ลุงป้อม หนุน สกมช. จัดตั้งประชาคมไซเบอร์แห่งชาติรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์

30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ครั้งที่ 2/2566  ณ ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า การผลักดันการจัดตั้งประชาคมไซเบอร์ การจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ และการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 นับเป็นก้าวอย่างที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือทางด้าน

ไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพราะปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่หากต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก็ขอให้ดำเนินการไปสู่กิจกรรมการปฏิบัติต่าง ๆ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

​ด้าน พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการการประชุม กล่าวที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. จัดตั้งประชาคมไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อสร้างศักยภาพในการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเห็นชอบในบันทึกความร่วมมือระหว่าง สกมช. กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ พัฒนาความรู้ การฝึกปฏิบัติร่วมกัน และศักยภาพของบุคลากร พร้อมทั้งรับทราบรายงานความคืบหน้าการโอนอำนาจ ภารกิจของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. มายัง สกมช. และรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลการดำเนินการเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ รวมถึงรับทราบการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 จำนวน 65 คน จาก 32 หน่วยงาน โดยพิจารณาแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

AIS ขยายผลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สู่ภาคประชาชน ผนึกกำลัง สกมช. เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ เสริมทักษะสร้างพลเมืองดิจิทัล ให้คนไทยทุกกลุ่ม ผ่านหน่วยงานเครือข่ายด้านความมั่นคงทั่วประเทศ

AIS ยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเพื่อขยายผล “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” หลักสูตรการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัลที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาไทย

สกมช. แถลงผลสำเร็จพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สกมช. แถลงผลสำเร็จโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ยกระดับบุคลากรไซเบอร์ไทยทัดเทียมสากล ทะลุเป้ากว่า 4,000 คน

สกมช. ผนึก CompTIA เร่งพัฒนาทักษะบุคลากรไซเบอร์ไทยรองรับความต้องการในตลาดแรงงาน

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมมือกับ CompTIA ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ออกประกาศนียบัตรให้การรับรองบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสากล

'สกมช.' พร้อมเต็มพิกัดรับมือโจมตีทางไซเบอร์ปมความขัดแย้ง 'รัสเซีย กับ ยูเครน'

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เชิญสื่อมวลชน ร่วมอัปเดตสถานการณ์การโจมตีทางด้านไซเบอร์ ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่าง “รัสเซีย กับ ยูเครน” เพื่อให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ รวมถึงป้องกันและลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน