นายกฯ กำชับกระทรวงเกษตรฯ ให้ข้อมูลเกษตรกรเข้าถึงการดูแลช่วยเหลือจากรัฐ

นายกฯ ห่วงใยเกษตรกรและชาวนา ย้ำกระทรวงเกษตรฯ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐ

6 มิ.ย.2566 - เวลา 14.00 น. ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำชาวนา องค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อรับฟังนโยบายด้านการข้าวสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวนาซึ่งเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยมี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว และคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศเข้าร่วมด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมแสดงความห่วงใยเกษตรกรและชาวนาไทย เพราะถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยในการผลิตอาหารและข้าวเพื่อเลี้ยงดูคนในประเทศและสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศนำรายได้กลับเข้ามาประเทศ โดยสิ่งที่ห่วงใยขณะนี้คือเรื่องของปุ๋ยที่มีราคาสูง รวมถึงเรื่องของพลังงาน ซึ่งต้องชื่นชมทุกคนที่ยังสู้ และขอบคุณเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งกรมการข้าว และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันทำงานกับรัฐบาลปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งเกิดผลเป็นรูปธรรมในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนามีการรวมกลุ่มกันในการทำเกษตรแปลงใหญ่ หรือนาแปลงใหญ่ การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรและเทคโนโลยีเข้าไปช่วยพัฒนาด้านการเกษตร การลดต้นทุนการผลิต การส่งเสริมเรื่องของปุ๋ยจุลินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง รวมไปถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของประเทศให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร การสนับสนุนการปลูกพืชอื่น ๆ หลังการทำนา การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดการเผาเศษวัชพืชทางการเกษตรต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษและฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น

นายกรัฐมนตรีย้ำถึงการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลว่าคำนึงถึงประโยชน์ที่เกษตรกรและประชาชนจะได้รับ โดยเฉพาะการพยายามหาแนวทางที่จะทำให้เกษตรกรและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมากขึ้นสำหรับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การขับเคลื่อนสินค้า GI ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีย้ำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการเรื่องขึ้นทะเบียนเกษตรให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และดูแลชาวนาในเรื่องของการเช่าที่ทำนาให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อเกษตรกรที่แท้จริงสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐได้อย่างแท้จริง

นายกรัฐมนตรีย้ำว่าทุกอย่างจะสำเร็จได้ทุกคนต้องร่วมมือกัน พร้อมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์กรชาวนาต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปความต้องการและแผนการดำเนินการด้านเกษตรต่าง ๆ ทั้งระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง รวมถึงอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น และความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ทุกคนจะร่วมกันขับเคลื่อนในระยะต่อไปเพื่อรัฐบาลปัจจุบันจะได้นำข้อมูลดังกล่าวส่งให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ด้านผู้แทนเกษตรกร ได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ห่วงใยและดูแลช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนามาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับช่วยพัฒนาด้านการเกษตร การทำนาแปลงใหญ่ การสนับสนุนเรื่องพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพทนต่อสภาพแวดล้อมทั้งแล้งและน้ำท่วม เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปเพาะปลูกทำให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ

สำหรับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 เป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ที่มีผลงานโดนเด่นในสาขาที่กำหนด เพื่อยกย่องและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยในปี พ.ศ. 2566 มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านการกสิกรรมและการทำนาได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 4 สาขา ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ มณฑลท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 1) รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ได้แก่ นายพิชัย โสทะ จากจังหวัดนครสวรรค์ 2) รางวัลกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นแห่งชาติ ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแฝก – โนนสำราญ จังหวัดนครราชสีมา 3) รางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะยาง จังหวัดศรีษะเกษ และ 4) รางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภทข้าวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบึงคล้าย – ชัยพัฒนา จังหวัดพิษณุโลก

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวนาบุรีรัมย์ วอนรัฐบาลลดดอกเบี้ย ช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินได้มากกว่าพักชำระหนี้

ชาวนาบุรีรัมย์วอนรัฐบาลออกมาตรการปรับลดดอกเบี้ย สามารถช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินได้อย่างแท้จริง มากกว่าการพักชำระหนี้ ชี้พักหนี้แค่ 1 ปี

เกษตรกรปลื้ม ปุ๋ยเปลือกไข่-มูลไก่-น้ำปุ๋ย จากซีพีเอฟ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดเสี่ยงแล้ง

การขาดแคลนน้ำและต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นับเป็นปัญหาใหญ่ที่พี่น้องเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชต้องแบกรับ เนื่องจากต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็น

ธรรมนัสฟิต! สั่งใน 100 วันต้องเร่งสางปัญหาเกษตรกรให้เห็นผล

'ธรรมนัส' ถือฤกษ์ 08.09 น. นำทีมรัฐมนตรีช่วยเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมสั่งการด่วนสางปัญหาเกษตรกร เห็นผลชัดเจนภายใน 100 วัน

กบราคาพุ่ง! เกษตรกรเผยช่วงนี้กบออกไข่น้อยลง ลูกอ๊อด กก.ละ 400 บาท

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเกษตรกรเลี้ยงกบเนื้อ ที่ฟาร์มกบแม่พลอย ที่ ม.15 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลังพบว่าขณะนี้เป็นช่วงปลายฝน ทำให้กบออกไข่น้อยลง จึงทำให้กบมีราคาสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นกบเนื้อ ลูกอ๊อด ราคาสูงขึ้นเกือบเท่าตัว

ฉากสุดท้าย 9 ปีทำเนียบ 'ลุงตู่' เปิดใจหมดเปลือก อำลาสื่อ น้ำตาคลอ

ฉากสุดท้ายทำเนียบฯ! "บิ๊กตู่" ร่วมหม่ำอาหารกลางวันกับสื่อ พร้อมเปลือยใจหมดเปลือก จากนี้ขออยู่กับครอบครัว ชดเชยเวลา 9 ปีที่หายไป ขรก.-จนท.ร่วมซึ้งส่งท้าย เปิดเพลง "คำสัญญา" สวมกอด "พีระพันธุ์-ธนกร" น้ำตาคลอ ก่อนออกทำเนียบบ่ายสองตามฤกษ์