ราชกิจจาฯ เผยแพร่เงื่อนไขการคุ้มครอง 'ด้านประกันสังคม-เงินทดแทน' คนประจำเรือ

18 ส.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจำเรือ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจำเรือ เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนของคนประจำเรือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 3 ของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจำเรือ ลงวันที่ 5 เมษายนพ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) เงินค่าทำศพในอัตราห้าหมื่นบาทโดยจ่ายให้แก่บุคคลที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพคนประจำเรือ”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 ของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจำเรือ ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 5 กรณีที่คนประจำเรือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย หรือทุพพลภาพ หรือตาย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานตามข้อ ๒ (๓)ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าทดแทนในอัตราร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือนในเดือนที่คนประจำเรือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายให้แก่คนประจำเรือหรือบุคคลตามข้อ 9 แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีคนประจำเรือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถท างานได้ไม่ว่าคนประจำเรือจะสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพการทำงานของร่างกายตาม (๒) ด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าทดแทนตั้งแต่วันแรกที่คนประจำเรือไม่สามารถทำงานได้ไปจนตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี

(๒) กรณีคนประจำเรือสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกายภายหลังการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์สิ้นสุดแล้วให้เจ้าของเรือจ่ายค่าทดแทนตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลาที่ต้องจ่ายให้ตามตารางที่ ๑ ท้ายประกาศนี้ แต่ต้องไม่เกินสิบปี สำหรับการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกายอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๑ ท้ายประกาศนี้ ให้มีระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตามผลการประเมินการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกายของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นร้อยละของสมรรถภาพทั้งร่างกาย ในอัตราความสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพร้อยละหนึ่งต่อระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนสองเดือน

(๓) กรณีแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประเมินการสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกายหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะของคนประจำเรือเกินกว่าร้อยละหกสิบของสมรรถภาพทั้งร่างกายหรือสูญเสียตามตารางที่ ๒ ท้ายประกาศนี้ ถือว่าเป็นกรณีทุพพลภาพ ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าทดแทนล่วงหน้าคราวเดียวเท่ากับค่าทดแทนรายเดือนคูณด้วยจำนวนเท่าตามตารางที่ 3 ท้ายประกาศนี้

(๔) กรณีคนประจ าเรือตายหรือสูญหาย ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าทดแทนมีกำหนดสิบปีค่าทดแทนที่ได้จากการคำนวณค่าจ้างตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดคูณด้วยยี่สิบหกวันแต่ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของสองหมื่นบาทต่อเดือน”

ข้อ4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจำเรือ ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 6 กรณีที่เจ้าของเรือจ่ายค่าทดแทนตามข้อ ๕ (๒) และต่อมาคนประจำเรือได้ถึงแก่ความตายในขณะที่ยังรับค่าทดแทนไม่ครบระยะเวลาตามสิทธิดังกล่าว ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่บุคคลตามข้อ ๘ ต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาตามสิทธิ”

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 ของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจำเรือ ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 7 กรณีที่คนประจำเรือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงานจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย หรือสูญหายให้เจ้าของเรือจ่ายค่าทำศพแก่บุคคลซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพคนประจำเรือเป็นจ านวนห้าหมื่นบาท”

ข้อ6 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 ของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจำเรือ ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 10 การจ่ายค่าทดแทนตามข้อ ๕ (๑) (๒) และ (๔) หรือข้อ ๖ เจ้าของเรือและคนประจำเรือหรือบุคคลตามข้อ ๘ แล้วแต่กรณี อาจตกลงกันจ่ายค่าทดแทนล่วงหน้าก็ได้ ทั้งนี้เจ้าของเรือจะหักส่วนลดได้ในอัตราร้อยละสองต่อปีของค่าทดแทนที่คนประจำเรือ หรือบุคคลตามข้อ 8ได้รับจากเจ้าของเรือ”

ข้อ7 ให้ยกเลิกตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒ ท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจำเรือ ลงวันที่ ๕ เมษายนพ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ตารางที่ ๑ ตารางที่ ๒ และตารางที่ ๓ ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 8 ผู้ใดมีสิทธิได้รับเงินค่าทำศพตามข้อ 3 (1) หรือข้อ 7 และค่าทดแทนตามข้อ 5 ของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจำเรือ ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับต่อไปจนกว่าจะครบถ้วนตามสิทธิ

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

อ่านต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับตีความ พ.ร.ก.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย

ศาล รธน.รับคำร้องตีความ พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย พร้อมสั่ง ครม.-ผบ.ตร. ส่งความเห็นพร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 15 วัน