ป.ป.ช.ฟัน'ชาญวิทย์' อดีตผู้ว่าฯ มุกดาหารทุจริตซื้อยากำจัดศัตรูพืช 3 ปี

ป.ป.ช.ชี้มูล ชาญวิทย์ อดีตผู้ว่าราชการมุกดาหารกับพวก ทุจริตจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ช่วงปี 2553-2555 จำนวน 10 ครั้ง

06 ก.ย.2566 - นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนายชาญวิทย์ วสยางกูร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมพวก กรณีดำเนินการออกประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) โดยมิชอบ และร่วมกันทุจริตการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) ของอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2553 - 2555 จำนวน 10 ภัย หรือ 10 ครั้ง โดยการกระทําของนายชาญวิทย์ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 มาตรา 90 และมาตรา 91 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ซึ่งปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

การกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มีมูลความผิดทางอาญา และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง หรือข้อกล่าวหาตกไป ตามแต่พฤติการณ์แห่งกรณี, การกระทำของกลุ่มเอกชนผู้ขายสารเคมีที่มีนายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล เป็นตัวการมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

ทั้งนี้ ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจ ส่งรายงาน สํานวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคําวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัย ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) (2) และมาตรา 98 แล้วแต่กรณีต่อไป รวมทั้งให้แจ้งผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และให้แจ้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำของกลุ่มบริษัทเอกชนให้กรมบัญชีกลางดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชี้มูล 'สุรพล' อดีตผู้ว่าฯ อุบลฯ โกงซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช-เอื้อเอกชน

ป.ป.ช.ชี้มูล 'สุรพล' อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกับพวก โกงซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเอื้อประโยชน์เอกชน

อีกแล้ว! ปปช.ชี้มูล 'เจริญ จรรย์โกมล' อดีตรองประธานสภาจากพรรคเพื่อไทยทุจริต

ป.ป.ช. ชี้มูล 'เจริญ จรรย์โกมล-สุวิจักขณ์' พร้อมพวก ทุจริตโครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ส่งอัยการสูงสุดดำเนินคดีกราวรูด