บอร์ด ก.ต.ท. สั่งห้าม 'บริษัทบริหารลงทุน' ขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ โดยไม่อนุญาตให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในลักษณะบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทุกประเภทต่อผู้ลงทุนหรือประชาชน เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

20 พฤษภาคม 2565 -นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชน เพื่อป้องปรามไม่ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ประกอบธุรกิจในลักษณะการบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) อันเป็นการหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (regulatory arbitrage) รวมทั้งเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน โดยสรุปดังนี้

(1) กำหนดให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนต้องไม่มีลักษณะเป็น investment company ยกเว้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องจากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าว

(2) บริษัทที่ถือว่ามีลักษณะเป็น investment company คือ มีการลงทุนในลักษณะที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (passive investment) เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ไม่รวมการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือ hedging) และสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น รวมกันเกินกว่าร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ ไม่นับรวมการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่อง เช่น พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ไม่เป็น investment company เงินลงทุนในบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทใหญ่เดียวกัน และเงินลงทุนในบริษัทอื่นเพื่อให้เกิด synergy ต่อธุรกิจหลักของบริษัท เป็นต้น

(3) กำหนดให้ บจ. ที่มีการลงทุนประเภท passive investment เกินกว่าร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใช้ในการติดตามการลงทุนของ บจ.

(4) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และ บจ. ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ทุกประเภทที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต่อผู้ลงทุนหรือประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ และประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตและแนวทางการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. ฟันผู้กระทำความผิด 5 ราย ขายหุ้น DCON

ก.ล.ต. เผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 5 ราย กรณีขายหุ้นบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (DCON) หลังเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน และกรณียินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน ปรับเป็นเงินรวม 2,983,040 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ก.ล.ต.แจกของขวัญเว้นค่าธรรมเนียม SRI Fund-โบรกฯเลิกกิจการ

ก.ล.ต. มุ่งส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้ง SRI Fund พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ฯ) ที่แจ้งหยุดประกอบกิจการ

ก.ล.ต. ชี้ บล.เอเชีย เวลท์ (AWS) ทำผิดพ.ร.บ.หลักทรัพย์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีโบรกเกอร์แห่งอื่นมีปัญหาทางด้านฐานะการเงินนำเงินลูกค้าไปใช้

ก.ล.ต. เข้มสั่งบอร์ด MORE แจงขายหุ้นเพิ่มทุน

ก.ล.ต. ให้คณะกรรมการ MORE ชี้แจงข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash)