ในหลวงพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ชาวอมก๋อย

ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมชุดยาเวชภัณฑ์มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่ 19 ธ.ค. 2565 –  เวลา 09.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  จำนวน 300 ผืน พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอำเภอ   ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎร เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภออมก๋อย และมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภออมก๋อย ณ หอประชุมที่ทำการปกครองอำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  

ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาว พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอต่างๆ ประกอบด้วย / อำเภอสะเมิง จำนวน 450 ผืน  มอบ ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว / อำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน 450 ผืน  มอบ ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ / อำเภอแม่อาย จำนวน 450 ผืน มอบ ณ หอประชุมที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย  / และอำเภอฝาง จำนวน 450 ผืน  /อำเภอเชียงดาว  จำนวน 300 ผืน /อำเภอเวียงแหง จำนวน 300 ผืน / และอำเภอไชยปราการ จำนวน 200 ผืน มอบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และมอบแก่อำเภอดอยหล่อ และอำเภอฮอด อำเภอละ 200 ผืน จำนวนรวม 3,500 ผืน เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและเป็นขวัญกำลังใจ  

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ไปกล่าวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ  เจ้าหน้าที่ และราษฎรได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา ทั้งนี้ องคมนตรี ได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้น

จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล 2,066 หมู่บ้าน มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปร้อยละ 80 เป็นพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ ได้แก่ ทิวเขาอินทนนท์ ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกทอดยาวจากทิศใต้ไปจรดทิศเหนือของหวัด อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง อำเภอเมือง อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย กับมีพื้นที่ราบและที่ราบเชิงเขาอยู่ตอนกลางของสองฝั่งแม่น้ำปิง  ประกอบกับบางพื้นที่ราษฎรตั้งบ้านเรือนติดกับป่าไม้และชายเขา จึงทำให้ในฤดูหนาวของทุกปี จะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น ถึงหนาวจัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ส่งผลกระทบแก่ผู้ที่ยากไร้ เด็ก ผู้ชราภาพ  ผู้ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู  ผู้มีรายได้น้อย  และผู้ทุพลภาพ  ราษฎรได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเป็นวงกว้าง สำหรับฤดูหนาวปี 2566 มีราษฎรขาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมาก  โดยจังหวัดได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ /ภาคเอกชน /มูลนิธิฯ องค์กรการกุศลต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรให้ได้รับเครื่องกันหนาวอย่างทั่วถึง ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ 'พระพรหมดิลก'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตกัวเตมาลา เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

15 มี.ค.2566 - เวลา  15.13  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายการ์โลส  อุมเบร์โต ฆิเมเนซ ลิโกนา

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีในโอกาส สี จิ้นผิง ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีนสมัยที่ 3

14 มี.ค.2566 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายสี จิ้นผิง (Mr. Xi Jinping) ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงสำหรับฤดูร้อนถวายพระแก้วมรกต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อน