว่าพลเอกประยุทธ์จะได้กลับมาเป็นนายกฯ ต่อ แต่ผมกลับมองตรงกันข้าม คือมองว่าอาจจะ 50-50