เครือข่ายอนุรักษ์ฯ ยื่น 5 ข้อเรียกร้อง จี้ทัพเรือภาค 3 เร่งฟื้นฟูสวนป่าบางขนุน

เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน เข้ายื่นหนังสือ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เรียกร้อง 5 ข้อ การเข้าใช้พื้นที่สวนป่าบางขนุนต้องไม่ทำลายป่า - ให้ดำเนินการกับผู้บุกรุกทุกราย

7 ส.ค.2566 - กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานและตัวแทนแต่ละพื้นที่ เครือข่าย อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวไทย - อันดามัน ประกอบด้วย นายจำรูญ เกิดดำ นายภูวัชร กิ่งทอง นายเชาว์ วิชัยดิษฐ์ นายสิทธิพร กำลังมาก นายอรรถพล อรุณโชติ เข้าพบ พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อยื่นหนังสือถึงกองทัพเรือผ่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ให้ดำเนินรักษาสภาพผืนป่าบางขนุน อ.ถลาง จว.ภูเก็ต ที่กรมป่าไม้ อนุญาตให้กองทัพเรือ ใช้พื้นที่ 3,700 ไร่

นายจำรูญ เปิดเผยว่า ได้รับข้อมูลทางลับจากนักอนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่าเกิดปรากฎการณ์น้ำท่วมสนามบินนานาชาติภูเก็ต อ.ถลาง จว.ภูเก็ต เมื่อปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างรุนแรง และไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อน

เครือข่ายได้ตรวจสอบสำรวจพบว่าพื้นที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต รายล้อมด้วยภูเขาหลายลูก และพื้นที่ภูเขาสูงชันมีการบุกรุกยึดถือครอบครอง ทำลายป่าไม้ ก่อสร้างอาคาร และทราบว่าพื้นที่จำนวนหนึ่งเป็นพื้นที่ ที่กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้กองทัพเรือ ใช้ประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม เครือข่ายฯ ทราบว่า มีการบุกรุกยึดถือครอบครอง และทำลายป่าไม้อย่างรุนแรง ซึ่งถือว่าบุคคลและกลุ่มบุคคลที่บุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่า ทั้งที่กรมป่าไม้ ได้ใช้เงินงบประมาณของประเทศจำนวนมากปลูกป่าเต็มพื้นที่ ดังนั้นผู้อ้างการครอบครอง จึงน่าเชื่อว่าเป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากฐานทรัพยากรเป็นต้นทุนทางด้านการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศ การทำลายฐานทรัพยากรของประเทศจึงถือว่าเป็นการทำลายเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และเป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วว่าปัจจุบันการทำลายป่าไม้เป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเกิดสภาวะโลกร้อน

นายจำรูญ เปิดเผยต่อว่า เครือข่ายฯ ขอเรียกร้องให้กองทัพเรือ ปฏิบัติกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ที่อยู่ในความครอบครอง ดังนี้

1. ขอให้มีการก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ราบและทำลายป่าไม้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากจำเป็นที่จะก่อสร้างอาคารบนที่สูงขอให้ใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุด

2. อย่าผ่อนปรนกับบุคคล และกลุ่มบุคคลที่ทำการบุกรุกป่าไม้ที่กองทัพเรือได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ โดยการเข้าอยู่อาศัยและก่อสร้างอาคารถาวร ในพื้นที่ที่มีความสูง

3. กรณีผู้บุกรุก เข้ามาเก็บผลอาสิน ต้องไม่มีการแผ้วถางเพิ่มเติมแต่อย่างใด และไม่ควรอนุญาตให้ชาวต่างชาติ หรือต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย จะชอบหรือมิชอบก็ตาม เข้าไปเก็บผลอาสินในพื้นที่ที่กองทัพเรือได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์

4. ขอให้มีการฟื้นฟูปลูกป่า ปลูกพันธุ์ไม้ป่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์ในพื้นที่ป่าบางขนุน หรือเป็นป่าไม้ดิบชื้นพื้นถิ่นถลางภูเก็ต หรืออนุรักษ์ฟื้นฟูตามโครงการ ป่าดิบชื้นคืนเกาะ ในพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 50 พรรษา ในพื้นที่ปัจจุบัน ที่เป็นที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคถลาง

5. ขอให้กองทัพเรือ หรือตัวแทนร้องทุกข์ต่อหน่วยงานราชการที่บังคับใช้กฎหมาย ดำเนินคดีกับบุคคลและกลุ่มบุคคลทุกราย ที่ออกเอกสารสิทธิทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน โดยไม่ละเว้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นนับถือศาสนาใด และขอให้กรมที่ดิน ใช้มาตรการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกมิชอบทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน ตามพระราชบัญญัติที่ดิน มาตรา 61

นายจำรูญ กล่าวหลังการเข้ายื่นหนังสือว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองทัพเรือ และบุคลากรของกองทัพเรือ หรือผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน จะเคร่งครัดต่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไว้ควบคู่ไปกับราชอาณาจักรไทย ดังเป้าประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงประกาศไว้เป็นป่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2488

ด้าน พลเรือโทอาภากร กล่าวว่า กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่อ่าวไทย - อันดามัน ทุกข้อแล้ว และยังมีเครือข่ายอื่น ๆ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และการเข้าครอบครองพื้นที่ป่าบางขนุน ตามที่กรมป่าไม้อนุญาตให้กองทัพเรือใช้พื้นที่เพื่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจากฐานข้อมูลทางด้านการข่าวเราพบว่า พื้นที่ป่าบางขนุน ทั้งแปลงกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับการบุกรุกพื้นที่ทั้งหมดเป็นคดีพิเศษแล้ว ซึ่งกองทัพเรือและทัพเรือภาคที่ 3 จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอำนาจ การสอบสวนคดีพิเศษ และจากฐานข้อมูลทางด้านการข่าวยังพบอีกว่าพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ผู้บุกรุกพื้นที่ป่าบางขนุน มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้เพื่อการค้า ซึ่งอาจจะเข้าข่ายมูลฐานการฟอกเงิน อาจจะมีมูลความผิดอาญาฟอกเงิน ซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

“เรื่องน้ำท่วมบริเวณพื้นที่สนามบินและใกล้เคียงในปีที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องจริงและสภาพการทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ก็เป็นที่ตื่นตัวของบุคคลโดยทั่วไปอยู่แล้ว ในเรื่องของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งขณะนี้ ทัพเรือภาคที่ 3 ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่าให้เป็นป่าต้นน้ำ ปลูกพันธุ์ไม้ธรรมชาติที่มีอยู่ในป่าบางขนุนในอดีต ในหลายโครงการซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นี้ เป็นต้นไป จนกว่าสภาพป่าดิบชื้นเกาะจะกลับมาเยี่ยงอดีตที่ผ่านมา” พลเรือโทอาภากร ฯ กล่าว

ทั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ 3 ยังได้รับการบอกเล่าจากเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่อ่าวไทย - อันดามัน อีกว่า จะยื่นหนังสือต่อนายอำเภอถลาง เพื่อให้นายอำเภอถลาง ในฐานะกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไข พ.ศ.2535 ตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนทั้งพื้นที่ ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 โดยรับพื้นที่ที่มีการบุกรุกวิทยาลัยเทคนิคถลางและพื้นที่ต่อเนื่องป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน เลขคดีที่ 59/2564 และก่อนหน้านี้คณะพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้บุกรุกไปแล้ว จำนวน 9 ราย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ดีเอสไอ' อายัดทรัพย์กว่า 1 พันล้าน บัญชีม้าตัวเป้ง เว็บพนัน UFA หลังถูกจับคาสนามบิน

เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เข้าตรวจค้นอาคาร จำนวน 2 หลัง ซึ่งเป็นทรัพย์สินเครือข่ายของนายภาคภูมิ เว็บพนัน UFA ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ถนนเลียบหาดในหาน-อ่าวเสน แหลมกระทิง ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต ตามหมายค้น ศาลจังหวัดภูเก็ต

‘ผบ.ทร.’ แถลงแจงยิบ กราบขอโทษ ปชช. ไม่พูดชัดเจนเครื่องยนต์เรือดำน้ำ

ผบ.ทร.แถลง กราบขอโทษประชาชน ที่ไม่พูดชัดเจนเครื่องยนต์เรือดำน้ำ เพราะต้องขออนุญาตจีนก่อน ยกข้อกฎหมาย ส่งอัยการสูงสุดชี้ขาด 3 ประเด็น เคาะใครมีอำนาจเปลี่ยนเครื่องยนต์ ขอพึ่งบารมีเสด็จเตี่ยให้จบด้วยดี

‘บิ๊กดุง’ แย้มมีข่าวดีกู้ รล.สุโขทัย คาดจะนำเรือขึ้นได้ช่วงมี.ค.-เม.ย.67

ผบ.ทร. ระบุมีข่าวดีการกู้รล.สุโขทัย ชี้ การเลือกบริษัทกู้เรืออยู่ในขั้นตอนสุดท้าย คาดหากเป็นไปได้จะนำเรือขึ้นมาช่วงมี.ค.-เม.ย.67 เผยอภินิหารเรือตั้งตรงหันไปศาลเสด็จเตี่ย

ทร.ไม่ตลกด้วย! สอบทหารเรือขับรถรับส่งผู้ช่วย สส.ก้าวไกล ฮึ่มผิดวินัยจริงลงโทษแน่

พลเรือตรีวีรุดม ม่วงจีน โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณี นายแทนคุณ จิตต์​อิสระ​ รักษา​การ​ประธาน​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​สิทธิ​มนุษยชน​และ​ความ​เสมอภาค​ระหว่าง​เพศ​ พรรค​ประชา​ธิปัตย์ เปิดเผยว่า ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคหนึ่ง มีทหารเรือชั้นยศพันจ่า 2 นาย

จับคนร้ายยิงลูกเหล็กใส่รถทัวร์ภูเก็ต เสียหาย 10 คัน ซัดทอดมาเฟีย 'โก ม.' คนจ้างวาน

ตำรวจแถลงข่าวการจับกุมคนร้ายก่อเหตุยิงลูกเหล็กใส่รถทัวร์ เสียหายรวม 10 คัน ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต