โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ศาสตราจารย์' จำนวน 16 ราย

3 มิ.ย.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม ๗ ราย ดังนี้

มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ พานิช สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑. รองศาสตราจารย์วิรัช จิ๋วแหยม สังกัดคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒. รองศาสตราจารย์นิวัตร จันทร์เทวี สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑. รองศาสตราจารย์อรรจน์ เศรษฐบุตร สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒. รองศาสตราจารย์กฤษ อังคนาพร สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสรีรวิทยา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓. รองศาสตราจารย์สุชาดา ศรีทิพยวรรณ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ปฐเมศ ผาณิตพจมาน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์จำนวน ๙ ราย ดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาครุศาสตร์สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์เมชฌ เมธจิรนนท์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาจีน สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑. รองศาสตราจารย์อรรณพ ใจส าราญ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒. รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓. รองศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

๔. รองศาสตราจารย์จตุรงค์ พุทธพรทิพย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ดุสิต เวชกิจ สังกัดสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวนศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์วิรัช เกียรติศรีสกุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์สุทิสา ถาน้อย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาเที่ยวได้เลย ราชกิจจาฯ ประกาศฟรีวีซ่า 'จีน-คาซัคสถาน'

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร

นักวิชาการ เสียดาย 'แจกเงินดิจิทัล' งบมหาศาล 5.6 แสนล้าน ทำไทยเสียโอกาสในระยะยาว

นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เขียนลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ต้นทุนของนโยบายเงินดิจิตัลไม่ใช่เพียง 5.6 แสนล้าน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำแถลงนโยบาย ครม.เศรษฐา ทวีสิน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

‘ดร.กิตติธัช’ ย้ำบล็อกเชนไม่เหมาะ นำมาแจกเงินดิจิตัล 10,000 บาท

ดร.กิตติธัชยืนยันคำเดิม Blockchain ไม่เหมาะสำหรับนำมาแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ประชากรจำนวนกว่า 50 ล้านคน มันมีการรับส่งข้อมูลที่เยอะเกินไ