Jeddah Declaration 32 รวมอาหรับให้มั่นคงเป็นหนึ่งเดียว

19 พฤษภาคม สันนิบาตอาหรับออก Jeddah Declaration ครั้งที่ 32 ปี 2023 ย้ำความสำคัญของการแสดงออกร่วมกัน บนรากฐาน ค่านิยม ผลประโยชน์ และมีอนาคตร่วมกัน เพื่อความสมานฉันท์ ร่วมมือกันรักษาความมั่นคง เสถียรภาพ ปกป้องอธิปไตย รักษาความสำเร็จ เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์กับสรรพสิ่ง รับมือความท้าทายยุคใหม่ และเพื่ออนาคตของคนรุ่นหลัง มีสาระสำคัญดังนี้

ความเป็นไปของปาเลสไตน์เป็นปัจจัยสำคัญต่อเสถียรภาพภูมิภาค ขอประณามอย่างแรงต่อการกระทำรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ ย้ำความสำคัญที่ต้องเร่งแก้ปัญหานี้อย่างครอบคลุม มองหาหนทางสู่สันติภาพตามแนวทางทวิรัฐ (two-state solution)

ภาพ: การประชุม Jeddah summit ครั้งที่ 32
เครดิตภาพ: https://www.spa.gov.sa/68a3f8bca6a

อย่างที่นานาชาติเอ่ยถึง ตามข้อเสนอรัฐอาหรับ สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ สร้างรัฐปาเลสไตน์อิสระโดยยึดเขตแดนเมื่อปี 1967 มีเยรูซาเลมตะวันออกเป็นเมืองหลวง ยุติการยึดครองดินแดน การรุกรานของอิสราเอล ผู้บ่อนทำลายความพยายามสู่สันติภาพ ขอร่วมปกป้องเยรูซาเลม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ รักษาสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ดังเดิม

สันนิบาตอาหรับติดตามวิกฤตสถานการณ์ซูดาน เห็นควรต้องตั้งอยู่ในความสงบ ปรึกษาหารือ ช่วยเหลือชาวซูดาน รักษาสถาบันต่างๆ กีดกันแรงกดดันจากภายนอก ทั้งนี้ชาวซูดานต้องร่วมกันยุติวิกฤตนี้ นำความมั่นคงกลับสู่ประเทศ

ยินดีที่รัฐบาลซีเรียกลับเข้าร่วมประชุมในระดับต่างๆ หวังว่าจะช่วยสนับสนุนเสถียรภาพของประเทศนี้ รักษาเขตแดน กลับมามีบทบาทในโลกอาหรับอีกครั้ง รัฐอาหรับจะช่วยซีเรียเอาชนะวิกฤตอย่างสอดคล้องกับผลประโยชน์อาหรับ รวมชาวอาหรับให้เป็นหนึ่งเดียว

สันนิบาตอาหรับขอสนับสนุนประกันความมั่นคงและเสถียรภาพของเยเมน สนับสนุนสหประชาชาติที่จะหาทางออกทางการเมืองแก่วิกฤตตามข้อเสนอของกลุ่มประเทศอ่าว

ขอแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับเลบานอน ขอให้ชาวเลบานอนทุกกลุ่มพูดคุยหารือเลือกประธานาธิบดีที่ประชาชนเห็นด้วย ปฏิรูปสถาบันต่างๆ เพื่อแก้วิกฤต

ขอให้ต่างชาติหยุดแทรกแซงกิจการภายของรัฐอาหรับ ห้ามสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐเหล่านั้น จะไม่มีฝ่ายใดชนะจากการปะทะด้วยอาวุธ มีแต่สร้างความทุกข์ยากแก่ประชาชน ทำลายสิ่งต่างๆ ที่สร้างมา ประชาชนไม่สามารถดำเนินตามความต้องการของตน

การพัฒนาที่ยั่งยืน ความมั่นคงมีเสถียรภาพ การอยู่อย่างสงบสุขเป็นสิทธิที่พลเมืองอาหรับควรได้รับ การนี้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายประสานร่วมมือ ต่อต้านอาชญากรรม การคอร์รัปชันทุกระดับ ใช้แรงกายแรงใจกับศักยภาพที่มีอยู่สร้างอนาคตสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ดีมีสุขของพลเมืองให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ แผนต่างๆ ที่มุ่งลงทุนและสร้างโอกาส สู้ความท้าทายต่างๆ ให้สามารถพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถ การนี้จำต้องให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีพัฒนาหมวดอุตสาหกรรมกับการเกษตร ซึ่งทุกประเทศต้องประสานร่วมมือกัน

ยึดมั่นค่านิยมกับวัฒนธรรมของเราบนการพูดคุยหารือ อดกลั้น เปิดกว้าง ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นไม่ว่าจะด้วยบริบทใด ทั้งยังเคารพค่านิยม วัฒนธรรมของผู้อื่น เคารพอธิปไตย อิสรภาพ บูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐต่างๆ ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เข้าใจความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน เข้าอกเข้าใจกัน

สันนิบาตอาหรับพยายามรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้อยู่ท่ามกลางลูกหลานเรา สร้างความภาคภูมิใจค่านิยม ประเพณี และขนบธรรมเนียมของพวกเรา สะท้อนอารยธรรม ความยิ่งใหญ่ของบรรพชนเมื่อสื่อสารกับต่างวัฒนธรรม

ขอชื่นชมทุกสิ่งที่ซาอุดีอาระเบียดำเนินการจนได้เสถียรภาพ เศรษฐกิจภูมิภาคเติบโต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผลต่อโลกอาหรับ ได้แก่

1) การสอนภาษาอารบิกแก่เด็กต่างชาติที่เกิดจากพ่อแม่อพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่

2) ความริเริ่มวัฒนธรรมกับอนาคตสีเขียว (Culture and Green Future Initiative) ประสานวัฒนธรรมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับความยั่งยืน วัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ในหมู่ชาติอาหรับ

3) ความริเริ่มรักษาห่วงโซ่อุปทานอาหารจำเป็นต่างๆ ในหมู่ชาติอาหรับ รักษาความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนจำต้องหารือ

4) ความริเริ่มวิจัยสร้างอุตสาหกรรมกลั่นน้ำทะเลที่ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ ประยุกต์นวัตกรรมการกลั่นน้ำทะเล สารละลายต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อประเทศต่างๆ กระจายความรู้ประสบการณ์ในเชิงเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้มั่นใจว่ากลุ่มประเทศอาหรับใช้น้ำที่มีคุณภาพ

5) ความริเริ่มการศึกษาวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน ให้ความสำคัญกับความริเริ่มของภูมิภาคเพื่อขยายประโยชน์การวิจัยร่วม

วิเคราะห์:

ประการแรก ดึงซีเรียกลับมาและเป็นมิตรอิหร่าน

ย้อนอดีต 12 ปีก่อน อังกฤษ อียิปต์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี จอร์แดน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย ทูร์เคีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐสนับสนุนแนวร่วมต่อต้านรัฐบาลซีเรีย มีจุดยืนว่าประธานาธิบดีอัสซาดกับบริวารจะต้องไม่มีส่วนในรัฐบาลเฉพาะกาล มีการวิเคราะห์ว่าความต้องการของสหรัฐ ชาติตะวันตก และอาหรับคือล้มระบอบอัสซาด เป็นประวัติศาสตร์ที่ควรจดจำ

หลังถูกระงับความเป็นสมาชิก 12 ปีด้วยเหตุผลทางการซีเรียปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างรุนแรง 7 พฤษภาคม 2023 สันนิบาตอาหรับมีมติรับซีเรียเป็นสมาชิกอีกครั้ง เป็นการเริ่มต้นใหม่แต่ยังมีเรื่องต้องสะสาง Hussein Arnous นายกฯ ซีเรีย กล่าวว่า ถูกศัตรูใส่ความบิดเบือนประเทศตนถึง 12 ปี การปิดล้อมสิ้นสุดแล้ว

สงครามกลางเมือง สงครามต่อต้านก่อการร้ายคร่าชีวิตกว่า 500,000 คน บ้านเมืองพังพินาศ

ทางการซาอุฯ ชี้การกลับมาเป็นผลประโยชน์ร่วมทั้งภูมิภาค สร้างความสงบเรียบร้อยแก่ภูมิภาค สันนิบาตอาหรับเผยว่า การรับซีเรียกลับมาร่วมกลุ่มอีกครั้งมาจากการตัดสินใจโดยอิสระของกลุ่ม ยึดผลประโยชน์อาหรับ

กรณีอิหร่าน แม้ซาอุฯ คืนดีอิหร่านเป็นแค่เบื้องต้น ติดต่อทางการทูตอีกครั้ง หลังจากรัฐบาลอิหร่านพยายามอยู่หลายปี เป็นสัญญาณว่าตะวันออกกลางน่าจะสงบลงเยอะ ประเทศมุ่งพัฒนา ประชาชนอยู่ดีมีสุขกว่าอียูตอนนี้

การดึงซีเรียกลับมา เป็นมิตรอิหร่านในเวลาไล่เลี่ย ชี้ว่าหลักนิยม นโยบายซาอุฯ กับขั้วอาหรับเปลี่ยนแปลง

ประการที่ 2 รวมอาหรับให้เป็นหนึ่งเดียว หาทางออกด้วยตัวเอง

การประชุม Jeddah summit ครั้งที่ 32 ปีนี้รัฐบาลซาอุฯ ต้องการรวบรวมอาหรับให้เป็นหนึ่งเดียวมากยิ่งขึ้น หาทางออกให้กับปัญหาภูมิภาคด้วยตัวเอง การปรับความสัมพันธ์กับอิหร่าน พาซีเรียกลับมาเป็นสมาชิกสันนิบาตอาหรับเป็นหลักฐานชัดเจน สิ่งที่รัฐบาลซาอุฯ ทำขัดแย้งนโยบายอเมริกา มีผลกระทบเป็นลูกโซ่ รวมความแล้วลดความขัดแย้ง ลดความสุ่มเสี่ยงเกิดสงครามในภูมิภาค

การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เข้าอกเข้าใจกัน เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน เป็นแนวทางที่สามารถรวบประเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน อย่างน้อยสามารถอยู่ร่วมกันแม้ต่างนิกายศาสนา ต่างเชื้อชาติเผ่าพันธุ์

ประการที่ 3 ต้องการสันติภาพ การพัฒนา

รวมความแล้ว Jeddah Declaration ครั้งที่ 32 คือการประกาศว่าชาติอาหรับหวังอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างสันติ ไม่คิดทำสงครามอีกแล้ว ประกาศชัดว่าขอให้ต่างชาติหยุดแทรกแซงกิจการภายในของอาหรับ โดยเฉพาะการที่ต่างชาติสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธ ทำให้การปะทะบานปลาย สร้างความเสียหายมหาศาล ให้ข้อคิดว่าไม่มีฝ่ายใดชนะด้วยอาวุธ มีแต่สร้างความทุกข์ยากแก่ประชาชน ผู้รับประโยชน์ไม่ใช่ทั้งฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล อาจเป็นรัฐบาลต่างชาติที่ยุยงส่งเสริม

แทนความขัดแย้งควรสร้างบรรยากาศการพัฒนา สันนิบาตอาหรับยินดีร่วมมือกับทุกมหาอำนาจ ทุกศาสนาเชื้อชาติ นี่คือจุดยืนของชาติอาหรับที่คิดและทำเพื่อตัวเอง เป็นสิทธิที่พลเมืองอาหรับควรได้รับ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้งโปแลนด์มุ่งให้ยูเครนรบต่อไป

หากมอราวีแยตสกีชนะเลือกตั้งได้เป็นนายกฯ ต่ออีกสมัย ความสัมพันธ์กับยูเครนจะดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อ ข้อพิพาทเรื่องสินค้าเกษตรที่มีอยู่จะจางหายอย่างรวดเร็ว สงครามยูเครนดำเนินต่อไป

3ทศวรรษสันติภาพออสโลที่จางหาย

ท้ายที่สุดกลับสู่คำถามว่า ทำไมผ่านไปกว่า 3 ทศวรรษจึงยังไม่เกิดแผนสันติภาพ ไม่เกิดทวิรัฐ น่าคิดว่าสภาพเช่นนี้แหละที่รัฐบาลอิสราเอลเห็นว่าเหมาะสมแล้ว

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านเวียดนาม-ไบเดน

ข้อตกลงล่าสุดส่งเสริมและอยู่ภายใต้กรอบอาเซียนอย่างชัดเจน ไม่อาจตีความว่ากระทบความมั่นคงอาเซียน ไม่น่าจะทำให้จีนกังวลเกินไปว่าเวียดนามเอนเอียงเข้าหาสหรัฐ

เอกภาพในความหลากหลายกับฉันทามติอาเซียน

การรวมตัวเป็นอาเซียนช่วยให้สมาชิกทั้ง 10 ประเทศไม่ตกเป็นเครื่องมือทำสงครามของมหาอำนาจและไม่ทำสงครามกันเอง เป็นเหตุผลหลักของการก่อตั้งอาเซียนตั้งแต่ต้น

BRICS คือขั้วต่อต้านฝ่ายสหรัฐ?

สหรัฐตีความว่าคือการรวมตัวของฝ่ายต่อต้าน ความจริงคือจุดยืนของสมาชิก BRICS หลากหลาย บางประเทศเลือกที่จะอยู่ทั้ง 2 ข้าง BRICS คืออีกหนึ่งกลุ่มหนึ่งโอกาส

ทำไมต้องสร้างBRICSและเป็นอีกทางเลือก

การเป็นสมาชิก BRICS มีประโยชน์ชัดเจน เสริมเกราะป้องกัน เพิ่มช่องทาง เพิ่มโอกาสแก่ตนเอง ส่วนจะร่วมมือลึกซึ้งเพียงใดเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติมากกว่า