'อรรถพล' นั่ง 'ปลัด ศธ.' ส่วน'สุเทพ' เป็น'เลขาฯ สกศ.' โยก'ธนุ' เป็น'เลขาฯ กอศ'

30 ส.ค.2565- คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ สอศ.) ส่วนรายละเอียดการพิจารณาให้สอบถามนางสาวตรีนุช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ด้วยตนเอง เนื่องจากขณะนี้ นางสาวตรีนุช ติดภารกิจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

เพิ่มเพื่อน