โพลชี้ 'กัญชา' มาถูกทาง ปลดล็อกใต้ดิน-ใช้ประโยชน์เปิดเผย

3 ก.ค.2565 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง กัญชาเพื่อใคร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 2,250 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.7 รับรู้ว่า นโยบายกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ให้สามารถศึกษาค้นคว้า ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมาย ลดการพึ่งพานำเข้ายาจากต่างประเทศ ในขณะที่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.4 รับรู้ว่า กัญชามีประโยชน์สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้ ปลูกให้ถูกประเภท ปลูกแล้วมีคนซื้อ ทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายกัญชาทำเพื่อใคร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.7 ระบุ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และชาวบ้านทั่วไป ที่กัญชารักษาโรคได้ เช่น อาการปวดเรื้อรัง นอนไม่หลับ ซึมเศร้า เบื่ออาหาร และโรคกล้ามเนื้อ เป็นต้น ร้อยละ 54.1 ระบุ บุคลากรทางการแพทย์ที่ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ทำได้อย่างถูกกฎหมายและเปิดเผย และร้อยละ 53.5 ระบุ ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเกษตรกร ได้ประโยชน์จากการปลดล็อกกฎหมายกัญชา ทำให้สามารถปลูกและใช้เป็นยาประจำบ้าน รักษาโรคและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจชาติ

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.8 สนับสนุน นโยบายกัญชา เพราะ เป็นนโยบายที่กล้าเปลี่ยนแปลง มาถูกทาง แก้ปัญหากัญชาใต้ดิน ลดอำนาจรัฐเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ป่วยยากไร้มียาประจำบ้านรักษาโรคต่าง ๆ ให้ชาวบ้านเกษตรกรได้ปลูกได้ใช้ในครัวเรือนเพื่อสุขภาพอย่างถูกกฎหมาย ไม่ใช่ให้นายทุนกอบโกย ช่วยทำให้การศึกษาค้นคว้าใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์พื้นบ้านเป็นไปได้ไม่ผิดกฎหมาย สร้างความมั่นคงทางยา สร้างรายได้เข้าประเทศ เป็นต้น

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.7 สนับสนุน พรรคภูมิใจไทย รัฐบาลและทุกภาคส่วน ร่วมเดินหน้า ผลักดันนโยบายกัญชาที่ดี กล้าเปลี่ยนแปลงช่วยแก้ปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อนจากกฎหมายยาเสพติดที่เคยมีมาช้านาน เข้าใจแก้ปัญหายึดชาวบ้าน คนตัวเล็กตัวน้อยเป็นศูนย์กลาง ให้ได้ปลูกได้ใช้ในครัวเรือน ไม่หนุนกลุ่มนายทุนกอบโกย ลดอำนาจรัฐ สกัดกั้นเจ้าหน้าที่รัฐนอกลู่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เคยทำกันในอดีตก่อนปลดล็อกกัญชา ช่วยฟื้นคืนภูมิปัญญา หมอยาพื้นบ้านที่เคยมีมาช้านานในชุมชนชนบท กล้านำกัญชาที่เคยอยู่ใต้ดินมาไว้บนดินให้ได้ศึกษาได้ใช้อย่างเปิดเผย ภายใต้ความรู้ความเข้าใจและกำกับดูแลอย่างเหมาะสม เป็นต้น

ที่น่าสนใจคือ เมื่อจำแนกกลุ่มสนับสนุนออกตามภูมิภาค พบว่า คนอีสานส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.9 สนับสนุน พรรคภูมิใจไทย รัฐบาลและทุกภาคส่วนร่วมเดินหน้า ผลักดันนโยบายกัญชาที่ดี รองลงมาคือภาคกลาง ร้อยละ 63.2 ภาคเหนือร้อยละ 57.8 กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 50.1 และภาคใต้ ร้อยละ 46.9 ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า กัญชามีทั้งคุณและโทษ ให้เลือกใช้คุณที่เป็นประโยชน์ ให้คุมการใช้ที่เป็นโทษ เดินหน้านโยบายกัญชาไทยอย่างเหมาะสม เชื่อมั่นต่อนโยบายกัญชาของรัฐบาล ที่ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทั้งทางการแพทย์รักษาโรคและเศรษฐกิจ ปากท้องของชาวบ้าน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดอำนาจรัฐที่เคยใช้กฎหมายปิดกั้นโอกาสของประชาชนและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ควรเร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันการใช้ประโยชน์ต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านกัญชาของคนไทยทั้งการเตรียมดินที่ปลอดสารพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการเกษตรที่ดีกระบวนการผลิตและการตลาด รณรงค์กัญชาที่เป็นคุณประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า การเลือกใช้ประโยชน์จากนโยบายกัญชาที่ดีจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ควรจะรู้จักกัญชา ใช้กัญชา ให้เหมือนกับการใช้มีด ที่ทุกคนรู้จักใช้ประโยชน์และป้องกันไม่ให้มีดบาดมือ และน่าจะช่วยกันรณรงค์ให้เกิดความภูมิใจในกัญชาให้เป็นสมบัติชาติและสมบัติของประชาชนที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาช้านาน หมอยาพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทยเป็นภาพสะท้อนได้ดีว่า กัญชาเพื่อใคร เพื่อชาวบ้านคนตัวเล็กตัวน้อย หรือผู้มีอำนาจทุน อำนาจรัฐ ที่ควรหันมาร่วมมือกันผลักดันนโยบายกัญชาที่ดีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาติบ้านเมืองและประชาชน

“ที่น่าห่วงคือ การเตะตัดขากันทางการเมืองของนักการเมืองและกลุ่มนายทุนใหญ่มุ่งทำลายนโยบายกัญชาที่ดีของประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยของสังคมไม่ให้ได้ประโยชน์จากการปลดล็อกกัญชาตามศาสตร์ภูมิปัญญาไทย ยิ่งไปกว่านั้นคือ ทุนต่างชาติที่เข้ามุ่งฉกฉวยกัญชาสมบัติชาติไทย ไม่ต้องการให้คนไทยพัฒนาเพื่อความมั่นคงทางยา จากกัญชาของคนไทยเอง แต่ต้องการให้คนไทยพึ่งพานำเข้ายาจากกัญชาที่ต่างชาติหรือบรรษัทข้ามชาติเป็นเจ้าของที่คนไทยคนตัวเล็กตัวน้อยต้องตกเป็นทาสหรือเบี้ยล่างใช้ยาแพงเหมือนที่เป็นอยู่เวลานี้ ดังนั้น มองเหรียญสองด้านของนโยบายกัญชาของรัฐบาลอย่างเข้าใจ เลือกใช้ด้านที่เป็นคุณเพื่อประโยชน์สำหรับชาวบ้านคนตัวเล็กตัวน้อยได้พึ่งพาตนเองเพราะแต่เดิมในอดีตอันช้านานมา กัญชา คือสมุนไพรที่คนไทยและหมอยาพื้นบ้านในชุมชนชนบท ปลูกและใช้และรู้ว่าใช้อย่างไรจึงเหมาะสมพอดี” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถึงเวลา ปชช.สั่งสอนนักการเมือง! 'สนธิรัตน์' ขอโอกาสคุมกลไกบ้านเมือง

“สนธิรัตน์” ลั่น การเมืองวันนี้ เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ ถึงเวลา ประชาชน สั่งสอนนักการเมือง ขอเสนอโอกาส รวมพลังคนตัวเล็ก เข้าไปกำหนดกลไกบ้านเมือง

“อนุทิน” ตอบ “สื่อดังสิงคโปร์” ย้ำ นโยบายกัญทางการแพทย์ลุล่วงแล้ว วางเป้าเดินหน้า ใช้ประโยชน์สูงสุด

นโยบายยังยืนยันจุดยืนเรื่องการใช้เพื่อการแพทย์ สำหรับสารสกัดที่มีค่า THC สูงกว่า 0.2% จึงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผู้เขียนให้ข้อมูลว่า ประเทศสิงคโปร์ กัญชายังเป็นสิ่งเสพติด เช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาค ทว่า ประเทศมาเลเซีย กลับให้ความสนใจกับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านสาธารณสุขของมาเลเซีย เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อศึกษานโยบายกัญชา

'สาทิตย์' สับกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์แค่คำสวยหรู ติง 'อนุทิน' อย่ามัวโทษคนอื่นควรถอยกลับ

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า “กัญชา เรื่องไปกันใหญ่ อย่ามัวโทษใคร…ต้องแก้ไขด่วน !!! วันนี้ มีคนส่งคลิปสัมภาษณ์ ท่าน รัฐมนตรีสาธารณสุขกรณีคลิปเด็ก ม.ต้น สูบกัญชา

น้องสอนพี่! เด็กภท.สอนมวย 'พี่จ้อน' ความคิดย้อนแย้งปมวุ่นกัญชา

โฆษกภูมิใจไทย  ถอดความทุกเม็ดต้อนกลับ “พี่จ้อน” อลงกรณ์ ปมวุ่นกัญชา  ชี้ความคิดย้อนแย้งเรื่องสุญญากาศ หากจริงใจ ควรรีบผ่าน กม.กัญชา ให้มีการควบคุมการใช้ให้ถูกต้อง

“ดร.อนันต์ชัย” ชี้ นโยบายกัญชา ถึงออกจากยาเสพติด แต่เป็นพืชควบคุม มีประกาศตีกรอบการใช้

ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากกรณีที่มีเสียงวิพากษ์ วิจารณ์ เรื่อง การดำเนินนโยบายกัญชาของไทย ไร้กฎหมายรองรับ(สุญญากาศ) ว่า

'อนุทิน' เฉลยนี่คือเกมการเมือง ว่าไปตามเกม โตๆกันแล้ว

ภาษาฝรั่งเขาบอกว่า in the name of the game นี่คือเกมการเมืองก็ว่ากันไปตามเกมการเมือง เรามาไม่ได้มีอะไรกัน และทะเลาะเรื่องส่วนตัว โตๆกันปานนี้แล้ว ต่างคนต่างทำงาน