รัฐบาลตั้ง คกก.จัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

“คารม” เผยรัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

3 ต.ค.2566 - นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อให้การดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในภารกิจด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (คณะกรรมการอำนวยการฯ) มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

1.1 องค์ประกอบ (1) ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา เป็นที่ปรึกษา (2) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ (3) รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านเป็นรองประธานกรรมการ (4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมการศาสนา อธิบดีกรมศิลปากร และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ราย เป็นกรรมการ และ (4) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

1.2 หน้าที่และอำนาจ (1) พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งอำนวยการและสั่งการให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (2) ให้ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นแทนการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ (3) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ พิจารณาการดำเนินงาน การประสานงาน ติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยราชการในพระองค์ ตลอดจนพิจารณาดำเนินงานการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น และ (4) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

2. คณะกรรมการอำนวยการฯ ตั้งแต่งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 7 คณะ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เป็นประธานกรรมการ และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจ เช่น พิจารณาและดำเนินงานการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี งานพิธี งานโครงการ และงานกิจกรรมต่าง ๆ ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

2.2 คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เป็นประธานกรรมการ และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจ เช่น พิจารณาดำเนินงานการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พิจารณาหลักเกณฑ์และกลั่นกรองความเหมาะสมการจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานเจ้าของโครงการและกิจกรรมดำเนินการ

2.3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจ เช่น พิจารณาและดำเนินงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ การถ่ายทอดสดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี งานพิธี งานโครงการ และงานกิจกรรมต่าง ๆ ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

2.4 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจ เช่น พิจารณาและดำเนินงานการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และจัดการจราจรในการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี งานพิธี งานโครงการ และงานกิจกรรมต่าง ๆ ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งพิจารณาและดำเนินงานการจัดการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ

2.5 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการและอธิบดีกรมศิลปากร เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจ เช่น พิจารณาและจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ พิจารณาหลักเกณฑ์และกลั่นกรองความเหมาะสมของการจัดทำหนังสือที่ระลึกร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานเจ้าของหนังสือที่ระลึก

2.6 คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ สปน.เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจ เช่น พิจารณาหลักเกณฑ์และกลั่นกรองรายละเอียดการขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

2.7 คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ) เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ สปน. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจ เช่น พิจารณาหลักเกณฑ์และกลั่นกรองความเหมาะสมของการเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อการประดับหรือประดิษฐานในสิ่งของต่าง ๆ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. อนุมัติงบ 359 ล้าน พม.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนภาคอีสาน

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณโครงการภิบาล และคุ้มครอง สิทธิผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ

ในหลวงพระราชทานสิ่งของมอบแก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

4 ธ.ค.2566 - เวลา 09.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ จำนวน 3 แห่ง

ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษา เข้าเฝ้าฯ 'ในหลวง-พระราชินี' ถวายสัตย์ก่อนเข้ารับหน้าที่

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 'พล.อ.ประยุทธ์' องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี

ประชาชนเจ็บป่วยเล็กน้อย 32 โรค รักษาคลินิกชุมชนใกล้บ้านฟรี

รัฐบาลเชิญชวนประชาชน เจ็บป่วยเล็กน้อย 32 โรคเบื้องต้น รักษา “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ใกล้บ้านที่ร่วมโครงการได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย