เปิด ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร


20 ก.พ.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรพ.ศ. 2565

เพื่อให้การด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรที่ได้ยึดหรืออายัดตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นแนวทางเดียวกัน อธิบดีกรมสรรพากรจึงกำหนดระเบียบปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้ อ่านทั้งหมด

140D039S0000000000100

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปัดระเบียบกักกันเอื้อ‘แม้ว’ ขออภัยโทษต้องติดคุกก่อน

“วิษณุ” แจงระเบียบปฏิบัติต่อผู้กักกันราชทัณฑ์ไม่ได้เอื้อ   “ทักษิณ” ระบุถ้าศาลสั่งจำคุก ใช้การกักกันไม่ได้ ยันขออภัยโทษต้องติดคุกก่อน 

โปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชฯ 10 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม 10 ราย โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

รัฐบาลย้ำมีผลบังคับใช้แล้วร้านค้าก๊าซตามโครงการบัตรสวัสดิการรายใหม่

บังคับใช้แล้วหลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นร้านค้าก๊าซตามโครงการบัตรสวัสดิการรายใหม่ พร้อมเงื่อนไขที่ร้านค้าก๊าซทุกแห่งทั้งรายเก่า-รายใหม่ต้องถือปฏิบัติ หากฝ่าฝืนถูกเพิกถอนสิทธิและห้ามเข้าร่วมโครงการอีก