สกมช. แถลงผลการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปี 2565

28 ก.ย.2565 – นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ในปัจจุบันเศรฐกิจและสังคม กำลังพัฒนาเข้าไปสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยี Blockchain หรือ เว็บ 3.0 เป็นต้น แต่ในทางกลับกันทั่วโลกยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในการเป็นเสาหลักให้แก่องค์กรหรือประเทศชาติในการ ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดีได้ฉวยโอกาส จากปัญหาของการขาดแคลนบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี้ เข้ามาโจมตีสร้าง ความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลก

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถ รวมถึงความรู้และความเข้าใจ ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน สำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure) และตามมติที่ประชุม คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ระยะเร่งด่วน และกรอบวงเงินงบประมาณโครงการโดยให้ของบประมาณจาก กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดำเนินการ

พลอากาศตรี อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน มีเป้าหมายในการฝึกอบรมบุคลากรในโครงการจำนวน 3,200 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมจำนวน 4,145 คน มากกว่าเป้าหมายของโครงการคิดเป็น 129.53% และมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์สอบและสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรสากลในโครงการ จนถึงปัจจุบัน จำนวน 1,141 คน และได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ อาทิ กิจกรรม Capacity Building NCSA และ CERT CII Cyber Training ซึ่งสกมช. มีความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและบริษัท restrospect labs จัดกิจกรรม Capacity Building NCSA และ CERT CII Cyber Training เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยจัดขึ้น 2 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 150 คน และกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสานความสัมพันธ์เพื่อความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และประสบการณ์ต่างๆด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในองค์กร

โดยกำหนดจัดขึ้น 2 ระดับคือระดับพื้นฐานและระดับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ เพื่อสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศต่อไปในอนาคต ทาง สกมช. ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทั้งระดับพื้นฐาน และเชี่ยวชาญ พร้อมจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อใช้เป็น e-learning สำหรับกลุ่มคนที่สนใจ อาทิ นักเรียน หรือนักศึกษา ครู และอาจารย์ ประชาชนทั่วไป และผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเรียนและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรของ สกมช.

ทั้งนี้ จากการจัดฝึกอบรมได้มีหน่วยงานและองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เห็นความสำคัญและสนับสนุนส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ดังนั้น สกมช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม จึงได้จัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่องค์กรดีเลิศ และองค์กรดีเด่นด้านทางด้านการพัฒนาบุคคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีรายชื่อหน่วยงาน ดังนี้

องค์กรดีเลิศด้านด้านทางด้านการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัดการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

องค์กรดีเด่นด้านด้านทางด้านการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จำนวน 23 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมสรรพากร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ขนส่ง จำกัด การไฟฟ้านครหลวง โรงพยาบาลศิริราช บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมเจ้าท่า บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรมศุลกากร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมควบคุมโรค

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จริงเสี้ยวเดียว! บี้ดีอีเอส ฟัน 'ธนาธร' ประจานไทยต่อชาวโลก

จับโกหกคำโต! 'อดีตรองอธิการ มธ.' ซัด 'ธนาธร' ประจานประเทศไทยต่อชาวโลก พูดจริงแค่เสี้ยวเดียว กระทุ้ง 'ดีอีเอส' ห้ามปล่อยผ่าน ถอดคลิปดำเนินคดี

ดีอีเอสถกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระงับการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายใน 24 ชั่วโมง

ดีอีเอส ร่วมกับ กสทช. และ 35 หน่วยงานผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหาแนวทางแจ้งเตือน ระงับการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมาย ภายใน 24 ชม.

'ชัยวุฒิ' ห่วงการระบายน้ำพื้นที่ภาคกลาง ชี้ฝนตกใกล้เคียงปี 54

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ บริเวณ เเนวคันกั้นนำ้ขาด เเละเสียหายที่บริเวณวัด ประสาท อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี พร้อมกับ

ดีอีเอส เจอเพจสงสัยหลอกเงินบริจาคเหตุกราดยิงหนองบัวลำภู

นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า จากการที่สื่อต่างๆ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเตือนให้ระวังมิจฉาชีพ

การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล ยุคสมัยเปลี่ยนไป...แต่ทำไมระบบการศึกษาไทยยังเหมือนเดิม

คำว่า “การศึกษา” หมายถึง วิธีการส่งผ่านจุดมุ่งหมาย ความรู้ ทักษะ จารีตประเพณีและค่านิยมที่สั่งสมมา ให้ดำรงอยู่จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง 

ดีอีเอส เปิดสถิติ 4 เดือน ปชช.แจ้งความคดีออนไลน์ 59,846 เรื่อง

ดีอีเอส เปิดตัวเลขเหยื่อไซเบอร์ ใช้บริการแจ้งความคดีออนไลน์ 59,846 เรื่อง ในระยะเวลา 4 เดือนหลังเปิดตัวเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com อายัดเงินไปแล้วกว่า 121 ล้านบาท พบคดีหลอกลวงด้านการเงินมาเป็นอันดับ 1