'มู่หลาน' ทำโรงเรียนเสียหาย 21 แห่ง สพฐ. กำชับรร.ทำแผนป้องกันลดความเสียหาย

17 ส.ค.2565- ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตนได้รับรายงานสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลาน ซึ่งขณะนี้มีสถานที่ได้รับผลกระทบ รวม 7 เขตพื้นที่การศึกษา 21 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงรายเขต 3 จำนวน 4 โรง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 1 โรง สพป.ตาก เขต 2 จำนวน 1 โรง สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 1 โรง สพป.พิษณุโลก เขต 3 จำนวน 1 โรง สพป.นครสวรรค์ เขต 3 จำนวน 5 โรง สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม.) เชียงราย จำนวน 8 โรง ทั้งนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมทุกปี สพฐ.จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องการป้องกันชีวิตของครูและนักเรียน รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ของโรงเรียนด้วย โดยในปีที่ผ่านมา สพฐ.ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าสูงถึง 400 กว่าล้านบาท โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบงบประมาณกลาง จำนวน 359 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการซ่อมแซมบูรณาอาคารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ถูกภัยพิบัติต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จากนี้ สพฐ.จะเร่งจะสรรงบฯ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่ได้รับผลกระทบดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนต่างๆ ที่เสียหายให้กับมาใช้ได้ตามปกติ

ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนมองว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจำเป็นต้องขอความร่วมจาก สพท.ผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนที่ประสบ หรือเสี่ยงต่อการเกิดอุทักภัยทุกปีร่วมกันวางแผนป้องกัน ทรัพย์สินต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น สื่อการเรียนการสอน หนังสือในห้องสมุด โทรทัศน์ ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งจากที่ สพฐ.ได้รับรายงานมักจะเกิดความเสียหายในส่วนดังกล่าว และตนมองว่าเราสามารป้องกันได้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการประกาศล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตือนก่อนที่จะเกิดพายุหรือภัยพิบัติต่างๆ ดังนั้น สพท.และสถานศึกษาจึงสามารถทำแผนป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้ โดยการอพยพ หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เหล่านี้ให้อยู่ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำ นอกจากนี้จะต้องมีแผนอพยพความปลอดภัยของนักเรียน โดยประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือทำงานแบบประสานกัน อย่างไรก็ตาม ผมมองว่าหากมีการวางแผนการดำเนินการต่างๆ ไว้ล่วงหน้า จะสามารถทำให้เราลดปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

เพิ่มเพื่อน