กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 166 ณ รพ.ศิริราช

18 ส.ค.2565 – เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 166 (2/2565) โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช พร้อมด้วยคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ รพ.ศิริราช

เมื่อเสด็จ ฯ  ถึงหน้าตึกอำนวยการได้เสด็จฯ  ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ  ทรงคม แล้วเสด็จ ฯ  ไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม และทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงคม

 จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2  ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์หมู่ ฯ  ทรงคม แล้วเสด็จ ฯ เข้าห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ  ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศิริราชมูลนิธิ  ต่อจากนั้นศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 กราบบังคมทูลเบิก          – ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์ กรรมการผู้จัดการศิริราชมูลนิธิเข้าเฝ้า ฯ   ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึกศิริราชมูลนิธิ  (เข็มกลัดมองจากฟ้า กำไลข้อมือประดับคริสตัลสีม่วง-ขาว กำไลข้อมือเกลียวเส้นคู่พร้อมจี้หูฟัง สีทอง-สีโรสโกลด์)

    – รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  กัลล์ประวิทธ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ศิริราชบำรุงเวช จำกัด  เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก  (หมวกปักลายดอกไม้ฝีพระหัตถ์  หมวกปักลายห่านฝีพระหัตถ์  กระบอกน้ำสแตนเลส ลายแมงมุมฝีพระหัตส์  ถุงผ้าพับได้ ลายดอกไม้ฝีพระหัตถ์) และขอพระราชทานพระราชานุญาตเปิดการประชุม  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมฯ และเริ่มการประชุมประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 166 (2/2565) ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  1.  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2.เรื่องสืบเนื่อง 3.เรื่องเพื่อพิจารณา  4. เรื่องอื่นๆ

การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ เพื่อทรงทราบ และทรงมีพระราชวินิจฉัยโดยสรุป เช่น 1. ผลการดำเนินงานของศิริราชมูลนิธิ ปี 2565  (มกราคม – มิถุนายน 2565)   2. รายงานความคืบหน้าของโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบ 100 ปี พระประสูติกาล สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2561 –2565  ทั้งนี้ ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 888  ล้านบาทเศษ  (1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2565)  ให้การรักษาผู้ป่วยไปแล้วรวม  3,740 ราย คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  652  ล้านบาทเศษ

3. โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และเพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้บุคลากรทั่วไปมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ

 4. ขออนุมัติการดำเนินโครงการต่าง ๆ อันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่ – โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล Hospital Information System ในด้านการบริหารงาน และการบริการผู้ป่วย ในวงเงิน 407,223,124 บาท  – โครงการจัดตั้งสถานบริการการดูแลสุขภาพ (Siriraj Healthy Lifestyle Project) ที่อาคาร ICS, ฝั่งตรงข้าม (ถนนเจริญนคร) ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม งบประมาณเบื้องต้น 200,000,000 บาท

 ทั้งนี้ ศิริราชมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  21  สิงหาคม พ.ศ. 2512  โดย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นองค์ประธานองค์แรก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธาน  ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย รพ.ศิริราช  ตลอดจนร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น ๆ ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการรักษาพยาบาล อันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษา การค้นคว้าวิจัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย รพ.ศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล   ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช และรพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถาม โทร. 0 2419 7658-60, 0 2414 1414   

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติ 3.8 พันล้าน สร้างอาคาร รพ.ศิริราช และสถานีรถไฟฟ้า เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติการดำเนินโครงการอาคารรักษาพยาบาลและสถานีศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,851.27 ล้านบาท

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทูตอินเดียเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา

26 ก.ย.2565 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสุจิตรา ทุไร (Mrs. Suchitra Durai)เอกอัครราชทู

ในหลวงโปรดเกล้าฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ ถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ควีนเอลิซาเบธที่ 2

24 ก.ย.2565 - เวลา  17.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

'ในหลวง' ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาจัดทำพระไตรปิฎก ภาษาอังกฤษ

20 ก.ย.2565 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2565 เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเททองหล่อ'พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร'

18 ก.ย.2565 - เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อ "พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร" โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นายณรงค์ รักร้อย