GC ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2022 ด้วยแนวทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน นำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม บริหารจัดการขยะพลาสติกในงาน พร้อมจัดแสดงไฮไลท์บ้าน Upcycling ในนิทรรศการ BCG

ดร.คงกระพัน  อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ BCG ในการประชุม APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) 2022  โดยมี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน        ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน ความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาในด้านต่างๆ ในโอกาสนี้  นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของ GC  ที่จัดแสดงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG  (Bio-Circular-Green) ของประเทศ  ด้วยแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน นอกจากนี้ GC  ยังได้นำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม มาบริหารจัดการขยะพลาสติกภายในงาน APEC 2022 จากจุดรับขยะภายใต้โครงการ แยก แลก ยิ้ม ของ OR  เพื่อนำกลับเข้าสู่ระบบอย่างเหมาะสม และยังร่วมสนับสนุนการจัดโครงการ APEC Future Food for Sustainability  เพื่อค้นหา 21 ทีมตัวแทนประเทศไทยสร้างสรรค์เมนูอาหารอนาคตโชว์ศักยภาพ Soft Power ครัวไทยครัวโลก สู่สายตา 21 ผู้นำเขตเศรษฐกิจ

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “GC รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับผู้นำประเทศในการประชุม APEC 2022 ซึ่งเป็นเวทีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นเวทีในการนำเสนอการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ คือ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดย GC นั้นได้มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง BCG อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้ลงลึกไปถึงฐานราก สร้างความมั่นคงและยั่งยืน ตัวอย่างโครงการของ GC ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพได้แก่ โรงงานพลาสติกชีวภาพ PLA ภายใต้แบรนด์ Ingeo ที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ การก่อสร้างดังกล่าวจะช่วยสร้างงานกว่า 3,000 ตำแหน่งและอีกกว่า 200 ตำแหน่ง สำหรับการดำเนินการผลิตในโรงงาน เมื่อโรงงานเดินสายการผลิตอย่างเต็มกำลัง และจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรในพื้นที่กว่า 180 ล้านบาท ในส่วนของเศรษฐกิจหมุนเวียน GC ได้นำหลักการมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดย  YOUเทิร์น  แพลตฟอร์ม เริ่มตั้งแต่จุดรับขยะ (Drop Point) และนำขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบรีไซเคิล (Recycle) และนำมาทำผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น (Upcycling)

ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้  GC ได้เปิดดำเนินการโรงงานรีไซเคิลคุณภาพสูงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศได้ 60,000 ตันต่อปี ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่าการปลูกป่าประมาณ 78,000 ไร่ หรือปลูกต้นไม้ใหญ่มากกว่า 8 ล้านต้น นอกจากนี้ยังได้นำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม มาบริหารจัดการขยะพลาสติกใช้แล้วภายในงาน APEC  2022 จากจุดรับขยะภายใต้โครงการ แยก แลก ยิ้ม ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR  เพื่อนำกลับเข้าสู่ระบบอย่างเหมาะสมตามแนวทางของมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (BS8001:2017)  ช่วยสนับสนุนให้การประชุมครั้งนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของ GC ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

GC เป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ BCG ในการประชุม APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อต้อนรับผู้นำจาก 21 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ผู้แทนระดับสูงและคณะทำงานของเขตเศรษฐกิจ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการผลักดัน BCG ให้เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนประเทศไทยควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

การจัดแสดงนิทรรศการ BCG ของ GC ประกอบด้วยการพัฒนาและปรับใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากร สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO) ภายในปี พ.ศ. 2593 สอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีไฮไลท์ ที่สำคัญ  อาทิ บ้าน Upcycling จำลอง ที่องค์ประกอบของบ้านล้วนทำมาจากวัสดุที่ผ่านกระบวนการ Upcycling อาทิ อิฐก่อผนัง หลังคา  แผ่นกั้นห้อง  แผงอะคูสติกดูดซับเสียง เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงของใช้และของประดับตกแต่ง เป็นต้น การจัดแสดงนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ พลาสติกวิศวกรรมขั้นสูง รวมถึงผลิตภัณฑ์ปล่อยสารระเหยต่ำ  นอกจากนั้น ยังนำเครื่อง “Trashpresso” โรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติกเคลื่อนที่แบบครบวงจรเครื่องแรกของประเทศที่ให้ผู้เข้าชมสามารถเปิดประสบการณ์อัพไซคลิงด้วยการเปลี่ยนฝาขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มในเวลาเพียง 5 นาที

นอกจากนี้  GC ยังได้ร่วมสนับสนุน การจัดโครงการ APEC Future Food for Sustainability เพื่อค้นหา 21 ทีมตัวแทนประเทศไทย ในการนำเสนอเมนูอาหารอนาคต “จานนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม – Plate to Planet” ที่สร้างประโยชน์ต่อสุขภาพ ดีต่อใจ และดีต่อโลก ภายใต้แนวคิด BCG โชว์ศักยภาพ Soft Power ไทย ในการเป็นครัวของโลกที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สู่สายตา 21 ผู้นำเขตเศรษฐกิจ ทั้งนี้ GC ได้ให้การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อม GC Compostable ที่สามารถสลายตัวได้ตามธรรมชาติ และเสื้อ Upcycling จากขวดพลาสติกใช้แล้ว ให้กับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อทำให้เมนูแห่งอนาคตทุกจานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงการ Care the Bear ลดโลกร้อนเป็นรูปธรรมวัดผลได้ใน “ศูนย์ข่าวสีเขียว” ขานรับเป้าหมายการประชุมเอเปค 2565 สู่เศรษฐกิจ BCG อย่างสมดุลและยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มบริษัทบางจาก เอสซีจี และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ ร่วมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำในการประชุมเอเปค 2565

อานิสงส์ 'เอเปก' ปังไม่หยุด ดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มปีหน้า 20-24 ล้านคน

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยออกมาคาดการณ์ว่าในปี 2566 นักท่องเที่ยว

ชู ความ “BALANCE” จากสถานที่จัดการประชุมเอเปคสู่ของที่ระลึกสื่อมวลชน

แนวคิดหลักของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ คือ OPEN.CONNECT.BALANCE ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของแนวคิดหลักดังกล่าวคือ “Balance.”

เปิดข้อเท็จจริง 'ประชุมเอเปก' หวังจะไม่บาดใจกลุ่มต่อต้าน

การจะเป็นนักการเมืองที่ดีไม่ใช่ว่าจะต้องค้านตะพึดตะพือ พูดอย่างไม่ลืมหูลืมตา เวลานี้ประชาชนไม่ได้โง่ แถมฉลาดรู้เท่าทันนักการเมืองรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลก

เอาแล้ว! ภาคีนักกฎหมายฯ ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง ให้เรียก 'สตช.' มาไต่สวนสลายม็อบป่วนเอเปก

ทนายความภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง ขอให้ศาลเรียกตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) มาไต่สวนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จับโป๊ะ 'ม็อบป่วนเอเปก' ขอใช้สถานที่ชุมนุม ชาวเน็ตข้องใจ 'ชัชชาติ' ถูกหลอกหรือเต็มใจให้หลอก!

สื่บเนื่องจากกรณีเมื่อ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่า "ราษฎรหยุกเอเปก 2022" ได้จัดชุมนุมบริเวณลานคนเมือง