ประธานศาลฎีกา เปิด 23 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานคุ้มครอง ประชาชน

17 ต.ค.2565 - สำนักงานศาลยุติธรรมได้เผยเเพร่ หนังสือ E-book หนังสือ นโยบาย นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกาคนที่ 48 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบ นโยบายประธานศาลฎีกาแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ "รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน" เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมาไปเเล้วโดยในหนังสือดังกล่าวมีรายละเอียดนโยบายเเละโครงการต่างๆดังนี้

1.รักศาล "รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน" โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม ทั้งข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ตลอดจนบุคคลภายนอก ที่เข้าร่วมงานกับศาลยุติธรรม มีความรักความผูกพันในองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การสร้างทัศนคติ และสภาวะแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศาลยุติธรรม ในการให้บริการประชาชน

1.ประกาศเจตจํานง ปลูกฝังค่านิยมองค์กร แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นบุคลากรของ สํานักงานศาลยุติธรรม

2.โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมสวัสดิการบุคลากรศาลยุติธรรม อย่างสมดุล ทั่วถึง และยั่งยืน

3.โครงการการสํารวจ ศึกษา และพัฒนาโครงสร้างและขอบเขตอ้านาจหน้าที่ของ หน่วยงานธุรการของศาลเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคศาลดิจิทัล

4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด สํานักงานศาลยุติธรรม

5.โครงการพัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

6. โครงการสัมมนาวิชาการสัญจรแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

7. โครงการรักษ์ศาลสีขาว ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม ของบุคลากรต่อองค์กร

8.โครงการส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างองค์กรโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วม

9. โครงการประชุมร่วมระหว่างผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมในศาลชำนัญพิเศษ

10.โครงการเข็มเชิดชูเกียรติผู้ประนีประนอมหรือบุคคลอื่นที่เสียสละและอุทิศตนให้แก่ ศาลยุติธรรมเป็นเวลานานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

11. โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้พลังงานทางเลือกทดแทน

2.ร่วมใจ "รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรมร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างมุ่งมั่นตั้งใจโปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีจิตใจบริการ พร้อมอำนวย ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม อย่างทั่วถึงและ มีมาตรฐานเดียวกัน บนระบบการทำงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ ส่วนรวม

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีในศาลสูง

2.โครงการบริหารจัดการคดีอย่างมีประสิทธิผล

3.โครงการพัฒนามาตรฐานขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานศาลยุติธรรม

4.โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลคดีบุคคลล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง กับศาลยุติธรรมอื่นทั่วประเทศ

5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบังคับคดี และการบังคับโทษปรับในคดียาเสพติด ด้วยการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย

3.รับใช้ประชาชน “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน" ยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชน มุ่งให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกัน ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถ โดยถือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เน้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่มาใช้สนับสนุน การปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรม โดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียม เพื่อธำรง ความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรศาลยุติธรรม

1.โครงการกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนหรือคู่ความมีส่วนร่วมสร้างสรรค์โดยถือ ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

2.โครงการลดความยุ่งยากในการติดต่อราชการ

3.โครงการประชาชนกับการเข้าถึงความคืบหน้าคดี

4.โครงการพัฒนาระบบพิจารณาคดีบางประเภทให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านกลไก ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

5.โครงการกระจายการเข้าถึงความยุติธรรมในคดีแรงงานให้ทั่วถึง เช่น การจัดตั้ง ศาลแรงงาน (สาขา) หรือศาลแรงงานจังหวัด

6. โครงการยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญของล่ามศาล และจัดหาล่ามศาลให้ครอบคลุม ทุกประเภทคดี

7.โครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 65 นายโชติวัฒน์ ประธานศาลฎีกาได้มอบ นโยบายประธานศาลฎีกาแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ”รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน”

โดยมีความหมาย

1. รักศาล เสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม ทั้งข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมงานกับศาลยุติธรรม มีความรักความผูกพันในองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การสร้างทัศนคติและสภาวะแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของศาลยุติธรรมในการให้บริการประชาชน

2. ร่วมใจ มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรมร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีจิตใจบริการ พร้อมอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม อย่างทั่วถึงและมีมาตรฐานเดียวกัน บนระบบการทำงาน ที่เน้นผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ส่วนรวม

3. รับใช้ประชาชนยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มุ่งให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกันให้บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถ โดยถือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรมโดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียม เพื่อธำรงความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรศาลยุติธรรม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธานศาลฎีกา สั่งตั้งกก.สดับตรับฟัง ข้อเท็จจริง-รายงานผล ปมถอนหมายจับ ส.ว.ดัง

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าหนังสือร้องเรียนไปยัง ก.ต. ของ ตำรวจ สน.พญาไท เกี่ยวกับการร้องขอออกหมายจับ สว.คนดัง กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการเพิกถอนหมายจับ

เอ็นจีโอกว่า10องค์กร ปลุกทุกภาคส่วนร่วมยื่นจม.ถึงปธ.ศาลฎีกา เร่งคลี่คลายวิกฤตศรัทธา

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมฯ ร่วมกับองค์กรประชาชนกว่า 10องค์กร ชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลัง ยื่นจม.ปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกา จี้แก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการประกันตัวนักกิจกรรม เร่งคลี่คลายวิกฤตศรัทธา โดยด่วน

ประธานศาลฎีกาคนใหม่ มอบนโยบาย 'รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน'

รับใช้ประชาชน ยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชนมุ่งให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันให้บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถ โดยถือ

เปิดนโยบาย 'ประธานศาลฎีกา' คนใหม่

นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกาคนที่ 48 ได้มอบนโยบายประธานศาลฎีกาแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน”

หมดลุ้น! ศาลปกครองสูงสุดยืนตามศาลชั้นต้นไม่รับคดี 'สราวุธ เบญจกุล' ฟ้องประธานศาลฎีกา

จบข่าว! ศาลปกครองสูงสุดยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นไม่รับพิจารณาคดีสราวุธฟ้องประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดพระโขนง