ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบ สธ. เพิ่มสวัสดิการให้ 'อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน'

30 มิ.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2565

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สวัสดิการแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้รับการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ และสามารถเป็นต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลสุขภาพให้กับประชาชนต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 9/2 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2543

“ข้อ 9/2 ให้หน่วยบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้มีสิทธิประเภท จ. ตามรายการตรวจสุขภาพประจำปีแนบท้ายระเบียบนี้ โดยให้ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าตรวจสุขภาพประจำปี

ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีความเห็นว่าผู้มีสิทธิประเภท จ. ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาโรคอันเนื่องมาจากผลการตรวจสุขภาพประจำปีตามวรรคหนึ่ง ให้ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าตรวจวินิจฉัยหรือค่ารักษาโรคดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิประเภท จ. มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ให้หน่วยบริการเรียกเก็บค่าตรวจสุขภาพประจำปีตามวรรคหนึ่ง และค่าตรวจวินิจฉัยโรคหรือค่ารักษาโรคตามวรรคสองตามสิทธิสวัสดิการก่อน ส่วนที่เหลือให้ยกเว้นไม่เรียกเก็บ”

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ชนบท ชม ‘สธ.’ ทำถูกต้อง ปลดล็อคโรงพยาบาล ซื้อยาต้านโควิดเองได้

การปลดล็อคครั้งนี้ถูกต้องแล้ว  จะจำกัดให้ต้องรอคิวโดยให้องค์การเภสัชกรรมผูกขาดอยู่ทำไม  ภาวะขาดแคลนยาจะได้ยุติลง

สธ. เผยตัวเลขผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น​ แต่อาการหนัก-เสียชีวิตลดลง​

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ว่า รายงานสถานการณ์วันที่ 1 ส.ค. 2565 ประเทศไทยมีผู้ป่วยอาการปอดอักเสบ 879 ราย ที่รักษาในโรงพยาบาล​ และผู้ใส่ท่อช่วยหายใจ 457 ราย

นายกฯ สั่งสธ.จัดทีมติดตาม-คัดกรองผู้มีความเสี่ยง 'ฝีดาษวานร' ขอปชช.เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

นายกฯ สั่งสาธารณสุขจัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตาม-คัดกรองผู้มีความเสี่ยง ฝีดาษวานร เตือนปชช.อย่าตื่นตระหนก สามารถดำเนินชีวิตตามปกติ แต่ขอให้งดหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง