สำรวจพบปี 64 คนไทยสูบบุหรี่ลดลง

20 ธ.ค. 2564- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งมีผู้บริหารจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สสส. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ เข้าร่วมประชุม

นพ.โอภาส กล่าวว่า จากผลการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากรในปี 2564 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 57 ล้านคน พบ ผู้สูบบุหรี่ 9.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบจากปี 2560 ซึ่งสูงถึงร้อยละ 19.1 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาตลอด 4 ปี คผยช. ได้กำหนดนโยบายและมาตรการสำคัญในการควบคุมการบริโภคยาสูบในทุกมิติ พร้อมทั้งถ่ายทอดสู่พื้นที่เพื่อสร้างความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหา นำไปสู่การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการประสานพลังกับภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างเข้มแข็ง ซึ่งความสำเร็จที่น่าพอใจในการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยครั้งนี้ ต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่ร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุนทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบอย่างเอาจริงมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีความห่วงกังวลกับสถานการณ์กลยุทธ์การตลาดของบุหรี่ไฟฟ้า ที่สร้างความเชื่อที่ผิดให้กับกลุ่มลูกค้าเยาวชน รวมถึงคนที่กำลังตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ให้หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทน จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับมาตรการเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ เพื่อป้องกันการโฆษณาส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ พร้อมเร่งสร้างความตระหนักเพื่อเป็นเกราะป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3852 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง