'ถุงนมกู้โลก' คว้า 2 รางวัลMAT AWARD 2022 จากเป้าหมายธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เป็นสินค้ามูลค่าเพิ่ม

หลังจากที่เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ทำโครงการ“ต้นแบบการจัดการขยะในโรงเรียน โครงการถุงนมกู้โลก” เพื่อขยายผล “โครงการถุงนมกู้โลก” โมเดลการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy in School Model) ซึ่งริเริ่มโดย SCGC เน้นสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ล่าสุด ผลงาน “โครงการถุงนมกู้โลก” ได้แก่ รางวัลระดับ Gold ในประเภทแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน (Sustainable Marketing) และรางวัลระดับ Bronze ในประเภทแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์ (Brand Experience & Communication) จากเวที Marketing Award of Thailand 2022 (MAT AWARD 2022) งานประกวดแคมเปญการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

รางวัลที่ได้นับเป็นการ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามแนวทาง ESG โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ ของ SCGC ซึ่งหัวใจความสำเร็จ คือ การเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างการมีส่วนร่วม และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะแก่ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) อาทิ เยาวชน ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมนำนวัตกรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าใหม่ให้พลาสติกใช้แล้ว เปลี่ยนถุงนมที่ใช้งาน 10 นาที เป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มอย่างเก้าอี้ รีไซเคิล ที่ใช้งานได้ยาวนาน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อขยายผลโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,700 โรงเรียน จาก 33 จังหวัดทั่วประเทศ และมีปริมาณถุงนมใช้แล้วกว่า 1 ล้านถุงกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล

นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC กล่าวว่า SCGC ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG พร้อมพัฒนานวัตกรรมภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง SCGC จึงริเริ่ม “โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน และธนาคารขยะ โดยให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพิ่มการรีไซเคิล และสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน

“นอกจากนี้  SCGC ยังได้ต่อยอดสู่การจัดการขยะในโรงเรียน โดยมีโรงเรียนนำร่องในจังหวัดระยอง ซึ่งพบว่ามีขยะจากถุงนมเป็นจำนวนมาก จึงเกิดเป็น ‘โครงการถุงนมกู้โลก’ ขึ้น เน้นให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจเชิงประจักษ์  สร้างประสบการณ์จริงในการจัดการทรัพยากรเหลือใช้ และการหมุนเวียนกลับมาสร้างคุณค่าใหม่  โดย SCGC ได้ออกแบบฐานการเรียนรู้ร่วมกับคณะครู พร้อมทั้งนำความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการออกแบบมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกใช้แล้ว เปลี่ยนจากถุงนมโรงเรียนที่ใช้งานเพียง 10 นาที เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม อย่าง ‘เก้าอี้รีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน’ สามารถใช้งานได้ยาวนาน สร้างตัวอย่างการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชุมชนและประเทศต่อไป” ผอ. ฝ่ายบริหารแบรนด์กิจการเพื่อสังคม กล่าว

นายวิชัย เตชจินดาวงศ์ Performance Polymers Business Director เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC กล่าวว่า โครงการถุงนมกู้โลกเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าการรีไซเคิล ทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาขยะในโรงเรียนด้วยนวัตกรรม ทำให้ถุงนมใช้แล้วซึ่งเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลได้ สามารถหมุนเวียนสร้างประโยชน์ได้อีกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อถุงนมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล จะผ่านการปรับปรุงคุณสมบัติจนได้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่พร้อมนำไปขึ้นรูปใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน ชุบชีวิตพลาสติกใช้แล้วให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง ช่วยเพิ่มอัตราการรีไซเคิล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นโมเดลต้นแบบที่สามารถต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ได้อีกมาก

SCGC ได้ขยายผล โครงการ SCGC ถุงนมกู้โลก โดยร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.ส.) เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการอีโคสคูล (Eco-School) สู่เป้าหมาย Zero Waste School ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจำนวนมากเพื่อนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบ ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการถุงนมกู้โลกแล้วกว่า 1,700 โรงเรียน จาก 33 จังหวัดทั่วประเทศ มีปริมาณถุงนมใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลแล้วกว่า 1 ล้านถุง (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565)

สำหรับ “กิจกรรมหนูน้อยกู้โลก” ภายใต้โครงการถุงนมกู้โลก ชวนโรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “หนูน้อยกู้โลก” เพียงบอกเล่าวิธีจัดการถุงนมโรงเรียนใช้แล้วให้สร้างสรรค์และน่าสนใจ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 ม.ค. 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scg.com หรือ Facebook: SCGofficialpage

ด้านการประกวดMAT AWARD 2022 ในปี 2565 นี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแคมเปญการตลาดทั้งสิ้น 73 ผลงาน จาก39 องค์กร ทั่วประเทศ ทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้ใช้เกณฑ์และขั้นตอนการตัดสิน ร่วมกับคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายวงการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโลกการตลาดยุคใหม่ โดยได้จัดพิธีประกาศผลรางวัล “Marketing Award of Thailand: สุดยอดแคมเปญการตลาด” ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

CPF - SCG ร่วมยกระดับมาตรฐานอาคารเขียว และนำนวัตกรรมก่อสร้าง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จับมือสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด (ฺBLC) บริษัทที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)

เอสซีจี เจอพิษราคาพลังงานฉุดกำไรลดฮวบ

เอสซีจี เผยรายได้ปี 65 ยังโตที่ 7% สวนทางกำไรลดฮวบจากราคาพลังงานสูงลิบ ลั่นยังมีแรงสู้ตั้งเป้าเข็นเป้ารายได้ปีนี้โต 10% ยอมรับวิกฤตที่ผ่านมาแรงเกินต้าน หนักสุดในรอบ 15 ปี

SCG โกยรายได้ทะลุ1.4แสนล.ดันบริษัทย่อยรุกโลจิสติกส์

เอสซีจี เผยไตรมาส 3 ทำรายได้ 1.42 แสนล้านบาท ลดลง 7% จากไตรมาสก่อน รับราคาขายสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัว ความต้องการตลาดลด ชี้เป็นวัฏจักรขาลงของธุรกิจ ด้านรายได้ 9 เดือนยังสดใส โต 15% พร้อมพลิกธุรกิจ รุกสู่ 3 เทรนด์โลก

ศุภาลัย จับมือ เอสซีจี ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่อยู่อาศัยสีเขียว พลิกฟื้นสิ่งแวดล้อม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ศุภาลัย บริษัทอสังหาฯ ชั้นนำ ผนึกกำลังพันธมิตรยักษ์ใหญ่ เอสซีจี ชูนวัตกรรมการใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้รับฉลากเอสซีจี

บีเอ็มดับเบิลยู-มูลนิธิชัยพัฒนา-ไมโครซอฟท์-เอสซีจี ชวนนักศึกษาเสนอไอเดียสร้างสรรค์ร่วมสร้างสังคมยั่งยืน

ครั้งแรกของความร่วมมือกันระหว่างองค์กรชั้นนำระดับโลกและประเทศจากสี่องค์กร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย