'ในหลวง' ทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

9 เม.ย.2565 - เวลา 17.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ ณ ลานอิสรภาพ ๑๐๙ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ลานอิสรภาพ ๑๐๙ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานอิสรภาพ ๑๐๙ ที่จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ที่นั้น

นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายถวัลย์ เมืองช้าง ประธานโครงการ
จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ ถวายศีล จบ
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงาน
โครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ และทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย

ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางลงในหลุมศิลาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมบราชินี ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน แล้วทรงหย่อน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า เสร็จแล้ว ทรงถือสายสูตร เททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ หลั่งน้ำเทพมนตร์ เจิม วางใบมะตูมที่หุ่นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

จากนั้น นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ซึ่งจัดแสดงแบบจำลองภูมิทัศน์โครงการจัดสร้างฯ
สำหรับความสำคัญของโครงการฯ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพระอิริยาบถต่างๆ ขั้นตอนการจัดสร้างและกำหนดแล้วเสร็จของโครงการจัดสร้างฯ

ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง ต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์และทรงแย้มพระสรวล ราษฎรต่างปลื้มปีติที่ได้ชมพระบารมี

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง รวมกับสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่ดูแลสุขภาพอนามัยกับมอบพิมเสนน้ำและผ้าเย็นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เสร็จแล้ว ผู้แทนคณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก

สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ลานอิสรภาพ ๑๐๙ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบด้วยพระบรมรูปสร้างด้วยโลหะสำริดนอก (BRONZE) จำนวน 4 องค์ ในพระอิริยาบถทรงยืนหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร ขนาดความสูง 109 เมตร พระอิริยาบถทรงยืนหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร ขนาดความสูง 15.40 เมตร พระอิริยาบถทรงแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง ขนาดความสูง 15.40 เมตร และในพระอิริยาบถทรงพระแสงของ้าวกระทำยุทธหัตถี ขนาดความสูง 15.40 เมตร ณ ลานอิสรภาพ ๑๐๙ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

โครงการฯ มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาคารสำนักงาน หอประติมากรรม พิพิธภัณฑ์ หอพระพุทธรูป อาคารเอนกประสงค์ และสวนประติมากรรม ซึ่งจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทอง และเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จริงให้แก่ประชาชนชาวไทย ตั้งแต่รุ่นปัจจุบันสืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นต่อไป ให้เกิดความรักชาติและความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติ และเกียรติภูมิของประเทศชาติสืบไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎฯ

เวลา 18.25 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

'ในหลวง' มีพระราชดำรัสแก่ครม. แสดงความยินดีที่มีศรัทธาเข้ามาบริหารประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

'เศรษฐา' แถลงนำครม.ชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ น้อมนำพระราชดำรัส 'ในหลวง'

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ถ่ายภาพร่วมหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ภายหลังเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ

'ท่านใหม่' เคลียร์ชัด! ผลานิสงส์แท้จริง 'อภัยโทษ' ไม่ใช่ 'ทักษิณ'

ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่อง "อภัยทาน" โดยระบุว่า "จากเสียงหนาหูในสื่อสังคมออนไลน์ จึงขออนุญาต ขอเล่าเรื่องสดๆ ร้อนๆ ในช่วงนี้ เวลานี้ ก็คือเรื่องอภัยโทษคุณทักษิณ

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯไปทอดพระเนตรการแสดงในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรการแสดงของ นายสุบิน เมห์ทา