คลอดแล้ว ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตา กกต.จังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขต

คลอดแล้ว ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ให้เวลา สำนักงานกกต.จังหวัดสามวัน นำพิมพ์เขียวขั้นต่ำสามรูปแบบ ไปติดประกาศรับฟังความเห็นภายในสิบวัน ก่อนสรุปส่ง กกต.กลางชี้ขาด เอาแบบไหน

1 ก.พ.2566 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำวันอังคารที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)สำคัญสองฉบับที่เป็นกลไกไปสู่การจัดเลือกตั้ง

ประกาศฉบับแรกคือ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรก ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อปี 2564 ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนส.ส.เขต จากเดิม 350 เขต เป็น 400 เขต ทำให้จำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดไว้เดิมในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ต้องมีการออกประกาศฉบับนี้

ประกาศดังกล่าวระบุถึง จำนวนราษฎรหรือประชาชนโดยเฉลี่ย 165,226 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน และมีการแจ้งถึงจำนวนส.ส.และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดเช่น พื้นที่ซึ่งมี ประชากรเยอะสุดและมีเขตเลือกตั้งมากสุดคือ กรุงเทพมหานคร มีประชากร 5,494,932 มีส.ส.เขตรวม 33 คน ตามด้วย นครราชสีมา ประชากร 2,630,058 มีส.ส.ได้16 คน เป็นต้น

ส่วนประกาศฉบับที่สอง คือ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566

ที่มีสาระสำคัญคือการให้ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งภายในสามวัน โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันแล้วประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อยสามรูปแบบเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลาสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ เป็นต้น

โดยประกาศดังกล่าว ให้รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ต้องประกอบด้วย

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับอำเภอหรือตำบล หรือเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต

(๒) จำนวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้ง และผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งจากจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนในจังหวัดนั้น ทั้งนี้ ผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละสิบของจำนวนเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน ในจังหวัดนั้น เว้นแต่เป็นกรณีมีความจำเป็นเพื่อให้ราษฎรในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันสามารถเดินทางได้โดยสะดวก

(๓) เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง

(๔) แผนที่แสดงรายละเอียดของพื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งแต่ละเขตเลือกตั้ง

โดยรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ต้องมีอย่างน้อยสามรูปแบบ ให้ไปปิดไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการอบต. และให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชนิดต่างๆ ด้วย

โดยรายละเอียดของประกาศทั้งสองฉบับมีดังนี้

-ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. ๒๕๖๖ https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=140A008N0000000003600

-ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรก

ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

พุทธศักราช ๒๕๖๔

https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=140A008N0000000003100

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บี้ กกต. ตีตกคดี 'พิธา' ถือหุ้นสื่อ ระวัง 'ด้อมส้ม' 14 ล้านลงถนน

'เอกชัย' จี้ กกต. เร่งประกาศรับรอง ส.ส. ตั้งรัฐบาลใหม่แทน 'บิ๊กตู่' สอนคดี 'พิธา' ถือหุ้นสื่อ เทียบเคียงคดีชาญชัย ปัดตกได้เลย เตือนระวังด้อมส้ม 14 ล้านเสียงลงถนน

'พี่ศรี' หอบหลักฐานเพิ่มยื่น กกต. มัด 'พิธา' ถือหุ้นสื่อ

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ได้ยื่นพยานหลักฐานหลายชิ้นเกี่ยวกับการถือครองหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ของนายพิธา