ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้ง 'หลานบิ๊กจิ๋ว' เป็นกรรมการผู้ช่วยรมต.อีกหนึ่งวาระ

29 มิ.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกาษ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังกล่าว จึงแต่งตั้ง นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผิดวินัยทหารร้ายแรง! ปลดนายทหารสัญญาบัตร ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา